ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 3,638
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 4,631
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 5,733
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 8,710
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 10,364
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 13,781
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 23,704
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 31,421
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 44,100
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل