ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 358,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1 506,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 855,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 1,182,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 2,046,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 3,832,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3 6,838,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "4 14,274,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 358,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 1,537,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 382,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 386,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 460,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1 696,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 1,081,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 1,519,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2 2,602,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 4,925,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3 9,215,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "4 18,312,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 334,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 506,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1 855,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,182,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 2,046,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2 2,712,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 5,194,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3 8,477,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "4 15,609,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 334,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 442,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 693,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,051,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,580,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 2,099,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 4,867,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3 7,999,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "4 13,908,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 382,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 414,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 460,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 666,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 1,081,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,519,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 2,602,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 3,514,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 6,509,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 10,793,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 20,259,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"3/8 919,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"1/2 919,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/8 919,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/4 919,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1 1,497,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1 1,497,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/4 2,102,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/4 2,102,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/4 2,102,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2.1/2 9,013,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2.1/2 9,013,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2.1/2 9,013,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 9,013,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 9,013,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"2.1/2 9,013,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3 14,943,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"3 14,943,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"3 14,943,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"3 14,943,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"3 14,943,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"3 14,943,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"3 14,943,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"4 28,054,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"4 28,054,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"4 28,054,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"4 28,054,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"4 28,054,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3*"4 28,054,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 917,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 917,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 1,457,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 1,786,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1 2,608,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 3,374,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 4,329,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "2 5,966,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 575,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 575,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 640,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 728,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1 864,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,442,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,739,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2 2,156,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 4,867,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3 7,651,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "4 15,649,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 134,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 134,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 158,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 212,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1 310,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 396,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 492,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2 845,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,283,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,092,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "4 4,867,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 141,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 209,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 297,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 508,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 682,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 904,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,674,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,449,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 4,873,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 184,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 270,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 386,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 658,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 885,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,177,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 2,337,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3 3,036,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "4 7,068,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 89,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 89,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 89,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 128,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 212,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 305,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 380,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 495,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 965,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,016,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 4,065,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 78,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 89,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 107,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 155,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 212,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 297,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 353,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 556,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,075,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,597,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,714,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 99,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 99,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 99,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 163,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 257,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 361,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 594,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,139,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 4,056,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 94,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 99,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 121,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 139,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 201,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 276,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 535,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 99,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 102,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 121,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 169,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1 240,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 390,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2 625,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,217,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,926,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,701,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 150,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 150,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 198,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 249,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 407,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 567,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 792,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,270,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 2,784,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 4,172,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 7,304,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 612,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 612,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 612,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 784,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 1,008,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,711,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 2,158,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 3,177,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 337,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 345,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 401,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 438,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1 492,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 693,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 965,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,350,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 2,054,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,781,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "4 4,123,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 327,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
230 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 386,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
231 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 584,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
232 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 987,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
233 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1 1,364,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
234 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 2,360,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
235 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 3,129,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
236 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2 5,992,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
237 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 9,781,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
238 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3 16,471,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
239 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "4 18,010,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
240 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 327,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
241 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 386,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
242 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 509,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
243 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 799,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
244 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 1,213,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
245 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,823,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
246 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 2,422,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
247 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 5,616,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
248 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 9,358,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
249 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 16,047,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
250 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 18,010,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
251 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 478,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
252 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 531,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
253 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 768,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
254 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 1,247,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
255 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 1,753,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
256 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 3,003,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
257 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 4,054,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
258 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 7,510,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
259 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 12,453,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
260 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 22,401,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
261 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 23,376,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
262 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 741,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
263 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 741,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
264 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 922,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
265 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 1,203,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
266 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 1,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
267 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 2,184,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
268 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 2,608,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
269 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 7,020,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
270 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 22,401,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
271 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 155,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
272 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 182,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
273 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 244,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
274 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 358,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
275 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 457,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
276 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 568,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
277 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 941,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
278 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 1,481,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
279 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 2,413,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
280 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 5,616,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت