ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "2 6,150,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "2.1/2 6,800,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "3 7,850,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "4 9,180,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "5 11,200,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "6 13,200,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "8 19,950,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "10 31,500,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "12 43,400,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "2 6,580,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "2.1/2 7,280,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "3 8,400,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "4 9,820,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "5 11,950,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "6 14,100,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "8 21,350,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "10 33,700,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "12 46,450,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2 3,400,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2.1/2 4,130,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "3 5,200,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "4 6,030,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "5 8,000,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "6 10,300,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "8 15,600,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "10 24,600,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "12 36,500,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2 7,160,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2.1/2 8,500,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "3 11,300,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "4 15,730,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "5 17,250,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "6 21,660,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "8 32,400,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "10 49,100,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "12 73,150,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "14 81,700,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "2 7,680,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 9,100,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "3 12,100,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "4 16,830,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "5 18,450,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "6 23,180,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "8 34,700,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "10 52,560,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "12 78,270,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "14 98,570,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "1.1/4 5,280,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "1.1/2 6,130,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2 6,950,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 9,500,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "3 10,160,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "4 13,370,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "5 18,220,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "6 24,270,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "8 39,800,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "10 65,900,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2 4,790,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2.1/2 5,340,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "3 5,950,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "4 7,280,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "5 9,650,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "6 12,850,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "8 20,900,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "10 37,400,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "12 42,500,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "2 4,200,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "2.1/2 4,900,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "3 5,300,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "4 5,750,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "5 8,100,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "6 10,950,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "8 17,800,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2 3,400,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 4,280,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "3 4,920,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "4 6,530,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "5 8,670,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "6 11,020,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "8 18,220,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "10 27,300,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "12 41,000,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "14 61,550,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 5% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل