ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/4 220,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/2 231,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2 253,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2.1/2 308,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "3 352,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "4 473,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "5 539,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "6 572,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل