ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق رولی الاستومریک MAKROflex هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد مترمربع 6mm
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق رولی الاستومریک MAKROflex هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد مترمربع 10mm
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق رولی الاستومریک MAKROflex هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد مترمربع 13mm
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق رولی الاستومریک MAKROflex هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد مترمربع 19mm
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق رولی الاستومریک MAKROflex هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد مترمربع 25mm
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل