ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2 840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2.1/2 945,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "3 1,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "4 1,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "5 1,522,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "6 1,890,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "8 2,835,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "10 4,515,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "12 6,615,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "1.1/4 1,155,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "1.1/2 1,365,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2 1,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2.1/2 1,417,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "3 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "4 2,205,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "5 2,940,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "6 3,885,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "8 6,825,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "10 12,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "12 16,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2 2,415,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2.1/2 2,520,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "3 2,625,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "4 2,835,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "5 3,097,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "6 3,465,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "8 5,460,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "10 7,140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "12 9,765,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2 2,835,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2.1/2 2,992,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "3 3,255,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "4 3,780,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "5 4,515,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "6 5,460,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "8 9,450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "10 15,225,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "12 19,950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "2 1,785,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "2.1/2 2,205,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "3 2,835,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "4 3,570,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "5 5,775,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "6 6,825,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "8 14,175,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "10 18,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "12 23,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "2 2,362,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "2.1/2 3,780,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "3 4,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "4 5,565,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "5 23,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "6 29,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "8 39,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل