ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2 11,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4 14,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1 19,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4 24,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2 32,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2 62,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2 65,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3 100,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4 170,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "5 287,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6 437,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8 862,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10 1,472,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12 1,925,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14 2,310,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16 3,300,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
17 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18 4,730,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
18 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "20 6,050,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
19 زانو 90 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "24 9,790,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
20 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2 7,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
21 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4 9,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
22 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1 11,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
23 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4 16,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
24 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2 22,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
25 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2 36,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
26 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2 43,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
27 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3 63,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
28 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4 115,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
29 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "5 172,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
30 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6 253,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
31 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8 448,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
32 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10 800,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
33 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12 1,210,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
34 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14 1,760,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
35 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16 2,200,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
36 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18 3,410,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "20 4,180,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 درجه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "24 6,820,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
39 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2 23,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
40 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4 29,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
41 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1 43,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
42 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4 54,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
43 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2 65,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
44 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2 76,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
45 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2 115,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
46 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3 143,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
47 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4 224,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
48 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "5 345,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
49 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6 460,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
50 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8 862,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
51 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10 1,495,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
52 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12 2,030,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
53 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14 2,750,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
54 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16 3,850,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
55 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18 5,280,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
56 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "20 6,600,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
57 سه راه SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "24 8,800,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 30,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"1 43,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4*"1 43,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 59,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 59,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 59,500
 • 10% از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 70,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 70,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 70,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 70,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"2 85,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4*"2 85,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1*"2 85,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
71 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 85,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
72 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 85,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
73 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"2.1/2 126,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
74 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4*"2.1/2 126,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
75 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 126,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
76 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 126,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
77 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 126,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
78 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 126,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"3 166,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4*"3 166,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1*"3 166,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 166,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 166,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2*"3 166,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 166,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1/2*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3/4*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3*"4 230,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1*"5 460,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4*"5 460,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
96 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2*"5 460,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
97 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2*"5 437,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 437,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3*"5 437,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4*"5 437,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/4*"6 575,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "1.1/2*"6 575,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
103 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2*"6 517,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
104 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2*"6 517,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
105 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3*"6 517,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
106 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4*"6 517,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
107 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "5*"6 517,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
108 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2*"8 1,045,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
109 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2*"8 1,045,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
110 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3*"8 990,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
111 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4*"8 990,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
112 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "5*"8 990,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
113 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6*"8 990,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2*"10 2,090,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "2.1/2*"10 2,090,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "3*"10 1,980,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4*"10 1,980,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "5*"10 1,980,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6*"10 1,980,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8*"10 1,980,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
121 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "4*"12 2,200,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
122 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "5*"12 2,200,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
123 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6*"12 2,200,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
124 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8*"12 2,200,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
125 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10*"12 2,200,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
126 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6*"14 3,080,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
127 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8*"14 3,080,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
128 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10*"14 3,080,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
129 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12*"14 3,080,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
130 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "6*"16 4,180,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
131 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8*"16 4,180,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
132 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10*"16 4,180,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
133 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12*"16 4,180,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
134 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14*"16 4,180,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
135 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8*"18 5,500,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
136 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10*"18 5,500,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
137 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12*"18 5,500,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
138 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14*"18 5,500,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
139 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16*"18 5,500,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
140 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "8*"20 7,480,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
141 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10*"20 7,480,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
142 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12*"20 7,480,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
143 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14*"20 7,480,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
144 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16*"20 7,480,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
145 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18*"20 7,480,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
146 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "10*"24 9,900,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
147 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12*"24 9,900,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
148 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14*"24 9,900,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
149 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16*"24 9,900,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
150 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18*"24 9,900,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
151 سه راه تبدیل SGP بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "20*"24 9,900,000
 • 10% از 1 تا بی نهایت
جمع کل