ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1/2 50,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3/4 75,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1 100,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/4 155,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "1.1/2 230,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2 300,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "2.1/2 410,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "3 650,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی بدون درز فشار قوی عدد "4 830,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل