ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد 1/2" 66,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد 3/4" 72,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/4 89,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/2 100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2 121,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2.1/2 144,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "3 168,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "4 193,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "5 300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "6 350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل