ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 8,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 9,600
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 12,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 18,560
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 21,760
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 28,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 49,600
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 65,600
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 96,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل