ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 97,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 101,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 106,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 111,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 70Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 117,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 100Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H1/2 139,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 97,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 101,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 106,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد H1/2*H3/8 110,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 91,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 93,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 97,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H1/2 106,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 91,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 93,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 97,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M3/8*H3/8 106,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H3/8 93,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H3/8 101,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M1/2*H3/8 106,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 18mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*18*H1/2 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 35mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*35*H1/2 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 18mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*18*H3/8 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیلنگ تکپایهدنده درشت ,یکسر آچارکش 35mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M10*35*H3/8 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*44*H1/2 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 17mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*17*H1/2 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 1/2 شیلان 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*44*H1/2 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 17mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*17*H3/8 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 3/8 شیلان 45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm عدد M8*44*H3/8 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیلنگ آبگرمکن دو سر مهره شیلان 40Cm-OD:15.5mm&ID:11mm عدد H1/2*H1/2 127,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیلنگ آبگرمکن یک سر مهره و یک سر دنده شیلان 40Cm-OD:15.5mm&ID:11mm عدد M1/2*H1/2 127,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 20Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 152,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 30Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 166,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 180,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 50Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 195,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 60Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H1/2 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M1/2*H3/4 196,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 20Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 30Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 186,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 202,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 50Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 221,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان 60Cm-OD:19.5mm&ID:14mm عدد M3/4*H3/4 239,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 249,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 269,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 288,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M1/2*H1/2 308,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 262,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 288,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 309,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 334,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان 60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5 عدد M3/4*H3/4 360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 30Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 344,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 40Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 374,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 50Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 404,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 60Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16 عدد M3/4*H3/4 436,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 30Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 525,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 40Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 578,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 50Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 628,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان 60Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5 عدد M1*H1 678,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"1/2 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"3/8 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"1/2 149,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"3/8 149,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "1/2 162,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "3/4 221,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل