ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "2 11,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "2.1/2 13,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "3 16,820,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "4 25,410,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "5 28,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "6 48,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فشار شکن وگ بی همتا PN16 عدد "8 79,860,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فشار شکن دنده ای RBM ایتالیا عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر فشار شکن دنده ای RBM تایوان جهت آب عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل