ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 78,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 110,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 186,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 257,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 443,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 833,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,486,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,101,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 60,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 75,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 98,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 164,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 207,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 323,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 706,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,411,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 66,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 78,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 78,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 93,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 141,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 220,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 307,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 528,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 999,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,869,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,713,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"3/8 104,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"1/2 104,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8*"1/2 104,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3/4 104,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1 157,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1 157,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/4 244,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/4 244,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/4 244,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/2 342,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/2 342,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/2 342,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"1.1/4 342,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2 587,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2.1/2 1,110,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2.1/2 1,110,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2.1/2 1,110,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 1,110,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 1,110,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"2.1/2 1,110,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3 2,076,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"3 2,076,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"3 2,076,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"3 2,076,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"3 2,076,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"3 2,076,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2*"3 2,076,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 199,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 199,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 199,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 317,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 366,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 566,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 733,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 940,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 117,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 117,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 129,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 147,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 176,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 292,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 352,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 437,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 986,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,551,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,172,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 22,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 27,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 29,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 40,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 60,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 80,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 104,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 178,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 264,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 438,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 944,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 26,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 35,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 43,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 56,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 84,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 108,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 168,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 297,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 460,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 902,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 26,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 35,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 43,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 56,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 84,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 108,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 168,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 298,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 460,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 902,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 50,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 50,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 50,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 64,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 99,910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 129,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 155,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 242,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 429,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 663,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 1,299,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/4 70,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/8 75,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/2 82,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/4 105,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1 120,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/4 166,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/2 235,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2 327,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2.1/2 500,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3 688,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "4 1,016,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 62,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 73,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 110,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 186,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 257,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 443,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 590,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,379,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 3,101,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 3,391,790
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 73,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 96,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 139,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 228,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 344,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 456,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 83,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 90,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 100,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 144,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 235,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 330,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 566,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 764,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,774,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 3,963,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 4,401,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"3/4 160,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1 261,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1 261,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1.1/2 628,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1.1/2 628,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"1.1/2 628,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"1.1/2 628,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"2 848,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"2 848,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"2 848,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"2 848,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2*"2 848,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 140,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 140,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 174,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 226,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 331,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 412,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 491,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,322,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 27,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 29,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 40,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 60,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 104,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 184,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 264,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 438,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 944,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 1,359,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 28,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 38,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 46,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 60,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 90,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 115,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 180,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 320,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 493,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 967,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 1,209,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 46,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 60,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 90,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 115,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 180,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 320,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 96,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 125,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 234,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 416,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/4 90,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/2 124,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3/4 142,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1 198,790
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/4 280,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/2 390,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2 596,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2.1/2 818,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3 2,195,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "4 6,418,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل