ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 4,480
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 5,488
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 7,280
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 10,864
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 12,544
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 16,464
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 29,120
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 38,080
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 54,880
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل