ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج دنده ایی مشهد فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "1.1/4 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "1.1/2 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "2 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "2.1/2 308,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "3 352,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "4 473,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "5 539,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد "6 572,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل