ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "2 2,820,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "2.1/2 3,170,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "3 3,740,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "4 4,330,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "5 6,040,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "6 7,130,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "8 11,270,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "10 17,940,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "12 24,960,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "2 3,240,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "2.1/2 3,600,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "3 4,320,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "4 4,960,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "5 6,900,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "6 8,160,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "8 12,920,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "10 20,400,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "12 28,560,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "16 51,480,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2 2,480,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2.1/2 3,000,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
22 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "3 3,780,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
23 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "4 4,380,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
24 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "5 5,820,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
25 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "6 7,480,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
26 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "8 11,330,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
27 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "10 17,020,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
28 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "12 24,150,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
29 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2 3,920,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
30 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2.1/2 4,610,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
31 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "3 6,270,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
32 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "4 8,630,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
33 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "5 10,120,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
34 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "6 12,650,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
35 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "8 19,380,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
36 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "10 29,480,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
37 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "12 43,450,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
38 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "14 51,480,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
39 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "2 4,320,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
40 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 5,080,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
41 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "3 6,900,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
42 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "4 9,500,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
43 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "5 11,140,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
44 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "6 13,920,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
45 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "8 21,320,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
46 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "10 32,430,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
47 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "12 47,800,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
48 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "14 60,000,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
49 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "1.1/4 2,420,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
50 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "1.1/2 2,880,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
51 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2 3,570,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
52 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 4,680,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
53 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "3 5,280,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
54 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "4 6,780,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
55 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "5 9,550,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
56 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "6 13,090,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
57 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "8 21,280,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
58 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "10 32,950,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
59 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2 2,370,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
60 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2.1/2 2,900,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
61 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "3 3,620,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
62 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "4 4,240,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
63 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "5 5,900,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
64 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "6 7,550,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
65 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "8 12,420,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
66 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "10 19,520,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
67 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "12 25,300,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
68 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "2 2,020,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
69 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "2.1/2 2,470,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
70 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "3 3,080,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
71 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "4 3,610,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
72 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "5 5,020,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
73 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "6 6,420,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
74 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "8 10,560,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
75 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2 1,990,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
76 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 2,250,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
77 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "3 2,710,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
78 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "4 3,400,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
79 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "5 4,780,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
80 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "6 5,980,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
81 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "8 10,300,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
82 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "10 14,900,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
83 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "12 20,590,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
84 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "14 31,050,000
 • 14% از 1 تا بی نهایت
جمع کل