ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2 898,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2.1/2 1,011,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "3 1,123,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "4 1,348,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "5 1,629,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "6 1,909,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "8 2,921,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "10 4,718,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "12 6,965,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "1.1/4 1,235,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "1.1/2 1,572,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2 1,348,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2.1/2 1,572,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "3 1,909,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "4 2,471,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "5 3,370,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "6 4,269,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "8 7,302,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "10 13,482,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "12 18,537,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2 2,134,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "2.1/2 2,247,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "3 2,359,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "4 2,584,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "5 2,921,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "6 3,370,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "8 6,179,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "10 7,864,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت کروم PN16 عدد "12 10,111,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2 2,471,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "2.1/2 2,696,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "3 3,145,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "4 3,819,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "5 4,494,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "6 5,617,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "8 10,673,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "10 16,852,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی اکون(econ) سیت استیل PN16 عدد "12 21,908,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "2 1,966,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "2.1/2 2,527,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "3 3,033,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "4 4,269,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "5 6,179,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "6 7,302,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "8 15,729,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "10 20,223,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیریکطرفه خودکار چدنی دو دریچه اکون(ECON) PN16 عدد "12 24,717,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "2 2,527,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "2.1/2 4,156,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "3 4,494,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "4 6,179,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "5 28,087,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "6 39,322,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه اکون(ECON) تمام استیل PN40 عدد "8 44,940,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل