ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2 3,160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2.1/2 3,570,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "3 4,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "4 5,530,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "5 7,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "6 10,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "8 15,290,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "10 27,990,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "12 38,230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "14 54,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2 3,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2.1/2 3,670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "3 4,710,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "4 5,760,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "5 7,470,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "6 10,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "8 15,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "10 29,350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "12 40,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "14 59,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2 8,660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2.1/2 9,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "3 12,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "4 17,580,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "5 20,020,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "6 24,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "8 37,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "10 61,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "12 85,230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "14 112,020,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2 8,660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2.1/2 9,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "3 12,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "4 17,580,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "5 20,020,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "6 24,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "8 37,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "10 61,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "12 85,230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "14 112,020,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2 6,170,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2.1/2 8,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "3 9,730,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "4 13,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "5 20,030,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "6 24,060,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "8 41,720,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "10 63,970,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2 3,960,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2.1/2 4,610,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "3 5,850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "4 7,120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "5 9,310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "6 12,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "8 22,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2 3,960,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2.1/2 4,610,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "3 5,850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "4 7,120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "5 9,310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "6 12,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "8 22,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2 2,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2.1/2 3,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "3 4,290,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "4 5,540,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "5 7,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "6 11,670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "8 19,640,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "10 30,870,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "12 48,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2 2,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2.1/2 3,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "3 4,290,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "4 5,540,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "5 7,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "6 11,670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "8 20,770,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "10 32,280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "12 50,520,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "1 2,060,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2 2,410,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2.1/2 2,570,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "3 3,160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "4 3,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "5 4,780,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "6 6,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "8 9,670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "1 2,140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2 2,480,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2.1/2 2,640,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "3 3,230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "4 3,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "5 4,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "6 6,470,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "1 4,950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2 5,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2.1/2 5,790,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "3 6,390,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "4 7,120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "5 8,180,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "6 10,230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "8 13,890,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "10 25,220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "12 27,090,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "14 43,240,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "1 5,110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2 5,690,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2.1/2 5,930,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "3 6,550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "4 7,280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "5 8,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "6 10,590,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "8 14,410,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "10 25,940,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "12 27,810,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "14 44,390,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل