ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 178,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1 251,505
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 426,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 588,398
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 1,015,335
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 1,904,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3 3,398,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "4 7,091,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 178,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 763,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 164,565
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 190,958
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 192,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 229,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1 346,208
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 538,718
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 754,515
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2 1,294,785
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 2,448,293
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3 4,579,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "4 9,099,203
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 133,515
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 133,515
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 156,803
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 235,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1 400,545
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 552,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 953,235
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,265,288
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 2,421,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3 3,952,665
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "4 7,276,568
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 133,515
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 133,515
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 156,803
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 234,428
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 402,098
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 552,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 953,235
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,265,288
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 2,423,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3 3,952,665
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "4 7,276,568
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 178,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 194,063
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 215,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 310,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 506,115
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 707,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,214,055
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,639,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 3,035,138
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 5,031,653
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 9,445,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"3/8 344,655
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"1/2 344,655
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/8 344,655
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/4 344,655
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1 560,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1 560,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/4 787,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/4 787,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/4 787,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"1.1/2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2 1,821,083
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2 1,821,083
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2 1,821,083
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2 1,821,083
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2 1,821,083
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2.1/2 3,372,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2.1/2 3,372,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2.1/2 3,372,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 3,372,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 3,372,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"2.1/2 3,372,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3 5,590,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"3 5,590,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"3 5,590,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"3 5,590,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"3 5,590,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"3 5,590,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"3 5,590,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"4 10,493,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"4 10,493,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"4 10,493,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"4 10,493,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"4 10,493,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3*"4 10,493,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 464,198
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 464,198
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 738,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 905,108
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1 1,319,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,707,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 2,190,578
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "2 3,019,613
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 268,583
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 268,583
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 298,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 338,445
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1 403,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 673,785
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 810,405
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,006,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 2,269,755
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3 3,566,093
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "4 7,295,198
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 63,653
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 63,653
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 72,968
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 99,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1 145,935
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 186,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 231,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2 394,335
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 599,265
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3 974,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,269,755
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 54,338
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 54,338
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 66,758
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 97,808
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 139,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 237,533
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 318,263
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 422,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 780,908
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,142,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,271,308
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 54,338
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 54,338
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 88,493
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 130,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 183,195
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 315,158
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 422,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 560,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,111,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,443,825
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,359,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 41,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 41,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 41,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 60,548
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 99,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 178,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 231,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 451,778
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 940,815
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,895,603
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 37,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 41,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 49,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 72,968
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 99,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 139,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 166,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 260,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 503,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 745,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,266,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 49,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 49,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 49,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 57,443
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 80,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 127,305
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 176,985
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 291,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,051,043
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,990,305
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 46,575
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 49,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 60,548
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 68,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 99,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 136,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 159,908
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 263,925
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 48,128
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 48,128
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 57,443
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 79,178
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1 113,333
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 153,698
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 183,195
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2 291,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 568,215
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3 898,898
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,726,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 71,415
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 71,415
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 93,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 116,438
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 190,958
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 265,478
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 369,495
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 593,055
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,297,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,945,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,406,185
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 299,633
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 299,633
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 299,633
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 385,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 495,248
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 841,455
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,058,805
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,558,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 149,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 159,908
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 173,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 220,455
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1 254,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 352,418
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 499,905
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2 693,968
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,058,805
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,457,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,153,318
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 158,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
230 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 186,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
231 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 279,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
232 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 473,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
233 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1 653,603
 • 0 از 1 تا بی نهایت
234 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,128,668
 • 0 از 1 تا بی نهایت
235 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,498,163
 • 0 از 1 تا بی نهایت
236 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2 2,869,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
237 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 4,680,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
238 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3 7,880,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
239 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "4 8,617,928
 • 0 از 1 تا بی نهایت
240 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 158,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
241 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 186,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
242 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 243,743
 • 0 از 1 تا بی نهایت
243 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 381,915
 • 0 از 1 تا بی نهایت
244 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 580,635
 • 0 از 1 تا بی نهایت
245 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 872,505
 • 0 از 1 تا بی نهایت
246 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,159,718
 • 0 از 1 تا بی نهایت
247 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 2,687,378
 • 0 از 1 تا بی نهایت
248 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 4,478,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
249 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 7,677,113
 • 0 از 1 تا بی نهایت
250 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 8,617,928
 • 0 از 1 تا بی نهایت
251 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 228,218
 • 0 از 1 تا بی نهایت
252 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 254,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
253 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 366,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
254 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 597,713
 • 0 از 1 تا بی نهایت
255 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 838,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
256 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,437,615
 • 0 از 1 تا بی نهایت
257 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,940,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
258 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 3,594,038
 • 0 از 1 تا بی نهایت
259 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 5,958,495
 • 0 از 1 تا بی نهایت
260 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 10,718,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
261 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 11,184,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
262 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 355,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
263 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 355,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
264 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 442,463
 • 0 از 1 تا بی نهایت
265 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 575,978
 • 0 از 1 تا بی نهایت
266 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 841,455
 • 0 از 1 تا بی نهایت
267 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,046,385
 • 0 از 1 تا بی نهایت
268 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,248,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
269 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 3,359,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
270 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 10,718,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
271 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 71,415
 • 0 از 1 تا بی نهایت
272 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 82,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
273 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 111,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
274 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 163,013
 • 0 از 1 تا بی نهایت
275 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 208,035
 • 0 از 1 تا بی نهایت
276 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 259,268
 • 0 از 1 تا بی نهایت
277 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 426,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
278 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 669,128
 • 0 از 1 تا بی نهایت