ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1/2 70,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3/4 80,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/4 140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/2 155,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2 170,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2.1/2 250,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3 310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "4 500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 19,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 22,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 36,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 42,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 52,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 75,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 122,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 157,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 241,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل