ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 پروفیل ارتفاع 16 میلیمتر هیلتی MM-C-16 شاخه 2 متر 16
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 پروفیل ارتفاع 30 میلیمتر هیلتی MM-C-30 شاخه 3 متر 30
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 پروفیل ارتفاع 36 میلیمتر هیلتی MM-C-36 شاخه 3 متر 36
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 پروفیل ارتفاع 45 میلیمتر هیلتی MM-C-45 شاخه 3 متر 45
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر هیلتی MQ-21 شاخه 3 متر 21
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر هیلتی MQ-41 شاخه 3 متر 41
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 پروفیل ارتفاع 72 میلیمتر هیلتی MQ-72 شاخه 6 متر 72
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر دوبل هیلتی MQ-21D شاخه 3 متر 21
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر دوبل هیلتی MQ-41D شاخه 3 متر 41
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 تکیه گاه پروفیل هیلتی MM-R-16 عدد 16
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 تکیه گاه پروفیل هیلتی MM-R-36 عدد 36
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 مهره بالدار هیلتی MM-WN M8 عدد M8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 مهره بالدار هیلتی MM-WN M10 عدد M10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 نگهدارنده بست لوله هیلتی MM-S M8 عدد M8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 نگهدارنده بست لوله هیلتی MM-S M10 عدد M10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM-B-36/300 mm عدد 300mm
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM-B-36/450 mm عدد 450mm
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM-B-36/600 mm عدد 600mm
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 درپوش پروفیل هیلتی MM-E16 عدد 16
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 درپوش پروفیل هیلتی MM-E30 عدد 30
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 درپوش پروفیل هیلتی MM-E36 عدد 36
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 درپوش پروفیل هیلتی MM-E45 عدد 45
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 مهاربند هیلتی MM-AB عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 نبشی 1 پیچ هیلتی MM-AH-90 عدد M8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 نبشی 2 پیچ هیلتی MM-A-90 عدد M8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 مهره مخصوص هیلتی MQN عدد M10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 مهره بالدار هیلتی MQM-M8 عدد M8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 مهره بالدار هیلتی MQM-M10 عدد M10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 مهره بالدار هیلتی MQM-M12 عدد M12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA-M8 عدد M8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA-M10 عدد M10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA-M12 عدد M12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 درپوش پروفیل هیلتی MQZ-E21 عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 درپوش پروفیل هیلتی MQZ-E41 عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 نبشی 90 درجه هیلتی MQW-4 عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 تکیه گاه پروفیل-سبک هیلتی MQV-2/2 D-14 عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 تکیه گاه پروفیل هیلتی MQP-21-72 عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M10 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M12 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH-M12 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 12-16mm عدد "1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 20-25mm عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 25-31mm عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 31-38mm عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 38-45mm عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 45-52mm عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 52-59mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-LHI(M8) 59-66mm عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 11-15mm عدد "1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 16-20mm عدد "3/8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 20-24mm عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 25-28mm عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 32-36mm عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 38-46mm عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 48-53mm عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 54-58mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 59-66mm عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 67-73 mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 67-73 mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 75-80mm عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 75-80mm عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 81-87mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 81-87mm عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 87-92mm عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 87-92mm عدد "3.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 99-105mm عدد "3.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 99-105mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 107-115mm عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 107-115mm عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 120-128mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 120-128mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 129-134mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 129-134mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 135-143mm عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 135-143mm عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 149-161mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 149-161mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 162-170mm عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 162-170mm عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 177-182mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 177-182mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 192-204mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 192-204mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M8) 207-219mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M10) 207-219mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M12) 218-226mm عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M12) 242-253mm عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M12) 272-281mm عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP-PI(M12) 313-326mm عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل