ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 3,335
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 4,140
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 5,520
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 8,625
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 9,948
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 12,075
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 23,690
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 28,750
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 43,700
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل