ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 گیج فشار خشک ( مانومتر ) ویکا آلمان 10 bar عدد 10cm 1,228,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 گیج فشار خشک ( مانومتر ) ویکا آلمان 16 bar عدد 10cm 1,228,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) ویکا آلمان 10 bar عدد 10cm 2,457,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) ویکا آلمان 16 bar عدد 10cm 2,457,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح ویکا ایران 10 bar عدد 10cm 1,064,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح ویکا ایران 16 bar عدد 10cm 1,064,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 گیج فشار خشک ( مانومتر ) پکنز ترکیه 10 bar عدد 10cm 737,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 گیج فشار خشک ( مانومتر ) پکنز ترکیه 16 bar عدد 10cm 737,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) پکنز ترکیه 10 bar عدد 10cm 1,638,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) پکنز ترکیه 16 bar عدد 10cm 1,638,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح پکنز ایران 10 bar عدد 10cm 655,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح پکنز ایران 16 bar عدد 10cm 655,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) طرح پکنز ایران 10 bar عدد 10cm 1,474,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) طرح پکنز ایران 16 bar عدد 10cm 1,474,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین 10 bar عدد 6cm 245,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین 16 bar عدد 6cm 245,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین 10 bar عدد 10cm 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین 16 bar عدد 10cm 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین 10 bar عدد 6cm 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین 16 bar عدد 6cm 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین 10 bar عدد 10cm 819,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین 16 bar عدد 10cm 819,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سماوری ایران عدد "1/2 245,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر سماوری چینی عدد "1/2 278,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر سماوری پکنز ترک عدد "1/2 999,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر سماوری ویکا آلمان عدد "1/2 1,228,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 لوپ 180 درجه ایران عدد "1/2 196,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 لوپ 180 درجه ترک عدد "1/2 622,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 لوپ استیل 90 درجه طرح ویکا ایران عدد "1/2 1,064,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل