ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد 1/2" 67,053
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد 3/4" 72,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1 78,949
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/4 88,683
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/2 99,498
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2 116,802
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2.1/2 140,595
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "3 165,469
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "4 189,262
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "5 292,005
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "6 324,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل