ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1/2 73,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "3/4 84,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1 94,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1.1/4 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1.1/2 126,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "2 136,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "2.1/2 147,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "3 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "4 194,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "5 252,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "6 304,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/4 126,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/2 136,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2 147,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2.1/2 178,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "3 204,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "4 241,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "5 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "6 357,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد 1/2" 67,053
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد 3/4" 72,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "1 78,949
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "1.1/4 88,683
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "1.1/2 99,498
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "2 116,802
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "2.1/2 140,595
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "3 165,469
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "4 189,262
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "5 292,005
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "6 324,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل