ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2 2,060,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "2.1/2 2,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "3 2,980,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "4 3,550,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "5 5,080,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "6 6,180,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "8 10,150,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "10 16,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "12 21,900,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10 عدد "14 36,900,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2 2,120,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "2.1/2 2,600,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "3 3,250,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "4 3,840,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "5 5,230,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "6 6,920,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "8 11,550,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "10 17,900,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "12 25,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16 عدد "14 39,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2 3,550,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
22 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "2.1/2 4,250,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
23 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "3 5,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
24 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "4 6,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
25 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "5 8,650,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
26 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "6 10,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
27 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "8 17,400,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
28 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "10 27,200,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
29 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "12 37,300,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
30 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10 عدد "14 62,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
31 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2 4,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
32 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "2.1/2 4,950,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
33 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "3 6,180,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
34 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "4 7,280,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
35 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "5 9,900,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
36 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "6 13,100,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
37 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "8 22,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
38 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "10 34,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
39 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "12 47,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
40 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16 عدد "14 75,200,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
41 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "2 3,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
42 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "2.1/2 4,840,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
43 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "3 6,100,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
44 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "4 7,980,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
45 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "5 10,950,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
46 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN10 عدد "6 14,350,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
47 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "8 35,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
48 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "10 47,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
49 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "12 104,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
50 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN10 عدد "14 144,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
51 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2 3,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
52 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "2.1/2 4,840,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
53 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "3 6,100,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
54 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "4 7,980,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
55 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "5 10,950,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
56 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب PN16 عدد "6 14,350,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
57 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "8 36,600,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
58 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "10 50,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
59 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "12 107,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
60 شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب PN16 عدد "14 155,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
61 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2 2,280,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
62 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "2.1/2 2,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
63 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "3 3,650,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
64 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "4 4,460,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
65 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "5 5,880,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
66 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "6 7,850,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
67 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10 عدد "8 13,400,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
68 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2 2,280,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
69 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "2.1/2 2,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
70 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "3 3,650,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
71 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "4 4,460,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
72 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "5 5,880,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
73 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "6 7,850,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
74 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16 عدد "8 13,400,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
75 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2 1,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
76 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "2.1/2 2,420,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
77 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "3 2,780,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
78 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "4 3,640,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
79 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "5 4,850,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
80 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "6 6,860,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
81 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "8 11,600,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
82 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "10 18,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
83 شیر صافی تیپ Y میراب PN10 عدد "12 26,900,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
84 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2 1,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
85 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "2.1/2 2,420,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
86 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "3 2,780,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
87 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "4 3,640,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
88 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "5 4,850,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
89 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "6 6,860,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
90 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "8 11,600,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
91 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "10 18,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
92 شیر صافی تیپ Y میراب PN16 عدد "12 26,900,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
93 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "1 1,340,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
94 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2 1,420,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
95 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "2.1/2 1,690,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
96 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "3 2,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
97 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "4 2,400,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
98 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "5 3,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
99 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "6 3,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
100 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN10 عدد "8 5,430,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
101 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "1 1,400,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
102 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2 1,490,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
103 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "2.1/2 1,760,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
104 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "3 2,060,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
105 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "4 2,470,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
106 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "5 3,140,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
107 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب PN16 عدد "6 4,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
108 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "1 2,780,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
109 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2 2,970,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
110 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "2.1/2 3,200,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
111 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "3 3,420,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
112 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "4 4,050,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
113 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "5 4,700,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
114 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "6 6,050,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
115 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "8 7,870,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
116 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "10 13,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
117 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "12 15,100,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
118 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN10 عدد "14 23,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
119 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "1 2,880,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
120 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2 3,070,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
121 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "2.1/2 3,300,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
122 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "3 3,620,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
123 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "4 4,200,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
124 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "5 4,900,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
125 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "6 6,590,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
126 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "8 8,570,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
127 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "10 14,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
128 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "12 15,700,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
129 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب PN16 عدد "14 24,700,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
130 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "2 1,889,406
 • 5% از 1 تا بی نهایت
131 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "2.1/2 2,052,688
 • 5% از 1 تا بی نهایت
132 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "3 2,624,175
 • 5% از 1 تا بی نهایت
133 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "4 3,149,010
 • 5% از 1 تا بی نهایت
134 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "5 3,848,790
 • 5% از 1 تا بی نهایت
135 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "6 5,248,350
 • 5% از 1 تا بی نهایت
136 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN10,LINER NBR&EPDM عدد "8 7,522,635
 • 5% از 1 تا بی نهایت
137 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "2 1,947,721
 • 5% از 1 تا بی نهایت
138 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "2.1/2 2,122,666
 • 5% از 1 تا بی نهایت
139 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "3 2,705,816
 • 5% از 1 تا بی نهایت
140 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "4 3,242,314
 • 5% از 1 تا بی نهایت
141 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "5 4,023,735
 • 5% از 1 تا بی نهایت
142 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی پروانه استیل 316 میراب PN16,LINER NBR&EPDM عدد "6 5,423,295
 • 5% از 1 تا بی نهایت
143 شیر آتش نشانی ایستاده میراب ایستاده عدد "4 28,340,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
144 شیر آتش نشانی دفنی میراب دفنی عدد "3 3,732,160
 • 5% از 1 تا بی نهایت
145 شیر آتش نشانی دفنی میراب دفنی عدد "4 4,140,365
 • 5% از 1 تا بی نهایت
جمع کل