ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1/2 29,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3/4 40,824
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1 52,488
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/4 64,152
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/2 75,816
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2 87,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2.1/2 128,304
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3 174,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "4 221,616
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 5,589
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 6,831
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 9,502
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 13,289
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 14,904
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 19,872
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 43,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 64,584
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 93,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل