ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیرآفتابه کسری مدل اکو عدد 610,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیردوش کسری مدل اکو عدد 860,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر روشویی کسری مدل اکو عدد 650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر ظرفشویی کسری مدل اکو عدد 690,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر روشویی(متحرک) کسری مدل اکو عدد 690,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیرآفتابه کسری مدل کارون عدد 760,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیردوش کسری مدل کارون عدد 1,035,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر روشویی کسری مدل کارون عدد 775,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر ظرفشویی کسری مدل کارون عدد 820,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر روشویی(متحرک) کسری مدل کارون عدد 820,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیرآفتابه کسری مدل تنسومینی عدد 850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیردوش کسری مدل تنسومینی عدد 1,095,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر روشویی کسری مدل تنسومینی عدد 830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر ظرفشویی کسری مدل تنسومینی عدد 885,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیرآفتابه کسری مدل ساحل/باران عدد 820,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیردوش کسری مدل ساحل/باران عدد 1,120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر روشویی کسری مدل ساحل/باران عدد 845,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر ظرفشویی کسری مدل ساحل/باران عدد 830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر روشویی(متحرک)کسری مدل ساحل/باران عدد 830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیرآفتابه کسری مدل آبتین عدد 875,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیردوش کسری مدل آبتین عدد 1,185,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر روشویی کسری مدل آبتین عدد 955,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر ظرفشویی کسری مدل آبتین عدد 1,185,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیرآفتابه کسری مدل آبتین (سفید) عدد 1,060,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیردوش کسری مدل آبتین (سفید) عدد 1,380,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر روشویی کسری مدل آبتین (سفید) عدد 1,070,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر ظرفشویی کسری مدل آبتین (سفید) عدد 1,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیرآفتابه کسری مدل آبتین (مشکی.طلایی) عدد 1,165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیردوش کسری مدل آبتین (مشکی.طلایی) عدد 1,645,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر روشویی کسری مدل آبتین (مشکی.طلایی) عدد 1,165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر ظرفشویی کسری مدل آبتین (مشکی.طلایی) عدد 1,510,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیرآفتابه کسری مدل موج عدد 915,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیردوش کسری مدل موج عدد 1,315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر روشویی کسری مدل موج عدد 920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر ظرفشویی کسری مدل موج عدد 880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر روشویی(متحرک)کسری مدل موج عدد 880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیرآفتابه کسری مدل دریا/22 عدد 940,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیردوش کسری مدل دریا/22 عدد 1,510,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر روشویی کسری مدل دریا/22 عدد 980,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر ظرفشویی کسری مدل دریا/22 عدد 1,020,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر روشویی(متحرک)کسری مدل دریا/22 عدد 1,020,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیرآفتابه کسری مدل هیرمند عدد 1,010,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیردوش کسری مدل هیرمند عدد 1,350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر روشویی کسری مدل هیرمند عدد 1,010,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر ظرفشویی کسری مدل هیرمند عدد 1,165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیرآفتابه کسری مدل هیرمند(طلائی) عدد 1,710,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیردوش کسری مدل هیرمند(طلائی) عدد 2,350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر روشویی کسری مدل هیرمند(طلائی) عدد 1,710,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر ظرفشویی کسری مدل هیرمند(طلائی) عدد 2,165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیرآفتابه کسری مدل مهتاب عدد 1,150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیردوش کسری مدل مهتاب عدد 1,555,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر روشویی کسری مدل مهتاب عدد 1,210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر ظرفشویی کسری مدل مهتاب عدد 1,490,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیرآفتابه کسری مدل مهتاب(مشکی.طلائی) عدد 1,475,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیردوش کسری مدل مهتاب(مشکی.طلائی) عدد 2,015,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر روشویی کسری مدل مهتاب(مشکی.طلائی) عدد 1,430,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر ظرفشویی کسری مدل مهتاب(مشکی.طلائی) عدد 1,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیرآفتابه کسری مدل فیروزه عدد 1,290,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیردوش کسری مدل فیروزه عدد 1,725,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر روشویی کسری مدل فیروزه عدد 1,645,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر ظرفشویی کسری مدل فیروزه عدد 1,780,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیرآفتابه کسری نایس(فلت) عدد 1,265,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیردوش کسری نایس(فلت) عدد 1,695,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر روشویی کسری نایس(فلت) عدد 1,465,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر ظرفشویی کسری نایس(فلت) عدد 1,590,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیرآفتابه کسری مدل تنسوپلاس عدد 1,395,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیردوش کسری مدل تنسوپلاس عدد 1,890,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر روشویی کسری مدل تنسوپلاس عدد 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر ظرفشویی کسری مدل تنسوپلاس عدد 1,430,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر ظرفشویی دیواری اهرمی کسری عدد 1,070,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیرآفتابه کسری مدل ایمیج عدد 1,395,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیردوش کسری مدل ایمیج عدد 1,890,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر روشویی کسری مدل ایمیج عدد 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر ظرفشویی کسری مدل ایمیج عدد 1,430,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیرآفتابه کسری مدل سیروان عدد 1,625,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیردوش کسری مدل سیروان عدد 2,185,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر روشویی کسری مدل سیروان عدد 1,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر ظرفشویی کسری مدل سیروان عدد 1,520,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر ظرفشویی سنتوزی کسری عدد 1,460,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیرآفتابه کسری مدل تنسو ساید عدد 1,495,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیردوش کسری مدل تنسو ساید عدد 1,865,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر روشویی کسری مدل تنسو ساید عدد 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 شیر ظرفشویی کسری مدل تنسو ساید عدد 1,430,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 شیرآفتابه کسری مدل آفتاب عدد 1,555,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 شیردوش کسری مدل آفتاب عدد 2,040,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 شیر روشویی کسری مدل آفتاب عدد 1,530,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 شیر ظرفشویی کسری مدل آفتاب عدد 1,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 شیر روشویی کبری کسری عدد 1,150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 شیر کلاسیک آفتابه(کسری) مدل دیانا عدد 656,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 شیر کلاسیک دوش کلنگی(کسری) مدل دیانا عدد 960,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 شیر کلاسیک دیواری(کسری) مدل دیانا عدد 730,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 شیر کلاسیک تکپایه33(کسری) مدل دیانا عدد 670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 شیر کلاسیک تکپایه27(کسری) مدل دیانا عدد 660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 شیر کلاسیک توکاسه(کسری) مدل دیانا عدد 755,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 شیر کلاسیک آفتابه(کسری) مدل مینا عدد 679,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 شیر کلاسیک دوش کلنگی(کسری) مدل مینا عدد 990,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 شیر کلاسیک دیواری(کسری) مدل مینا عدد 760,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 شیر کلاسیک تکپایه33(کسری) مدل مینا عدد 690,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 شیر کلاسیک تکپایه27(کسری) مدل مینا عدد 680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 شیر کلاسیک توکاسه(کسری) مدل مینا عدد 785,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 شیر کلاسیک آفتابه(کسری) مدل کاستا عدد 615,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر کلاسیک دوش کلنگی(کسری) مدل کاستا عدد 920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر کلاسیک دیواری(کسری) مدل کاستا عدد 690,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر کلاسیک تکپایه33(کسری) مدل کاستا عدد 625,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر کلاسیک تکپایه27(کسری) مدل کاستا عدد 610,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 شیر کلاسیک توکاسه(کسری) مدل کاستا عدد 715,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 شیر قوکلاسیک کسری مدل قو تو کاسه بی علم عدد 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 شیر قوکلاسیک کسری مدل قو تو کاسه با علم عدد 275,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 شیر قوکلاسیک کسری مدل قو دیواری بی علم عدد 150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 شیر قوکلاسیک کسری مدل قو دیواری با علم عدد 215,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 شیر آفتابه 2*2کسری عدد 115,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 شیرقو اهرمی مدل قو تو کاسه بی علم عدد 310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 شیرقو اهرمی مدل قو تو کاسه با علم عدد 480,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 شیرقو اهرمی مدل قو دیواری بی علم عدد 250,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 شیرقو اهرمی مدل قو دیواری با علم عدد 350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 فلاش تانک آراز کسری عدد 569,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 فلاش تانک فراز کسری عدد 485,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 شیر دنباله بلند کسری عدد 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 شیر شلنکی ارس کسری عدد 120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 شیر شلنکی طرح گرومه کسری عدد 180,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 شیر شلنکی زرد کسری عدد 156,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 شیر شلنکی کرم کسری عدد 160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 شیر پیسوار فیلتردار کسری عدد 62,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 شیر مغزی کسری عدد 32,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 شیرعلم یونیکاهایلوکا کسری عدد 480,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 شیرعلم یونیکا لوکس کسری عدد 435,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 شیرعلم یونیکا آلفا کسری عدد 385,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 شیریونیورست کسری عدد 1,450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 شیر سینک زیگما عدد 1,715,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 شیر سینک رکسانا عدد 1,660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 شیر سینک آبشار عدد 2,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 شیر سینک تتراس عدد 2,840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 شیر سینک آناهیتا عدد 2,990,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 شیر سینک آناهیتا طلائی عدد 4,310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل