ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2 3,460,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2.1/2 3,910,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "3 4,920,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "4 6,040,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "5 7,940,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "6 11,040,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "8 16,710,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "10 30,580,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "12 41,770,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "14 59,680,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2 3,500,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2.1/2 4,010,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "3 5,150,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "4 6,300,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "5 8,160,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "6 11,370,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "8 17,390,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "10 32,080,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "12 44,610,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "14 64,900,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2 9,590,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2.1/2 10,790,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "3 14,280,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "4 19,400,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "5 22,130,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "6 27,140,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "8 41,750,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "10 67,690,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "12 93,960,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "14 123,490,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2 9,590,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2.1/2 10,790,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "3 14,280,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "4 19,400,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "5 22,130,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "6 27,140,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "8 41,740,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "10 67,690,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "12 93,960,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "14 123,490,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2 6,620,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2.1/2 9,250,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "3 10,440,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "4 14,920,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "5 21,480,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "6 25,810,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "8 44,760,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "10
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2 4,510,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2.1/2 5,250,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "3 6,660,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "4 8,090,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "5 10,580,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "6 14,410,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "8 25,070,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2 4,510,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2.1/2 5,250,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "3 6,660,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "4 8,090,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "5 10,580,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "6 14,410,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "8 25,070,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2 3,060,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2.1/2 4,280,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "3 4,790,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "4 6,190,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "5 8,450,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "6 13,030,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "8 21,930,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "10 34,460,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "12 54,040,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2 3,060,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2.1/2 4,280,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "3 4,790,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "4 6,190,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "5 8,450,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "6 13,030,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "8 23,180,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "10 36,020,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "12 56,390,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "1 2,150,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2 2,520,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2.1/2 2,680,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "3 3,300,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "4 4,000,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "5 5,000,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "6 6,580,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "8 10,100,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "1 2,240,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2 2,590,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2.1/2 2,760,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "3 3,370,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "4 4,070,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "5 5,100,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "6 6,760,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "1 5,640,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2 6,370,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2.1/2 6,590,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "3 7,290,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "4 7,740,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "5 8,890,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "6 11,120,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "8 15,150,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "10 30,520,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "12 32,810,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "14 52,320,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "1 5,830,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2 6,480,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2.1/2 6,760,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "3 7,460,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "4 7,910,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "5 9,090,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "6 11,510,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "8 15,660,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "10 31,390,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "12 33,680,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "14 53,740,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل