ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج گلودار مشهد دورو تراش PN16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "14
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 15 میلی متر عدد "16
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 25 میلی متر عدد "18
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 20 میلی متر عدد "20
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش PN16- ضخامت : 25 میلی متر عدد "24
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 فلنج گلودار مشهد دورو تراش کلاس 150 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :15 میلی متر عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :20 میلی متر عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :20 میلی متر عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :20 میلی متر عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :20 میلی متر عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :25 میلی متر عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :25 میلی متر عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :25 میلی متر عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :25 میلی متر عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :25 میلی متر عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :25 میلی متر عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 فلنج گلودار مشهد یکرو تراش کلاس 150- ضخامت :30 میلی متر عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 فلنج اسلیپون مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "10
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 فلنج اسلیپون مشهد کلاس 150 عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 فلنج کور مشهد ضخامت : 15 میلی متر عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 فلنج کور مشهد ضخامت : 15 میلی متر عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 فلنج کور مشهد ضخامت : 15 میلی متر عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 فلنج کور مشهد ضخامت : 15 میلی متر عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 فلنج کور مشهد ضخامت : 15 میلی متر عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 فلنج کور مشهد ضخامت : 15 میلی متر عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 فلنج کور مشهد ضخامت : 15 میلی متر عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 فلنج کور مشهد ضخامت : 20 میلی متر عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 فلنج کور مشهد ضخامت : 20 میلی متر عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 فلنج کور مشهد ضخامت : 20 میلی متر عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 فلنج کور مشهد ضخامت : 20 میلی متر عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 فلنج کور مشهد ضخامت : 20 میلی متر عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 فلنج کور مشهد ضخامت : 20 میلی متر عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 فلنج کور مشهد ضخامت : 20 میلی متر عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 15 میلی متر - PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 فلنج دنده ایی مشهد ضخامت : 20 میلی متر - PN16 عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل