ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1/2 37,950
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3/4 46,805
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1 67,045
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/4 107,525
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/2 120,175
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2 177,100
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2.1/2 354,200
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3 569,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "4 695,750
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل