ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1/2 100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3/4 130,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1 160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/4 190,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/2 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2 250,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2.1/2 300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3 380,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "4 600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 23,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 28,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 46,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 53,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 68,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 90,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 155,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 236,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سردنده بدون درز ایران اتصال سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل