ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "2 4,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "2.1/2 5,775,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "3 6,930,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "4 9,765,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "5 11,550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "6 18,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "8 30,450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فشار شکن دنده ای RBM جهت آب عدد "1/2 525,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فشار شکن دنده ای RBM جهت آب عدد "3/4 630,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فشار شکن دنده ای RBM جهت آب عدد "1 1,550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فشار شکن دنده ای RBM جهت آب عدد "1.1/4 3,550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فشار شکن دنده ای RBM جهت آب عدد "1.1/2 4,320,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فشار شکن دنده ای RBM جهت آب عدد "2 5,390,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل