ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 142,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 178,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 251,505
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 426,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 588,398
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,015,335
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,904,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 3,398,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 7,091,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 141,278
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 178,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 249,953
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 426,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 588,398
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,016,888
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,904,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 3,398,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 153,698
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 178,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 180,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 215,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 324,473
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 506,115
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 707,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,214,055
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 2,296,148
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 4,297,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 8,537,198
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"3/8 239,085
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"1/2 239,085
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8*"1/2 239,085
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3/4 239,085
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1 361,733
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1 361,733
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/4 560,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/4 560,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/4 560,453
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/2 787,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/2 787,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/2 787,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"1.1/4 787,118
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2 1,349,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2.1/2 2,552,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2.1/2 2,552,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2.1/2 2,552,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 2,552,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 2,552,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"2.1/2 2,552,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3 4,773,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"3 4,773,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"3 4,773,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"3 4,773,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"3 4,773,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"3 4,773,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2*"3 4,773,938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 507,668
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 507,668
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 507,668
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 805,748
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 931,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 1,439,168
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 1,863,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 2,389,298
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 268,583
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 268,583
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 298,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 338,445
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 403,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 673,785
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 810,405
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,006,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 2,269,755
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 3,566,093
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 7,295,198
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 52,785
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 63,653
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 68,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 93,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 138,173
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 184,748
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 237,533
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 406,755
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 605,475
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,001,363
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 2,159,528
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 54,338
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 62,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 80,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 97,808
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 128,858
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 194,063
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 246,848
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 386,573
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 684,653
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,058,805
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 2,075,693
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 54,338
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 62,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 80,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 97,808
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 128,858
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 194,063
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 246,848
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 386,573
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 686,205
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,058,805
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 2,075,693
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 102,465
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 102,465
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 102,465
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 133,515
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 203,378
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 265,478
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 316,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 495,248
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 880,268
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,358,438
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 2,662,538
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/4 149,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/8 159,908
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/2 173,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/4 220,455
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1 254,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/4 352,418
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/2 499,905
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2 693,968
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2.1/2 1,058,805
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3 1,457,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "4 2,153,318
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 158,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 158,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 186,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 279,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 473,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 653,603
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,128,668
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,498,163
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 3,503,993
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 7,880,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 8,617,928
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 186,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 243,743
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 352,418
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 580,635
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 872,505
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,159,718
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 211,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 228,218
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 254,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 366,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 597,713
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 838,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,437,615
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,940,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 4,510,013
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 10,072,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 11,184,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"3/4 408,308
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1 664,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1 664,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1.1/2 1,597,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1.1/2 1,597,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"1.1/2 1,597,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"1.1/2 1,597,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"2 2,156,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"2 2,156,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"2 2,156,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"2 2,156,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2*"2 2,156,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 355,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 355,523
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 442,463
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 575,978
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 841,455
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,046,385
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,248,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 3,359,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 66,758
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 71,415
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 97,808
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 144,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 248,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 440,910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 634,973
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,051,043
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 2,266,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 3,263,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 69,863
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 90,045
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 110,228
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 144,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 215,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 276,345
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 433,148
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 766,935
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,183,005
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 2,320,988
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 2,901,623
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 110,228
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 144,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 215,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 276,345
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 433,148
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 766,935
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 231,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 301,185
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 562,005
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 998,258
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/4 209,588
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/2 288,765
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3/4 332,235
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1 461,093
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/4 653,603
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/2 909,765
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2 1,387,935
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2.1/2 1,908,023
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3 5,115,488
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "4 14,950,575
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل