ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1/2 27,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3/4 37,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1 48,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/4 59,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "1.1/2 70,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2 81,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "2.1/2 118,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "3 162,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد "4 205,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 5,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 6,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 8,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 12,305
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 13,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 18,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 40,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 59,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 86,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل