ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل