ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 40 8,686
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 50 9,494
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 63 10,504
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 75 23,432
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 90 24,644
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 110 29,997
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 125 49,086
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 160 98,980
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 16 10,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 20 12,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 25 14,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 32 14,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 40 15,756
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 50 16,564
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 63 25,452
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 75 38,986
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 90 42,117
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 110 47,470
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 125 65,549
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 160 129,684
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 پیچ متری سوپرفیکس M8 عدد 100 سانتی متر 31,613
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 پیچ متری سوپرفیکس M10 عدد 100 سانتی متر 39,289
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 پیچ متری سوپرفیکس M8 عدد 10 سانتی متر 2,929
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 پیچ متری سوپرفیکس M10 عدد 10 سانتی متر 4,141
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M4 عدد 404
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M6 عدد 1,212
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M8 عدد 2,020
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 پیچ 6 سانتی متری سوپرفیکس M8 عدد 3,838
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 مهره سوپرفیکس M4 عدد 101
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 مهره سوپرفیکس M6 عدد 606
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 مهره سوپرفیکس M8 عدد 1,212
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 مهره سوپرفیکس M10 عدد 2,525
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 واشر تخت سوپرفیکس M4 عدد 101
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 واشر تخت سوپرفیکس M6 عدد 301
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 واشر تخت سوپرفیکس M8 عدد 404
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 واشر تخت سوپرفیکس M10 عدد 505
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 واشرفنری سوپرفیکس M6 عدد 404
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 واشرفنری سوپرفیکس M10 عدد 505
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 بست سوکت سوپرفیکس عدد 50 303,909
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 بست سوکت سوپرفیکس عدد 75 362,489
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 بست سوکت سوپرفیکس عدد 110 412,686
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 بست سوکت سوپرفیکس عدد 125 524,493
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 بست سوکت سوپرفیکس عدد 160 770,529
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 سوپرفیکس تخت 2 متری عدد 185,436
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 سوپرفیکس U 2 متری عدد 388,345
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U عدد 52,722
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 صفحه نصب افقی سوپرفیکس U عدد 52,722
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 پایه دیواری سوپرفیکس U عدد 73,932
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 بست کمربندی 20 سانتی متری سوپرفیکس عدد 38,178
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 خم کن سوپرفیکس عدد 3,490,560
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 11% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل