ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2 1,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2.1/2 2,320,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "3 2,760,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "4 3,300,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "5 4,720,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "6 5,760,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "8 9,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "10 14,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "12 20,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "12 97,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "14 34,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2 1,960,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2.1/2 2,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "3 3,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "4 3,560,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "5 4,850,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "6 6,450,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "8 10,750,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "10 16,700,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "12 23,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "14 36,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
22 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "2 3,550,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
23 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "2.1/2 4,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
24 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "3 5,650,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
25 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "4 7,420,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
26 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "5 10,200,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
27 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "6 13,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
28 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "8 33,100,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
29 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "10 44,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
30 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "14 134,600,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
31 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2 3,550,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
32 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2.1/2 4,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
33 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "3 5,650,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
34 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "4 7,420,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
35 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "5 10,200,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
36 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "6 13,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
37 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "8 34,200,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
38 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "10 46,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
39 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "12 10,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
40 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "14 144,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
41 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2 2,130,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
42 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2.1/2 2,600,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
43 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "3 3,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
44 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "4 4,140,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
45 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "5 5,470,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "6 7,340,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "8 12,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2 2,130,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2.1/2 2,600,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "3 3,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "4 4,140,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "5 5,470,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "6 7,340,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "8 12,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
55 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2 1,680,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
56 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2.1/2 2,260,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
57 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "3 2,590,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
58 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "4 3,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
59 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "5 4,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
60 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "6 6,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
61 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "8 10,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
62 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "10 17,580,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
63 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "12 25,100,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
64 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2 1,680,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
65 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2.1/2 2,260,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
66 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "3 2,590,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
67 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "4 3,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
68 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "5 4,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
69 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "6 6,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
70 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "8 10,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
71 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "10 17,580,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
72 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "12 25,100,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
73 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2 1,320,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
74 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2.1/2 1,560,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
75 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "3 1,860,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
76 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "4 2,230,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
77 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "5 2,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
78 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "6 3,550,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
79 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "8 5,050,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
80 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2 1,380,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
81 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2.1/2 1,630,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
82 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "3 1,920,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
83 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "4 2,300,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
84 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "5 2,920,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
85 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "6 3,740,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
86 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2 2,760,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
87 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2.1/2 2,980,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
88 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "3 3,190,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
89 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "4 3,790,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
90 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "5 4,380,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
91 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "6 5,650,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
92 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "8 7,340,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
93 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "10 12,600,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
94 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "12 14,100,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
95 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "14 22,300,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
96 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2 2,850,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
97 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2.1/2 3,080,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
98 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "3 3,360,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
99 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "4 3,910,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
100 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "5 4,560,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
101 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "6 4,140,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
102 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "8 8,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
103 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "10 13,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
104 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "12 14,650,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
105 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "14 23,200,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
106 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "2 1,760,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
107 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "2.1/2 1,910,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
108 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "3 2,450,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
109 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "4 2,940,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
110 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "5 3,600,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
111 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "6 4,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
112 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "8 7,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
113 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "2 1,820,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
114 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "2.1/2 1,980,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
115 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "3 2,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
116 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "4 3,030,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
117 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "5 3,760,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
118 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "6 5,060,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
119 شیر آتش نشانی ایستاده میراب ایستاده عدد "4 22,275,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
120 شیر آتش نشانی دفنی میراب دفنی عدد "3 3,450,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
121 شیر آتش نشانی دفنی میراب دفنی عدد "4 3,750,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
جمع کل