ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 61,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 70,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 72,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 80,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 89,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 245,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "8 340,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "10 425,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "12 490,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1/2 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3/4 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1 115,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 130,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 155,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2 170,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 186,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3 212,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "4 239,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "5 346,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "6 399,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "8 625,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "10 971,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "12 1,237,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "2 65,219
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "2.1/2 70,543
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "3 114,466
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "4 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "5 173,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "6 206,305
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "8 219,615
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "10 279,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج رینگ ایرانی فلنج رینگ ایرانی عدد "12 306,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "2 57,233
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "2.1/2 57,233
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "3 98,494
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "4 117,128
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "5 151,734
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "6 189,002
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN10 عدد "8 279,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 186,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 219,615
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2 259,545
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 286,165
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "3 346,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "4 425,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "5 612,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج کور ایرانی فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "6 905,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2 212,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2.1/2 266,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "3 319,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "4 412,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "6 758,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج گلودار جوشی ایرانی فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "5 665,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل