ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 40,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 46,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 46,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 50,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 55,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 84,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 101,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 135,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 160,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "8 203,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "10 311,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "12 368,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1/2 55,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3/4 63,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1 69,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 82,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 93,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 128,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3 150,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "4 170,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "5 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "6 225,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "8 445,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "10 704,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "12 924,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "14 1,125,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "16 1,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "18 1,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج رینگ ایرانی عدد "2 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج رینگ ایرانی عدد "2.1/2 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج رینگ ایرانی عدد "3 74,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج رینگ ایرانی عدد "4 91,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج رینگ ایرانی عدد "5 118,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج رینگ ایرانی عدد "6 132,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج رینگ ایرانی عدد "8 145,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج رینگ ایرانی عدد "10 194,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج رینگ ایرانی عدد "12 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج کور ایرانی عدد "2 52,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج کور ایرانی عدد "2.1/2 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج کور ایرانی عدد "3 82,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج کور ایرانی عدد "4 99,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج کور ایرانی عدد "5 128,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج کور ایرانی عدد "6 154,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج کور ایرانی عدد "8 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج کور ایرانی عدد "10 374,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج کور ایرانی عدد "12 440,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2 118,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 140,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "3 159,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "4 181,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "5 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "6 264,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1 82,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1.1/4 104,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1.1/2 121,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2 154,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2.1/2 214,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "3 225,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "4 313,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "5 517,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "6 550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "8 913,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "8 385,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "10 605,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "12 770,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل