ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1/2 26,450
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3/4 36,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1 49,450
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/4 80,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/2 92,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2 143,750
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2.1/2 218,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3 425,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "4 517,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل