ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 78,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1 110,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 186,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 257,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 443,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 833,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3 1,486,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "4 3,101,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 78,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 334,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 72,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 83,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 84,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 100,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1 151,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 235,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 330,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2 566,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 1,070,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3 2,002,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "4 3,978,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 58,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 58,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 67,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 103,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1 174,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 239,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 415,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2 551,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,053,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,719,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,165,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 58,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 58,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 67,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 89,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 141,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 213,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 321,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 426,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 986,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,622,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,820,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 78,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 84,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 93,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 134,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 220,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 307,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 528,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 712,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,320,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,188,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 4,107,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"3/8 150,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"1/2 150,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/8 150,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/4 150,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1 244,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1 244,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/4 342,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/4 342,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/4 342,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"1.1/2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2 792,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2 792,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2 792,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2 792,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2 792,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2.1/2 1,466,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2.1/2 1,466,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2.1/2 1,466,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 1,466,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 1,466,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"2.1/2 1,466,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3 2,431,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"3 2,431,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"3 2,431,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"3 2,431,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"3 2,431,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"3 2,431,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"3 2,431,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"4 4,563,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"4 4,563,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"4 4,563,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"4 4,563,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"4 4,563,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3*"4 4,563,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 186,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 186,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 296,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 362,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1 529,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 684,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 877,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,210,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 117,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 117,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 129,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 147,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1 176,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 292,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 352,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2 437,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 986,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,551,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,172,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 27,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 27,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 31,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 43,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 81,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 100,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2 172,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 260,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3 424,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "4 986,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 28,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 43,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 60,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 103,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 139,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 184,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 339,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 497,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 988,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 40,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 59,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 84,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 144,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 192,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 256,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 508,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3 660,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,535,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 18,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 18,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 18,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 26,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 43,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 61,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 78,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 100,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 196,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 408,910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 825,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 16,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 18,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 21,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 31,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 43,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 60,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 72,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 113,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 218,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 324,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 551,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 20,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 20,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 20,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 33,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 52,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 73,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 121,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 434,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 822,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 19,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 20,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 25,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 28,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 41,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 56,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 66,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 109,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 20,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 20,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 25,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 35,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1 49,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 66,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 79,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2 127,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 247,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3 391,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "4 750,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 30,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 30,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 40,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 50,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 83,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 115,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 160,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 258,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 564,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 846,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,481,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 124,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 124,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 124,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 158,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 204,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 347,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 437,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 644,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 70,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 75,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 82,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 105,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1 120,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 166,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 235,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2 327,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 500,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3 688,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,016,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
230 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 73,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
231 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 110,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
232 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 186,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
233 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1 257,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
234 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 443,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
235 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 590,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
236 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2 1,128,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
237 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,841,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
238 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3 3,101,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
239 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "4 3,391,790
 • 0 از 1 تا بی نهایت
240 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
241 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 73,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
242 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 96,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
243 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 150,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
244 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 228,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
245 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 344,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
246 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 456,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
247 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 1,057,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
248 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,762,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
249 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 3,022,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
250 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 3,391,790
 • 0 از 1 تا بی نهایت
251 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 90,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
252 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 100,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
253 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 144,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
254 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 235,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
255 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 330,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
256 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 566,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
257 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 764,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
258 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 1,414,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
259 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 2,345,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
260 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 4,217,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
261 سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 4,401,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
262 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 140,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
263 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 140,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
264 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 174,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
265 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 226,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
266 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 331,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
267 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 412,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
268 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 491,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
269 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 1,322,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
270 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 4,217,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
271 کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 29,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
272 کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 33,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
273 کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 46,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
274 کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 67,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
275 کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 86,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
276 کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 108,150
 • 0 از 1 تا