ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سوپرفیکس M عدد 152,055
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 پیچ متری سوپرفیکس M8 عدد 100 سانتی متر 71,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 پیچ متری سوپرفیکس M10 عدد 100 سانتی متر 85,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 پیچ متری سوپرفیکس M8 عدد 10 سانتی متر 9,592
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 پیچ متری سوپرفیکس M10 عدد 10 سانتی متر 9,919
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M4 عدد 1,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M6 عدد 2,507
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس M8 عدد 4,687
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 پیچ 7 سانتی متری سوپرفیکس M8 عدد 8,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 مهره سوپرفیکس M4 عدد 545
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 مهره سوپرفیکس M6 عدد 1,417
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 مهره سوپرفیکس M8 عدد 2,507
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 مهره سوپرفیکس M10 عدد 5,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 واشر تخت سوپرفیکس M4 عدد 327
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 واشر تخت سوپرفیکس M6 عدد 763
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 واشر تخت سوپرفیکس M8 عدد 872
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 واشر تخت سوپرفیکس M10 عدد 1,199
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 واشرفنری سوپرفیکس M8 عدد 981
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 واشرفنری سوپرفیکس M10 عدد 1,308
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سوپرفیکس تخت 2 متری عدد 504,016
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سوپرفیکس U 2 متری عدد 1,056,101
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U عدد 129,928
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 صفحه نصب افقی سوپرفیکس U عدد 129,928
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 پایه دیواری سوپرفیکس U عدد 169,931
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 بست کمربندی 20 سانتی متری سوپرفیکس عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 خم کن سوپرفیکس عدد 7,681,557
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل