ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 45,665
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 51,836
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 51,836
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 56,773
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 61,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 95,033
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 113,546
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 151,806
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 180,193
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "8 228,327
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "10 349,278
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "12 413,457
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1/2 61,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3/4 71,583
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1 77,754
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 92,565
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 104,907
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2 122,185
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 144,401
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3 169,085
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "4 191,301
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "5 246,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "6 253,011
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "8 499,851
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "10 789,888
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "12 1,036,728
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "14 1,262,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "16 1,683,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "18 2,019,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج رینگ ایرانی عدد "2 55,539
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج رینگ ایرانی عدد "2.1/2 55,539
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج رینگ ایرانی عدد "3 83,925
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج رینگ ایرانی عدد "4 102,438
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج رینگ ایرانی عدد "5 133,293
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج رینگ ایرانی عدد "6 148,104
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج رینگ ایرانی عدد "8 162,914
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج رینگ ایرانی عدد "10 218,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج رینگ ایرانی عدد "12 246,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج کور ایرانی عدد "2 59,241
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج کور ایرانی عدد "2.1/2 67,881
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج کور ایرانی عدد "3 92,565
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج کور ایرانی عدد "4 111,078
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج کور ایرانی عدد "5 144,401
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج کور ایرانی عدد "6 172,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج کور ایرانی عدد "8 259,182
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج کور ایرانی عدد "10 419,628
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج کور ایرانی عدد "12 493,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2 133,293
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 157,977
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "3 178,959
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "4 203,643
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "5 259,182
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "6 296,208
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1 92,565
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1.1/4 117,249
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1.1/2 135,762
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2 172,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2.1/2 240,669
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "3 253,011
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "4 351,747
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "5 580,074
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "6 617,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "8 1,024,386
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "8 431,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "10 678,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "12 863,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل