ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "1/2 18,850
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "3/4 27,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "1 39,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "1.1/4 55,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "1.1/2 70,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "2 105,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "2.1/2 175,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "3 290,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی EFA عدد "4 595,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل