ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "2 2,450,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "2.1/2 2,750,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "3 3,250,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "4 3,760,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "5 5,250,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "6 6,200,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "8 9,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "10 15,600,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد "12 21,700,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "2 2,700,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "2.1/2 3,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "3 3,600,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "4 4,130,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "5 5,750,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
15 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "6 6,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
16 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "8 10,760,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
17 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "10 17,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
18 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "12 23,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
19 شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد "16 42,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
20 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2 1,980,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
21 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2.1/2 2,400,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
22 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "3 3,150,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
23 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "4 3,650,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
24 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "5 4,850,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
25 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "6 6,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
26 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "8 9,850,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
27 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "10 14,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
28 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "12 21,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
29 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2 2,170,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
30 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "2.1/2 2,640,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
31 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "3 3,450,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
32 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "4 3,980,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
33 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "5 5,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
34 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "6 7,150,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
35 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "8 10,850,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
36 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "10 16,300,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
37 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F5-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد "12 23,100,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
38 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2 3,840,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
39 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2.1/2 4,510,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
40 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "3 5,450,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
41 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "4 7,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
42 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "5 9,200,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
43 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "6 11,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
44 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "8 16,850,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
45 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "10 26,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
46 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "12 39,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
47 شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "14 46,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
48 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "2 4,150,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
49 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 4,950,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
50 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "3 5,750,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
51 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "4 7,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
52 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "5 9,940,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
53 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "6 12,100,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
54 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "8 20,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
55 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "10 32,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
56 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "12 45,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
57 شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد "14 58,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
58 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "1.1/4 1,930,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
59 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "1.1/2 2,300,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
60 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2 2,850,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
61 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 3,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
62 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "3 4,590,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
63 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "4 5,890,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
64 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "5 8,680,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
65 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "6 11,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
66 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "8 18,500,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
67 شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "10 29,950,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
68 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2 1,820,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
69 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "2.1/2 2,520,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
70 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "3 3,140,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
71 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "4 3,680,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
72 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "5 5,130,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
73 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "6 6,560,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
74 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "8 10,800,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
75 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "10 16,970,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
76 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد "12 22,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
77 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "2 1,640,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
78 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "2.1/2 2,050,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
79 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "3 2,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
80 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "4 3,100,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
81 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "5 4,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
82 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "6 6,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
83 شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد "8 9,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
84 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2 1,530,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
85 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "2.1/2 1,950,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
86 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "3 2,350,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
87 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "4 2,950,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
88 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "5 4,150,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
89 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "6 5,200,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
90 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "8 8,950,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
91 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "10 12,950,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
92 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "12 17,900,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
93 شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد "14 27,000,000
 • 12% از 1 تا بی نهایت
جمع کل