ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 7.8Kg tolerance:±5% شاخه "1/2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 9.8Kg tolerance:±5% شاخه "3/4
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 14.5Kg tolerance:±5% شاخه "1
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 18.5Kg tolerance:±5% شاخه "1.1/4
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 21Kg tolerance:±5% شاخه "1.1/2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 26.5Kg tolerance:±5% شاخه "2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 4mm Weight : 43Kg tolerance:±5% شاخه "2.1/2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 4mm Weight : 52Kg tolerance:±5% شاخه "3
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله گالوانیزه سنگین درپاد لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 4mm Weight : 67.5Kg tolerance:±5% شاخه "4
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل