ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1/2 92,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "3/4 101,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1 104,650
 • 10% از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1.1/4 132,250
 • 10% از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1.1/2 155,825
 • 10% از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "2 180,550
 • 10% از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "2.1/2 196,650
 • 10% از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "3 239,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "4 297,850
 • 10% از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "5 405,950
 • 10% از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "6 499,100
 • 10% از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 (8 سوراخ) عدد "8 708,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 (12 سوراخ) عدد "8 708,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "10 1,003,950
 • 10% از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "12 1,416,800
 • 10% از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "14 1,951,550
 • 10% از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "16 2,461,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "18 3,002,650
 • 10% از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1/2 82,800
 • 10% از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "3/4 110,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1 114,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1.1/4 150,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1.1/2 162,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "2 228,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "2.1/2 301,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "3 363,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
27 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "4 513,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
28 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "5 625,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
29 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "6 789,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
30 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "8 1,262,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
31 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "10 1,753,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
32 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "12 2,732,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
33 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "14 3,816,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
34 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "16 4,753,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
35 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "18 6,498,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
36 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "20 6,594,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
37 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "24 8,829,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
38 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1/2 137,800
 • 10% از 1 تا بی نهایت
39 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "3/4 180,700
 • 10% از 1 تا بی نهایت
40 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1 190,450
 • 10% از 1 تا بی نهایت
41 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1.1/4 246,350
 • 10% از 1 تا بی نهایت
42 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "1.1/2 282,100
 • 10% از 1 تا بی نهایت
43 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "2 316,550
 • 10% از 1 تا بی نهایت
44 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "2.1/2 410,150
 • 10% از 1 تا بی نهایت
45 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "3 562,250
 • 10% از 1 تا بی نهایت
46 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "4 903,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
47 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "5 1,215,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
48 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "6 1,519,050
 • 10% از 1 تا بی نهایت
49 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "8 2,380,300
 • 10% از 1 تا بی نهایت
50 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "10 3,434,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
51 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "12 4,966,650
 • 10% از 1 تا بی نهایت
52 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "14 8,645,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
53 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "16 10,497,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
54 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "18 11,512,800
 • 10% از 1 تا بی نهایت
55 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 300 (لبه 40) عدد "20 15,437,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
56 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1/2 45,625
 • 10% از 1 تا بی نهایت
57 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3/4 67,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
58 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1 69,375
 • 10% از 1 تا بی نهایت
59 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/4 125,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
60 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/2 150,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
61 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2 182,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
62 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2.1/2 243,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
63 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3 277,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
64 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "4 388,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
65 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "5 450,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
66 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "6 528,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
67 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "8 879,375
 • 10% از 1 تا بی نهایت
68 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "10 1,251,250
 • 10% از 1 تا بی نهایت
69 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "12 1,893,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
70 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "14 2,481,250
 • 10% از 1 تا بی نهایت
71 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "16 3,253,125
 • 10% از 1 تا بی نهایت
72 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "18 3,818,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
73 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "20 5,161,875
 • 10% از 1 تا بی نهایت
74 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "24 6,788,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
75 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1/2 70,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
76 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3/4 120,900
 • 10% از 1 تا بی نهایت
77 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1 126,100
 • 10% از 1 تا بی نهایت
78 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/4 151,450
 • 10% از 1 تا بی نهایت
79 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/2 218,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
80 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2 286,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
81 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2.1/2 325,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
82 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3 429,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
83 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "4 712,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
84 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "5 914,550
 • 10% از 1 تا بی نهایت
85 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "6 1,196,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
86 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "8 1,855,100
 • 10% از 1 تا بی نهایت
87 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "10 2,680,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
88 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "12 3,679,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
89 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "14 5,571,800
 • 10% از 1 تا بی نهایت
90 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "16 7,198,100
 • 10% از 1 تا بی نهایت
91 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "18 9,118,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
92 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "20 10,075,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
93 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "24 18,114,200
 • 10% از 1 تا بی نهایت
94 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1/2 49,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
95 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3/4 74,100
 • 10% از 1 تا بی نهایت
96 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1 79,300
 • 10% از 1 تا بی نهایت
97 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/4 126,100
 • 10% از 1 تا بی نهایت
98 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/2 131,950
 • 10% از 1 تا بی نهایت
99 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2 205,400
 • 10% از 1 تا بی نهایت
100 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2.1/2 274,950
 • 10% از 1 تا بی نهایت
101 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3 312,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
102 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "4 445,900
 • 10% از 1 تا بی نهایت
103 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1/2 74,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
104 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3/4 132,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
105 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1 139,750
 • 10% از 1 تا بی نهایت
106 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/4 171,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
107 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "1.1/2 253,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
108 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2 298,350
 • 10% از 1 تا بی نهایت
109 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "2.1/2 364,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
110 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "3 483,600
 • 10% از 1 تا بی نهایت
111 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) CLASS 300 عدد "4 825,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
جمع کل