ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1/2 200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "3/4 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1 270,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1.1/4 350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "1.1/2 400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "2 460,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "2.1/2 580,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "3 770,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "4 950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "5 1,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "6 1,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 (8 سوراخ) عدد "8 2,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 (12 سوراخ) عدد "8 2,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "10 4,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "12 5,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "14 8,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "16 11,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN 16 عدد "18 16,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN16 عدد "20 22,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار ملسی (Melesi) PN16 عدد "24 28,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1/2 280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "3/4 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1 380,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1.1/4 450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "1.1/2 520,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "2 700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "2.1/2 950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "3 1,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "4 1,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "5 1,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "6 2,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "8 4,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "10 6,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "12 9,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "14 16,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "16 23,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "18 32,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "20 38,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج گلودار ملسی (Melesi) CLASS 150 (لبه 40) عدد "24 55,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1/2 230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3/4 270,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1 340,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/4 400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "1.1/2 450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2 550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "2.1/2 850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "3 950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "4 1,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "5 1,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "6 1,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "8 2,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "10 5,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "12 9,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "14 13,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "16 16,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "18 21,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "20 28,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) CLASS 150 عدد "24 38,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "14
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "16
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "18
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 فلنج گلودار ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 (لبه 40) عدد "20
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "14
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "16
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "18
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "20
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 فلنج اسلیپون ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 300 عدد "24
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 150 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 150 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 150 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 150 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 150 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 150 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنی)CLASS 150 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 فلنج ساکت ولد ملسی (Melesi) (موجود،استعلام تلفنیCLASS 300 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل