ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 8,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 10,560
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 14,850
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 20,900
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 25,300
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 33,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 57,200
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 77,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده درزدار ایران اتصال سردنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 111,100
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل