ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/4 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/8 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/2 717,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/4 997,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1 1,365,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/4 1,916,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/2 2,565,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2 3,826,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2.1/2 6,069,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3 8,190,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "4 15,836,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "5 36,949,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "6 50,146,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1/2 597,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3/4 803,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1 1,076,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/4 1,530,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/2 2,110,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2 3,034,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2.1/2 5,145,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3 7,629,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "4 13,197,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1/2 1,081,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3/4 1,559,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1 2,376,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/4 3,299,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/2 4,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2 5,990,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2.1/2 13,173,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3 16,779,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "4 31,671,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1/2 949,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "3/4 1,176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1 1,715,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/4 2,422,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/2 3,238,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "2 4,775,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1/2 814,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3/4 1,076,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1 1,564,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/4 2,089,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/2 2,745,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2 3,717,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2.1/2 6,598,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3 8,445,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "4 14,802,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1/2 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3/4 739,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1 1,134,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/4 1,715,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/2 2,376,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2 3,431,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2.1/2 7,318,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3 9,765,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "4 15,571,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1/2 743,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3/4 1,081,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1 1,715,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/4 2,507,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/2 3,087,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2 5,613,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2.1/2 9,501,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3 13,064,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "4 23,753,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/4 647,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "3/8 647,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/2 949,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "3/4 1,451,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "1 2,031,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 عدد "1.1/4 3,286,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "1.1/2 4,223,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "2 6,861,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 عدد "4 33,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "2.1/2 11,876,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "3 16,842,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "4 26,945,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "1/4 474,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "3/8 474,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "1/2 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 عدد "3/4 871,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 عدد "1 1,265,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN40 عدد "1.1/4 1,916,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 عدد "1.1/2 3,167,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 عدد "2 4,751,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "2.1/2 8,876,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "3 12,357,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "4 19,915,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/4 474,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "3/8 474,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/2 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "3/4 871,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "1 1,265,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN80 عدد "1/2 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 عدد "3/4 871,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 عدد "1 1,265,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 عدد "1/2 395,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "3/4 633,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "1 871,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 عدد "1/2 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "3/4 871,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "1 1,265,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "1.1/2 3,167,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2 4,486,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2.1/2 6,069,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "1/2 1,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "3/4 1,384,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1 3,669,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/4 8,421,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/2 9,069,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2 11,084,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2.1/2 17,155,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "3 26,464,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "4 75,589,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1/2 4,294,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "3/4 5,277,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1 6,549,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/4 7,917,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/2 11,853,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "2 14,875,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2 30,087,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2.1/2 39,590,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "3 60,704,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "4 87,097,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "5 128,006,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "6 182,114,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "8 348,393,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "10 709,983,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "12 936,967,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 829,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 1,134,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1 1,703,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 856,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 1,293,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1 2,005,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 1,027,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"1/2 1,027,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 575,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c عدد "1/2*"1/2 467,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 عدد "1/2*"3/4 754,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا CIM011-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 527,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "1 959,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "2 2,231,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "1/2 1,008,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "3/4 1,438,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 عدد 100ml 991,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل