ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1/2 32,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3/4 40,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1 55,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/4 69,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/2 80,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2 97,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2.1/2 138,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3 195,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "4 264,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 7,056
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 8,512
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 11,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 19,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 20,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 30,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 53,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 64,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 110,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل