ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 43,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 47,586
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 48,668
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 54,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 61,645
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 84,357
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 95,172
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 129,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 162,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "8 205,485
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "10 313,635
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "12 367,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1/2 54,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3/4 61,645
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1 64,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/4 75,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "1.1/2 81,112
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2 95,172
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 108,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "3 129,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "4 146,002
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "5 194,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "6 221,707
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "8 400,155
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "10 692,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN 16 عدد "12 908,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج رینگ ایرانی عدد "2 52,993
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج رینگ ایرانی عدد "2.1/2 54,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج رینگ ایرانی عدد "3 73,542
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج رینگ ایرانی عدد "4 86,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج رینگ ایرانی عدد "5 111,394
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج رینگ ایرانی عدد "6 124,372
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج رینگ ایرانی عدد "8 142,758
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج رینگ ایرانی عدد "10 189,262
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج رینگ ایرانی عدد "12 216,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج کور ایرانی عدد "2 57,319
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج کور ایرانی عدد "2.1/2 60,564
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج کور ایرانی عدد "3 86,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج کور ایرانی عدد "4 100,579
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج کور ایرانی عدد "5 129,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج کور ایرانی عدد "6 162,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج کور ایرانی عدد "8 227,115
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج کور ایرانی عدد "10 346,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج کور ایرانی عدد "12 432,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2 118,965
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "2.1/2 140,595
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "3 156,817
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "4 178,447
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "5 227,115
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "6 259,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1 78,949
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1.1/4 100,579
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "1.1/2 118,965
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2 138,432
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "2.1/2 189,262
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "3 205,485
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "4 270,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "5 497,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "6 519,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS 150 عدد "8 908,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "8 378,525
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "10 594,825
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 فلنج کور ایرانی PN 16 عدد "12 757,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل