ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1/2 2,225,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "3/4 2,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1 2,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1.1/4 3,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1.1/2 3,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "2 4,550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "2.1/2 6,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "3 8,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "4 12,550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "5 14,850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "6 22,950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "8 55,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1/2 4,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "3/4 4,350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1 4,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1.1/4 5,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1.1/2 6,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "2 7,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "2.1/2 10,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "3 13,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "4 18,230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "6 35,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "8 94,250,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1/2 1,850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3/4 1,950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1 2,160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/4 3,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/2 4,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2 4,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2 4,350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3 5,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4 7,650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "5 10,150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "6 13,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "8 24,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "1/2 3,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "3/4 3,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "1 3,850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "1.1/4 4,450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "1.1/2 4,950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "2 5,950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "2.1/2 8,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "3 11,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "4 16,450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "5 22,950,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر خودکارزتکاما(ZETKAMA) عدد "6 28,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1/2 1,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "3/4 1,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1 1,116,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1.1/4 1,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1.1/2 1,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2 2,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2.1/2 3,150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "3 4,650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "4 6,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "5 10,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2 1,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2 2,450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3 2,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4 3,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "5 4,850,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/4 1,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/2 2,150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2 2,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2 3,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3 3,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4 4,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "5 5,650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "6 6,750,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "8 10,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1*"1.1/2 13,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/4*"2 15,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2*"3 23,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2*"4 32,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3*"5 43,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4*"6 66,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1*"1.1/2 18,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1.1/4*"2 22,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2*"3 35,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2.1/2*"4 47,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "3*"5 62,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "4*"6 91,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل