ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/4 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/8 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/2 491,715
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/4 684,653
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1 937,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/4 1,315,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/2 1,760,693
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2 2,626,155
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2.1/2 4,166,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3 5,616,135
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "4 10,870,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "5 25,365,218
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "6 34,424,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1/2 410,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3/4 551,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1 738,675
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/4 1,050,683
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/2 1,448,685
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2 2,082,623
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2.1/2 3,532,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3 5,236,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "4 9,059,243
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1/2 741,983
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3/4 1,070,528
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1 1,630,598
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/4 2,264,535
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/2 2,881,935
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2 4,112,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2.1/2 9,042,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3 11,513,408
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "4 21,741,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1/2 651,578
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "3/4 807,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1 1,177,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/4 1,662,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/2 2,222,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "2 3,277,733
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1/2 558,968
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3/4 738,675
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1 1,068,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/4 1,432,148
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/2 1,884,173
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2 2,552,288
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2.1/2 4,529,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3 5,796,945
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "4 10,161,743
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3/4 507,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1 778,365
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/4 1,177,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/2 1,630,598
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2 2,354,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2.1/2 5,022,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3 6,703,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "4 10,689,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1/2 510,458
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3/4 741,983
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1 1,177,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/4 1,721,003
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/2 2,119,005
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2 3,853,238
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2.1/2 6,522,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3 8,967,735
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "4 16,305,975
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/4 444,308
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "3/8 444,308
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/2 651,578
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "3/4 995,558
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "1 1,394,663
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 عدد "1.1/4 2,255,715
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "1.1/2 2,898,473
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "2 4,709,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 عدد "4 23,059,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "2.1/2 8,152,988
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "3 11,561,918
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "4 18,496,643
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "1/4 325,238
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "3/8 325,238
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 عدد "3/4 597,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 عدد "1 868,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN40 عدد "1.1/4 1,315,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 عدد "1.1/2 2,174,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 عدد "2 3,261,195
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "2.1/2 6,093,518
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "3 8,482,635
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "4 13,671,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/4 325,238
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "3/8 325,238
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "3/4 597,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "1 868,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN80 عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 عدد "3/4 597,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 عدد "1 868,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 عدد "1/2 271,215
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "3/4 434,385
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "1 597,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "3/4 597,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "1 868,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "1.1/2 2,174,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2 3,079,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2.1/2 4,166,348
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "1/2 864,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "3/4 950,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1 2,519,213
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/4 5,780,408
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/2 6,225,818
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2 7,609,455
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2.1/2 11,776,905
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "3 18,166,995
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "4 51,884,753
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1/2 2,948,085
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "3/4 3,622,815
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1 4,495,995
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/4 5,435,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/2 8,136,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "2 10,211,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2 20,654,235
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2.1/2 27,177,728
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "3 41,672,295
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "4 59,790,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "5 87,873,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "6 125,016,885
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "8 239,163,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "10 487,386,585
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "12 643,206,218
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 568,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 778,365
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1 1,168,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 587,633
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 887,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1 1,375,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 705,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"1/2 705,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 394,695
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c عدد "1/2*"1/2 320,828
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 عدد "1/2*"3/4 518,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا CIM011-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 شیر مینی والو برنجی دو سر روپیچ سیم ایتالیا CIM015-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 361,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "1 658,193
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "2 1,531,373
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "1/2 691,268
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "3/4 987,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا CIM2501- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 2,305,328
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا CIM2502- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 2,141,055
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا CIM2511- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 1,647,135
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا CIM2512- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 1,647,135
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 عدد 100ml 680,243
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل