ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "2 4,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "2.1/2 6,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "3 7,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "4 11,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "5 12,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "6 21,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "8 35,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1/2 892,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "3/4 1,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1 1,522,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1.1/4 2,625,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1.1/2 2,992,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "2 3,990,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1/2 525,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "3/4 630,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1 1,155,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1.1/4 2,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1.1/2 2,310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "2 2,835,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل