ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1/2 564,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1 1,176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4 1,542,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2 1,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1/2 816,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "3/4 1,092,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1 2,232,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4 2,976,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2 3,312,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "2 4,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1/2 630,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "3/4 782,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1 1,182,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4 2,088,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2 2,556,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "2 3,540,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1/2 816,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "3/4 1,092,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1 2,232,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4 2,976,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2 3,312,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "2 4,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1/2 717,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "3/4 1,098,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1 1,542,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1.1/4 2,256,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1.1/2 3,336,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "2 4,776,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "2.1/2 8,640,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "3 10,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1/2 1,176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "3/4 1,296,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1 2,340,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1.1/4 4,704,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1.1/2 5,640,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "2 6,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1/2 1,176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "3/4 1,536,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1 2,376,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1.1/4 3,960,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1.1/2 4,740,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "2 5,820,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1/2 1,416,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "3/4 1,776,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1 2,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1.1/4 4,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1.1/2 5,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "2 6,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1/2 816,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "3/4 1,056,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1 1,776,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1.1/4 3,060,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1.1/2 3,360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "2 7,860,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "2.1/2 10,224,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "3 11,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیرآتش نشانی برنزی سام عدد "1.1/2 1,056,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیرآتش نشانی برنزی سام عدد "2 1,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیرآتش نشانی برنزی سام عدد "2.1/2 2,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل