ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 69,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 98,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 166,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 252,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 435,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 741,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,321,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 2,757,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 69,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 91,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 152,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 190,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 297,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 650,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,298,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 64,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 74,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 75,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 89,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 135,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 210,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 294,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 503,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 952,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,780,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,537,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"3/8 99,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"1/2 99,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8*"1/2 99,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3/4 99,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1 150,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1 150,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/4 233,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/4 233,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/4 233,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/2 326,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/2 326,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/2 326,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"1.1/4 326,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2 559,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2.1/2 1,058,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2.1/2 1,058,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2.1/2 1,058,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 1,058,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 1,058,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"2.1/2 1,058,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3 1,978,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"3 1,978,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"3 1,978,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"3 1,978,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"3 1,978,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"3 1,978,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2*"3 1,978,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 178,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 178,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 178,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 282,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 326,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 504,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 652,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 836,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 112,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 112,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 124,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 141,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 167,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 279,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 336,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 417,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 940,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,478,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,022,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 20,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 25,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 26,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 36,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 54,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 72,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 92,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 158,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 236,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 390,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 840,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 23,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 26,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 34,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 41,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 54,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 80,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 103,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 161,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 284,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 439,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 860,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 23,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 26,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 34,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 41,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 54,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 80,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 103,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 161,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 285,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 439,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 860,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 50,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 50,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 50,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 65,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 99,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 129,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 154,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 240,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 427,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 658,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 1,290,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/4 67,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
126 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/8 72,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
127 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/2 78,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
128 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/4 100,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
129 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1 115,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
130 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/4 159,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
131 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/2 225,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
132 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2 312,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
133 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2.1/2 447,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
134 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3 656,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
135 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "4 969,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
136 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
137 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
138 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 65,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
139 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 97,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
140 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 165,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
141 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 228,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
142 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 393,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
143 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 522,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
144 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,221,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
145 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 2,745,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
146 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 3,002,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
147 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 65,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
148 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 85,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
149 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 123,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
150 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 203,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
151 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 304,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
152 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 404,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
153 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 74,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
154 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 80,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
155 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 89,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
156 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 128,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
157 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 209,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 292,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 501,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 676,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,571,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 3,509,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 3,896,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"3/4 153,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1 249,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1 249,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1.1/2 599,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1.1/2 599,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"1.1/2 599,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"1.1/2 599,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"2 809,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"2 809,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"2 809,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"2 809,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2*"2 809,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
176 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 124,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
177 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 124,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
178 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 155,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
179 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 201,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
180 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 294,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
181 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 365,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
182 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 435,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
183 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,170,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
184 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 25,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
185 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 27,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
186 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 37,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
187 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
188 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 95,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
189 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 169,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
190 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 244,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
191 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 403,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
192 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 868,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
193 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 125,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
194 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 27,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
195 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 35,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
196 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 42,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
197 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 55,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
198 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 83,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
199 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 106,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
200 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 166,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
201 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 294,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
202 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 454,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
203 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 889,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
204 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 1,112,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
205 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 41,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
206 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 53,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
207 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 80,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
208 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 102,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
209 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 160,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
210 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 283,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
211 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 120,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
212 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 156,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
213 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 291,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
214 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 517,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
215 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/4 80,000
 • 0% از 1 تا 20,000,000
 • 5% از 20,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت