ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 82,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 85,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 70Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 100Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 103,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 82,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 85,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 68,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 71,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 82,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 68,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 71,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 82,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H3/8 71,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H3/8 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H3/8 82,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 18mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*18*H1/2 73,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 35mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*35*H1/2 73,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 18mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*18*H3/8 82,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیلنگ تکپایهدنده درشت ,یکسر آچارکش 35mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*35*H3/8 82,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 18mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*18*H3/8 73,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 35mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*35*H3/8 73,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 17mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*17*H1/2 73,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*44*H1/2 91,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 17mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*17*H1/2 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*44*H1/2 96,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 17mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*17*H3/8 73,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*44*H3/8 91,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیلنگ آبگرمکن دو سر مهره شیلان 40Cm-OD:15.5mm&ID:11mm عدد H1/2*H1/2 98,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیلنگ آبگرمکن یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 40Cm-OD:15.5mm&ID:11mm عدد M1/2*H1/2 98,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 20Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 112,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 30Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 128,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 139,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 50Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 60Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 161,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H3/4 151,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 20Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 136,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 30Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 143,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 155,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 50Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 170,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 60Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 184,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 177,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 192,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 207,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 222,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 237,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 202,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 222,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 238,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 257,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 277,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 30Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 265,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 40Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 288,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 50Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 320,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 60Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 351,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 30Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 394,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 40Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 445,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 50Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 476,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 60Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 522,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 40Cm-OD:41mm&ID:32mm-دبی23 عدد M1.1/4*H1.1/4 1,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 50Cm-OD:41mm&ID:32mm-دبی23 عدد M1.1/4*H1.1/4 1,080,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 40Cm-OD:63mm&ID:50mm-دبی41 عدد M2*H2 4,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 50Cm-OD:63mm&ID:50mm-دبی41 عدد M2*H2 4,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"3/8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"3/8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"3/8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل