ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سرپوش سوپرفیکسU عدد 6,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سوپرفیکس M عدد 82,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 پیچ متری سوپرفیکس M8 عدد 100 سانتی متر 34,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 پیچ متری سوپرفیکس M10 عدد 100 سانتی متر 40,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 پیچ متری سوپرفیکس M8 عدد 10 سانتی متر 4,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 پیچ متری سوپرفیکس M10 عدد 10 سانتی متر 5,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M4 عدد 600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M6 عدد 1,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M8 عدد 2,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 پیچ 7 سانتی متری سوپرفیکس M8 عدد 4,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 مهره سوپرفیکس M4 عدد 200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 مهره سوپرفیکس M6 عدد 700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 مهره سوپرفیکس M8 عدد 1,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 مهره سوپرفیکس M10 عدد 2,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 واشر تخت سوپرفیکس M4 عدد 100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 واشر تخت سوپرفیکس M6 عدد 400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 واشر تخت سوپرفیکس M8 عدد 400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 واشر تخت سوپرفیکس M10 عدد 500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 واشرفنری سوپرفیکس M8 عدد 400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 واشرفنری سوپرفیکس M10 عدد 600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سوپرفیکس تخت 2 متری عدد 250,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سوپرفیکس U 2 متری عدد 523,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U عدد 70,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 صفحه نصب افقی سوپرفیکس U عدد 70,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 پایه دیواری سوپرفیکس U عدد 92,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 بست کمربندی 20 سانتی متری سوپرفیکس عدد 43,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 خم کن سوپرفیکس عدد 4,185,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل