ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1/2 26,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3/4 36,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1 47,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/4 57,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2.1/2 115,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3 157,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "4 199,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 4,961
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 6,064
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 8,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 11,797
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 13,781
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 19,845
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 38,588
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 71,663
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل