ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 پیچ متری گالوانیزه 1متری M6 23,911
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 پیچ متری گالوانیزه 1متری M8 33,756
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 پیچ متری گالوانیزه 1متری M10 43,602
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 پیچ متری گالوانیزه 1متری M12 61,887
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 پیچ متری گالوانیزه 1متری M14 98,456
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 پیچ متری گالوانیزه 1متری M16 118,147
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 پیچ متری گالوانیزه 1متری M18 146,277
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 پیچ متری گالوانیزه 1متری M20 174,408
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 پیچ متری گالوانیزه 3متری M6 75,952
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 پیچ متری گالوانیزه 3متری M8 101,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 پیچ متری گالوانیزه 3متری M10 130,806
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 پیچ متری گالوانیزه 3متری M12 185,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 پیچ متری گالوانیزه 3متری M14 281,303
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 پیچ متری گالوانیزه 3متری M16 351,629
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 پیچ متری گالوانیزه 3متری M18 436,019
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 پیچ متری گالوانیزه 3متری M20 520,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل