ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 55,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 55,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 63,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 68,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 195,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "8 280,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "10 341,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "12 396,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1/2 71,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3/4 77,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 104,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 118,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2 132,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 154,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3 176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "4 198,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "5 286,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "6 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "8 517,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "10 803,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "12 1,023,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "2 53,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "2.1/2 58,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "3 94,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "4 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "5 143,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "6 170,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "8 181,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "10 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "12 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "2 47,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "2.1/2 47,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "3 81,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "4 96,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "5 125,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "6 156,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "8 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 154,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 181,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2 214,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 236,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "3 286,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "4 352,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "5 506,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "6 748,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2 176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2.1/2 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "3 264,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "4 341,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "6 627,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "5 550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل