ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر اطمینان برنجی ساده HISEC تایوان 10BAR عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر اطمینان برنجی ساده HISEC تایوان 10BAR عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر اطمینان برنجی ساده HISEC تایوان 10BAR عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر اطمینان برنجی ساده HISEC تایوان 10BAR عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر اطمینان برنجی ساده HISEC تایوان 10BAR عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر اطمینان برنجی ساده HISEC تایوان 10BAR عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر اطمینان برنجی اهرمی HISEC تایوان 10BAR عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر اطمینان برنجی اهرمی HISEC تایوان 10BAR عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر اطمینان برنجی اهرمی HISEC تایوان 10BAR عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر اطمینان برنجی اهرمی HISEC تایوان 10BAR عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر اطمینان برنجی اهرمی HISEC تایوان 10BAR عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر اطمینان برنجی اهرمی HISEC تایوان 10BAR عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل