ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 77,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 82,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 106,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 112,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 148,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 214,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 275,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "8 363,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "10 495,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "12 572,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1/2 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3/4 121,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1 143,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 181,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2 209,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 264,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3 297,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "4 319,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "5 462,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "6 484,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "8 847,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "10 1,430,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "2 96,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "2.1/2 101,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "3 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "4 148,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "5 187,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "6 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "8 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "10 341,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "12 374,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "2 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "2.1/2 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "3 121,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "4 137,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "5 170,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "6 214,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "8 308,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 297,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "3 385,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "4 462,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "5 528,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "6 605,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2 286,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2.1/2 385,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل