ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2 2,472,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2.1/2 3,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "3 3,576,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "4 4,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "5 6,096,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "6 7,416,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "8 12,180,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "10 19,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "12 26,280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "14 44,280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2 2,544,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2.1/2 3,120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "3 3,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "4 4,608,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "5 6,276,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "6 8,304,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "8 13,860,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "10 21,480,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "12 30,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "14 47,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2 4,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2.1/2 5,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "3 6,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "4 7,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "5 10,380,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "6 12,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "8 20,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "10 32,640,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "12 44,760,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "14 75,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2 4,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2.1/2 5,940,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "3 7,416,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "4 8,736,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "5 11,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "6 15,720,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "8 26,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "10 40,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "12 57,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "14 90,240,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "2 4,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "2.1/2 5,808,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "3 7,320,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "4 9,576,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "5 13,140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "6 17,220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "8 42,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "10 57,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "12 124,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "14 172,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2 4,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2.1/2 5,808,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "3 7,320,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "4 9,576,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "5 13,140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "6 17,220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "8 43,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "10 60,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "12 128,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "14 186,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2 2,736,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2.1/2 3,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "3 4,380,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "4 5,352,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "5 7,056,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "6 9,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "8 16,080,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2 2,736,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2.1/2 3,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "3 4,380,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "4 5,352,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "5 7,056,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "6 9,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "8 16,080,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2 2,160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2.1/2 2,904,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "3 3,336,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "4 4,368,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "5 5,820,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "6 8,232,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "8 13,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "10 22,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "12 32,280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2 2,160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2.1/2 2,904,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "3 3,336,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "4 4,368,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "5 5,820,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "6 8,232,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "8 13,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "10 22,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "12 32,280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "1 1,608,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2 1,704,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2.1/2 2,028,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "3 2,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "4 2,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "5 3,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "6 4,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "8 6,516,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "1 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2 1,788,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2.1/2 2,112,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "3 2,472,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "4 2,964,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "5 3,768,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "6 4,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "1 3,336,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2 3,564,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2.1/2 3,840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "3 4,104,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "4 4,860,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "5 5,640,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "6 7,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "8 9,444,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "10 16,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "12 18,120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "14 28,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "1 3,456,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2 3,684,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2.1/2 3,960,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "3 4,344,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "4 5,040,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "5 5,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "6 7,908,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "8 10,284,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "10 16,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "12 18,840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "14 29,640,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل