ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "2 2,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "3 2,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "4 2,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "2 2,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "3 3,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "4 4,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "6 6,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "8 7,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "2 3,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "3 4,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "4 4,850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "6 7,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16.GGG40 عدد "8 9,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر هوا گیری(ایرونت)برنجی RBM عدد "1/2 410,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر هوا گیری(ایرونت)برنجی RBM عدد "3/4 450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر هوا گیری(ایرونت)برنجی RBM عدد "1 550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل