ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 358,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 506,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 855,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 1,182,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 2,046,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 3,832,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 6,838,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 14,274,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 358,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 470,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 784,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 984,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,537,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 3,364,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 6,721,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 382,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 386,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 460,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 696,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 1,081,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 1,519,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 2,602,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 4,925,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 9,215,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 18,312,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"3/8 635,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"1/2 635,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8*"1/2 635,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3/4 635,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1 963,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1 963,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/4 1,497,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/4 1,497,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/4 1,497,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/2 2,102,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/2 2,102,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/2 2,102,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"1.1/4 2,102,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2.1/2 6,822,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2.1/2 6,822,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2.1/2 6,822,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 6,822,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 6,822,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"2.1/2 6,822,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3 12,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"3 12,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"3 12,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"3 12,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"3 12,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"3 12,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2*"3 12,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 917,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 917,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 917,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 1,457,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 1,687,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 2,608,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 3,374,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 4,329,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 575,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 575,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 640,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 728,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 864,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 1,442,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 1,739,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 2,156,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 4,867,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 7,651,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 15,649,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 104,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 123,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 134,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 184,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 276,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 369,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 476,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 816,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,217,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 2,016,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 4,346,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 134,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 171,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 209,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 276,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 414,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 530,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 829,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,468,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 2,270,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 4,450,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 134,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 171,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 209,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 276,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 414,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 530,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 829,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,471,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 2,270,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 4,450,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 222,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 222,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 222,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 289,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 442,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 575,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 687,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,075,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,912,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 2,952,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 5,784,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/4 337,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/8 345,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/2 401,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/4 438,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1 492,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/4 693,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/2 965,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2 1,350,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2.1/2 2,054,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3 2,781,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "4 4,123,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 327,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 327,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 386,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 584,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 987,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,364,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 2,360,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 3,129,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 7,322,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 16,471,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 18,010,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 386,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 509,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 738,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,213,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,823,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 2,422,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 442,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 478,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 531,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 768,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 1,247,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,753,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 3,003,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 4,054,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 9,427,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 21,052,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 23,376,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"3/4 919,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1 1,497,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1 1,497,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"1.1/2 3,604,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2*"2 4,869,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 741,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 741,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 922,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 1,203,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 1,758,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 2,184,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 2,608,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 7,020,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 143,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 155,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 213,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 317,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 975,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,404,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 2,326,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 5,014,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 7,220,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 134,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 171,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 209,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 276,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 414,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 530,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 829,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,471,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 2,270,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 4,450,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 5,562,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 209,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 276,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 414,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 530,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 829,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,471,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 509,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 664,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,240,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 2,206,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/4 565,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/2 565,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3/4 633,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1 892,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/4 1,240,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/2 1,724,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2 2,635,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2.1/2 3,564,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3 16,357,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "4 29,131,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل