ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1/2 97,200
 • 5% از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "3/4 108,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1 118,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1.1/4 140,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1.1/2 172,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "2 194,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "2.1/2 226,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "3 280,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "4 345,600
 • 5% از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "5 432,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "6 540,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 (8 سوراخ) عدد "8 810,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 (12 سوراخ) عدد "8 842,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "10 1,296,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "12 1,944,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "14 2,592,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "16 3,240,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "18 4,536,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1/2 108,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "3/4 140,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1 162,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1.1/4 172,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1.1/2 194,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "2 226,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "2.1/2 324,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "3 432,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
27 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "4 540,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
28 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "5 702,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
29 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "6 810,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
30 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "8 1,296,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
31 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "10 1,944,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
32 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "12 3,024,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
33 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "14 4,104,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
34 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "16 5,184,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
35 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "18 7,020,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
36 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "20 8,640,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
37 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "24 14,040,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
38 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1/2 148,824
 • 5% از 1 تا بی نهایت
39 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "3/4 195,156
 • 5% از 1 تا بی نهایت
40 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1 205,686
 • 5% از 1 تا بی نهایت
41 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1.1/4 266,058
 • 5% از 1 تا بی نهایت
42 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1.1/2 304,668
 • 5% از 1 تا بی نهایت
43 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "2 324,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
44 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "2.1/2 432,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
45 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "3 540,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
46 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "4 864,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
47 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "5 1,296,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
48 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "6 1,620,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
49 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "8 2,484,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
50 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "10 3,240,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
51 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "12 5,184,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
52 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "14 8,640,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
53 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "16 10,260,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "18 12,420,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "20 15,120,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
56 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1/2 86,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
57 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3/4 108,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
58 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1 162,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
59 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/4 183,600
 • 5% از 1 تا بی نهایت
60 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/2 205,200
 • 5% از 1 تا بی نهایت
61 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2 226,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
62 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2.1/2 248,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
63 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3 280,800
 • 5% از 1 تا بی نهایت
64 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "4 410,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
65 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "5 518,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
66 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "6 540,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
67 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "8 972,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
68 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "10 1,296,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
69 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "12 2,052,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
70 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "14 2,700,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
71 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "16 3,456,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
72 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "18 3,888,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
73 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "20 5,184,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
74 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "24 7,020,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
75 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1/2 75,816
 • 5% از 1 تا بی نهایت
76 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3/4 130,572
 • 5% از 1 تا بی نهایت
77 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1 136,188
 • 5% از 1 تا بی نهایت
78 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/4 163,566
 • 5% از 1 تا بی نهایت
79 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/2 235,872
 • 5% از 1 تا بی نهایت
80 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2 324,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
81 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2.1/2 410,400
 • 5% از 1 تا بی نهایت
82 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3 486,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
83 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "4 702,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
84 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "5 918,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
85 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "6 1,188,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
86 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "8 1,944,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
87 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "10 2,700,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
88 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "12 3,780,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
89 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "14 6,017,544
 • 5% از 1 تا بی نهایت
90 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "16 7,773,948
 • 5% از 1 تا بی نهایت
91 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "18 9,847,656
 • 5% از 1 تا بی نهایت
92 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "20 10,881,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
93 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "24 19,563,336
 • 5% از 1 تا بی نهایت
94 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1/2 53,352
 • 5% از 1 تا بی نهایت
95 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3/4 80,028
 • 5% از 1 تا بی نهایت
96 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1 85,644
 • 5% از 1 تا بی نهایت
97 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/4 136,188
 • 5% از 1 تا بی نهایت
98 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/2 142,506
 • 5% از 1 تا بی نهایت
99 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2 221,832
 • 5% از 1 تا بی نهایت
100 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2.1/2 296,946
 • 5% از 1 تا بی نهایت
101 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3 336,960
 • 5% از 1 تا بی نهایت
102 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "4 481,572
 • 5% از 1 تا بی نهایت
103 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1/2 80,730
 • 5% از 1 تا بی نهایت
104 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3/4 143,208
 • 5% از 1 تا بی نهایت
105 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1 150,930
 • 5% از 1 تا بی نهایت
106 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/4 185,328
 • 5% از 1 تا بی نهایت
107 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/2 273,780
 • 5% از 1 تا بی نهایت
108 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2 322,218
 • 5% از 1 تا بی نهایت
109 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2.1/2 393,120
 • 5% از 1 تا بی نهایت
110 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3 522,288
 • 5% از 1 تا بی نهایت
111 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "4 891,540
 • 5% از 1 تا بی نهایت
جمع کل