ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/4 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/8 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/2 262,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/4 362,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1 498,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/4 703,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/2 934,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2 1,386,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2.1/2 2,194,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3 2,940,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "4 5,743,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "5 13,650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "6 18,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1/2 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3/4 299,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1 399,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/4 556,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/2 766,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2 1,123,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2.1/2 1,890,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3 2,835,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "4 4,935,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1/2 397,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3/4 577,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1 861,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/4 1,218,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/2 1,543,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2 2,173,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2.1/2 4,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3 6,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "4 11,550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1/2 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "3/4 435,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1 630,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/4 903,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/2 1,218,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "2 1,774,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1/2 308,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3/4 399,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1 567,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/4 777,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/2 997,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2 1,396,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2.1/2 2,415,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3 3,076,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "4 5,460,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1/2 199,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3/4 273,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1 416,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/4 619,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/2 882,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2 1,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2.1/2 2,709,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3 3,570,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "4 5,670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1/2 283,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3/4 399,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1 619,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/4 903,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/2 1,123,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2 2,079,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2.1/2 3,444,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3 4,725,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "4 8,977,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/4 241,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "3/8 241,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/2 346,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "3/4 525,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "1 735,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 عدد "1.1/4 1,218,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "1.1/2 1,554,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "2 2,520,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 عدد "2.1/2 5,512,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 عدد "4 13,650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "2.1/2 4,305,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "3 6,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "4 9,345,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN80 عدد "1/4 178,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN80 عدد "3/8 178,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN80 عدد "1/2 204,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN50 عدد "3/4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN50 عدد "1 462,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN40 عدد "1.1/4 714,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN32 عدد "1.1/2 1,165,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-316NPT-PN32 عدد "2 1,732,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "2.1/2 3,412,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "3 4,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "4 7,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/4 178,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "3/8 178,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/2 204,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "3/4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "1 462,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 عدد "1/2 147,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "3/4 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "1 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 شیر گازی آبی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316BL-PN80 عدد "1/2 204,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 عدد "1/2 204,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "3/4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "1 462,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "1.1/2 1,155,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2 1,627,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2.1/2 2,205,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "1/2 483,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "3/4 525,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1 1,407,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/4 3,223,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/2 3,433,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2 4,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2.1/2 6,510,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "3 11,025,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "4 29,085,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1/2 1,669,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "3/4 1,942,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1 2,457,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/4 3,034,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/2 4,557,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "2 5,628,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2 10,920,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2.1/2 14,280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "3 22,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "4 31,500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "5 46,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "6 66,150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "8 126,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "10 257,250,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "12 339,150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 304,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1 682,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 451,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1 724,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 46F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 397,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 46F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"1/2 357,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 236,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c عدد "1/2*"1/2 189,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 عدد "1/2*"3/4 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا CIM011-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 194,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 شیر مینی والو برنجی دو سر روپیچ سیم ایتالیا CIM015-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 194,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 189,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "1 420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "2 976,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "1/2 441,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "3/4 630,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا CIM2501- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 1,344,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا CIM2502- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 1,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا CIM2511- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 1,050,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا CIM2512- 0 to 40c-PN16 عدد "1/2 976,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 عدد 100ml 394,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل