ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1/2 80,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3/4 110,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1 190,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/4 235,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/2 300,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2 380,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2.1/2 500,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3 950,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "4 1,300,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل