ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 285,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1 400,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 680,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 937,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 1,616,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 3,032,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3 5,410,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "4 11,288,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 285,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 1,216,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 262,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 304,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 307,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 366,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1 552,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 858,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 1,201,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2 2,062,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 3,896,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3 7,289,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه (TEE)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "4 14,483,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 213,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 213,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 249,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 375,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1 638,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 879,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,517,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2 2,013,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 3,856,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3 6,291,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "4 11,583,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 213,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 213,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 249,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 374,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 641,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 879,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,517,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 2,013,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 3,857,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3 6,291,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "4 11,583,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 285,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 308,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 344,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 494,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 806,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,127,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,932,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 2,609,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 4,831,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 8,009,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 15,035,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"3/8 549,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"1/2 549,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/8 549,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/4 549,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1 892,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1 892,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/4 1,254,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/4 1,254,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/4 1,254,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"1.1/2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2 2,900,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2 2,900,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2 2,900,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2 2,900,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2 2,900,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2.1/2 5,367,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2.1/2 5,367,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2.1/2 5,367,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 5,367,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 5,367,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"2.1/2 5,367,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3 8,898,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"3 8,898,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"3 8,898,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"3 8,898,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"3 8,898,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"3 8,898,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"3 8,898,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"4 16,702,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"4 16,702,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"4 16,702,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"4 16,702,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"4 16,702,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3*"4 16,702,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 739,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 739,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 1,176,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 1,441,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1 2,101,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 2,719,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 3,488,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 چهارراه (CROSS) دنده ای چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "2 4,806,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 429,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 429,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 475,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 539,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1 642,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,073,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,290,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,602,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 3,612,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3 5,676,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "4 11,612,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 101,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 101,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 117,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 159,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1 232,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 297,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 369,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2 628,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 954,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,552,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "4 361,296
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 87,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 87,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 107,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 156,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 223,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 379,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 507,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 672,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,243,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,818,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,616,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 87,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 87,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 141,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 209,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 291,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 502,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 672,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 892,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,770,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,299,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "4 5,347,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 67,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 67,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 67,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 96,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 159,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 285,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 369,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 719,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,497,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,018,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 60,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 67,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 79,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 117,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 159,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 223,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 265,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 416,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 801,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,187,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,017,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 79,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 79,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 79,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 92,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 129,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 202,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 282,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 464,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,673,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,168,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 74,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 79,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 96,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 109,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 159,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 218,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 255,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 421,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 92,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 126,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1 180,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 244,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 291,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2 464,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 904,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,432,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,748,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 113,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 113,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 149,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 185,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 304,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 422,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 588,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 945,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 2,067,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 3,096,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 5,422,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 477,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 477,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 477,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 613,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 789,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 1,340,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 1,686,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 2,481,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 238,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 255,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 277,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 351,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1 405,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 561,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 797,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,106,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,686,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,321,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 تردولت (outlet reducing way) دنده ای تردولت (outlet reducing way) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,428,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 252,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
230 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 297,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
231 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 446,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
232 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 755,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
233 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1 1,040,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
234 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,797,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
235 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 2,385,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
236 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2 4,567,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
237 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 7,450,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
238 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "3 12,543,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
239 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد "4 13,717,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
240 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 252,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
241 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 297,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
242 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 388,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
243 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 608,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
244 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 925,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
245 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,389,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
246 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,847,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
247 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 4,277,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
248 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 7,129,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
249 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 12,219,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
250 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 13,717,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
251 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 363,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
252 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 421,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
253 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 583,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
254 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 951,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
255 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 1,335,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
256 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 2,288,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
257 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 3,088,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
258 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 5,720,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
259 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 9,484,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
260 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 17,060,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
261 سه راه (TEE) دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد "4 17,802,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
262 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 566,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
263 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 566,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
264 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 705,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
265 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 917,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
266 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 1,340,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
267 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,666,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
268 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,987,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
269 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 5,347,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
270 مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 17,060,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
271 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/4 113,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
272 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/8 131,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
273 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1/2 179,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
274 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3/4 260,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
275 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1 332,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
276 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/4 413,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
277 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "1.1/2 680,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
278 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "2 1,065,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
279 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,734,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
280 کپ (CAP) دنده ای کپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد "3 4,040,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت