ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر سوزنی زتکاما(zetkama) PN 16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی آکاردئونی زتکاما(ZEDKAMA) PN 16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر صافی زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر خودکارسوپاپی فنر دار زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر خودکاراستیل بین فلنجی زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر خودکار ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر پروانه ویفری زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1*"1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "1.1/4*"2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2*"3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "2.1/2*"4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "3*"5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 16 عدد "4*"6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1*"1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "1.1/4*"2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2*"3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "2.1/2*"4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "3*"5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر اطمینان زتکاما(ZETKAMA) PN 40 عدد "4*"6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل