ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 112,200
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 117,700
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 154,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 187,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 225,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 280,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل