ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 69,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1 98,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 166,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 229,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 395,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 741,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3 1,321,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "4 2,757,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 69,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 2000 عدد "2 297,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/4 64,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/8 74,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1/2 75,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3/4 89,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1 135,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/4 210,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "1.1/2 294,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2 503,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "2.1/2 952,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "3 1,780,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد "4 3,537,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 65,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 98,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1 166,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 229,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 395,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2 524,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,004,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,638,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,015,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 65,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 86,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 134,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 204,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 306,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2 406,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 940,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,545,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "4 2,686,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 74,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 80,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 89,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 129,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 210,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 294,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 503,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 679,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 1,258,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 2,085,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 سه راه (TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,913,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"3/8 143,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4*"1/2 143,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/8 143,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3/4 143,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1 233,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1 233,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/4 233,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/4 326,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/4 326,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"1.1/2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"1.1/2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"1.1/2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"1.1/2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2 755,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2 755,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2 755,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2 755,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2 755,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"2.1/2 1,397,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"2.1/2 1,397,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"2.1/2 1,397,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 1,397,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 1,397,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"2.1/2 1,397,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2*"3 1,397,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4*"3 2,316,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"3 2,316,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"3 2,316,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"3 2,316,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"3 2,316,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"3 2,316,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1*"4 4,348,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4*"4 4,348,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2*"4 4,348,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2*"4 4,348,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2*"4 4,348,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل (RED TEE) دنده ای کلاس3000 عدد "3*"4 4,348,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 191,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 191,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 304,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 372,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1 543,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 702,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 901,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 چهارراه (CROSS) دنده ای کلاس3000 عدد "2 1,241,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 112,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 112,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 124,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 141,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1 167,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 279,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 336,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2 417,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 940,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "3 1,478,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس3000 عدد "4 3,022,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 26,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 26,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 31,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 42,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1 60,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 77,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 96,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2 164,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 248,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "3 404,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 کپ (CAP) دنده ای کلاس3000 عدد "4 940,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
126 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 23,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
127 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 23,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
128 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 28,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
129 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 41,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
130 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 58,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
131 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 98,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
132 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 132,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
133 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 175,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
134 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 324,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
135 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 474,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
136 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 941,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
137 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 23,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
138 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 23,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
139 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 39,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
140 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 57,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
141 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 81,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
142 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 138,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
143 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 185,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
144 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 245,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
145 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 487,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
146 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "3 632,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
147 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,470,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
148 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 17,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
149 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 17,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
150 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 17,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
151 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 25,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
152 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 42,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
153 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 59,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
154 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 74,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
155 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 96,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
156 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 187,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
157 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 390,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
158 نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 786,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
159 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 16,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
160 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 17,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
161 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 21,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
162 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 31,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
163 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 42,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
164 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 58,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
165 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 69,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
166 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 108,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
167 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 208,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
168 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 309,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
169 درپوش شش گوش( HEX PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 525,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
170 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 20,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
171 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 20,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
172 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 20,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
173 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 23,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
174 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1 32,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
175 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 50,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
176 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 70,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
177 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "2 115,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
178 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "3 414,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
179 درپوش گرد (ROUND PLUG) دنده ای کلاس3000 عدد "4 748,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
180 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 19,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
181 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 20,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
182 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 24,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
183 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 27,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
184 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1 39,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
185 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 54,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
186 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 63,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
187 درپوش گرد سر چهار گوش ( SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد "2 104,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
188 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 20,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
189 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 20,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
190 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 24,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
191 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 33,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
192 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1 47,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
193 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 64,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
194 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 76,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
195 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2 121,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
196 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 236,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
197 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "3 373,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
198 بوشن شش گوش ( HEX BUSH) دنده ای کلاس3000 عدد "4 715,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
199 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 30,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
200 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 30,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
201 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 39,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
202 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 48,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
203 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1 79,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
204 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 110,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
205 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/2 153,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
206 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2 246,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
207 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "2.1/2 538,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
208 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "3 806,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
209 مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس3000 عدد "4 1,411,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
210 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/4 127,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
211 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/8 127,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
212 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1/2 127,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
213 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "3/4 163,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
214 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1 210,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
215 زانو چپقی (ST-ELBOW) دنده ای کلاس3000 عدد "1.1/4 357,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
216