ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر کشویی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر سوزنی برنزی سام PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر یک طرفه دریچه ایی برنزی سام PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر یک طرفه سوپاپی برنزی سام PN16 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 صافی برنزی سام کلاس 150 عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 آب نمای برنزی (SIGHT CLSAA) سام کلاس 150 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سوپاپ اطمینان برنزی سام ساده-PN10 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سوپاپ اطمینان برنزی سام اهرم دار-PN10 عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر تکضرب(سماوری)برنزی سام عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیرآتش نشانی برنزی سام عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیرآتش نشانی برنزی سام عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیرآتش نشانی برنزی سام عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل