ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر هوا گیری(ایرونت)برنجی RBM عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر هوا گیری(ایرونت)برنجی RBM عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر هوا گیری(ایرونت)برنجی RBM عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل