ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 227,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 285,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 400,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 680,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 937,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,616,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 3,032,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 5,410,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 11,288,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 226,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 285,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 399,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 680,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 937,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,619,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 3,032,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 5,410,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 244,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 285,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 287,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 344,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 517,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 806,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 1,127,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,932,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 3,655,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 6,840,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 13,589,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"3/8 380,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4*"1/2 380,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8*"1/2 380,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3/4 380,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1 577,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1 577,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/4 892,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/4 892,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/4 892,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"1.1/2 1,254,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"1.1/2 1,254,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"1.1/2 1,254,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"1.1/4 1,254,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2 2,148,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"2.1/2 4,063,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"2.1/2 4,063,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"2.1/2 4,063,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"2.1/2 4,063,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"2.1/2 4,063,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"2.1/2 4,063,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2*"3 7,598,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4*"3 7,598,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1*"3 7,598,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4*"3 7,598,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2*"3 7,598,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2*"3 7,598,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2*"3 7,598,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 808,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 808,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 808,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 1,283,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 1,483,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 2,291,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 2,965,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 چهار راه (CROSS) ساکت ولد چهار راه (CROSS) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 3,803,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 429,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 429,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 475,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 539,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 642,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 1,073,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 1,290,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 1,602,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 3,612,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 5,676,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 11,612,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 84,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 101,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 109,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 149,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 219,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 294,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 379,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 648,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 964,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,594,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,438,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 87,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 99,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 129,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 156,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 205,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 308,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 393,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 616,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,090,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,686,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,304,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 87,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 99,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 129,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 156,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 205,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 308,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 393,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 616,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,093,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 1,686,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 3,304,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/4 163,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/8 163,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1/2 163,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3/4 213,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1 324,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/4 422,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "1.1/2 505,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2 789,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "2.1/2 1,402,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "3 2,162,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 3000 عدد "4 4,238,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/4 238,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/8 255,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1/2 277,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3/4 351,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1 405,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/4 561,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "1.1/2 797,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2 1,106,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "2.1/2 1,686,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "3 2,321,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس3000 عدد "4 3,428,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 252,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 252,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 297,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 446,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 755,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,040,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,797,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 2,385,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 5,578,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 12,543,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 90 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 13,717,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 297,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 388,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 561,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 925,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,389,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد زانو 45 درجه (ELBOW) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,847,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 336,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 363,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 405,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 583,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 951,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,335,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 2,288,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 3,088,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 7,179,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 15,954,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 17,802,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"3/4 650,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1 1,057,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1 1,057,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"1.1/2 2,542,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"1.1/2 2,542,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"1.1/2 2,542,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"1.1/2 2,542,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2*"2 3,433,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4*"2 3,433,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1*"2 3,433,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4*"2 3,433,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد سه راه تبدیل 90 درجه (RED.TEE)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2*"2 3,433,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 566,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 566,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 705,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 917,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 1,340,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 1,666,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,987,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد مهره ماسوره (UNION) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 5,347,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 107,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 113,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 156,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 230,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 396,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 702,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 1,010,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,673,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 3,608,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 کپ (CAP) ساکت ولد کپ (CAP) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 5,194,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/4 112,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/8 143,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 176,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 230,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 344,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 439,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 689,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,221,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2.1/2 1,884,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3 3,695,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کوپلینگ بوشن (FULL CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "4 4,619,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1/2 176,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 230,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 344,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/4 439,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 689,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد نیم بوشن (HALF CPLG) ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,221,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "3/4 369,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1 480,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "1.1/2 895,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کوپلینگ بوشن تبدیل ( RED.CPLG)ساکت ولد کلاس 6000 عدد "2 1,589,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/4 333,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1/2 460,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3/4 528,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1 734,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/4 1,040,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "1.1/2 1,449,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2 2,210,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "2.1/2 3,037,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "3 8,143,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد ساکولت (outlet reducing way) ساکت ولد کلاس6000 عدد "4 23,796,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل