ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1/2 37,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3/4 50,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1 63,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/4 82,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/2 94,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2 107,525
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2.1/2 189,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3 240,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "4 442,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 10,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 12,524
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 17,457
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 24,668
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 29,095
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 40,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 80,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 91,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 132,825
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل