ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 48,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 50,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 52,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 59,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 61,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 94,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 108,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 150,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 177,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل