ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/4 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/8 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1/2 1,056,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3/4 1,472,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1 2,013,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/4 2,824,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "1.1/2 3,781,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2 5,638,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "2.1/2 8,946,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "3 12,058,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "4 23,338,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "5 54,458,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 عدد "6 73,906,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1/2 882,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3/4 1,184,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1 1,587,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/4 2,256,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "1.1/2 3,110,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2 4,470,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "2.1/2 7,585,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "3 11,243,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 عدد "4 19,450,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1/2 1,593,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3/4 2,299,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1 3,501,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/4 4,861,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "1.1/2 6,189,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2 8,828,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "2.1/2 19,414,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "3 24,720,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 عدد "4 46,676,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1/2 1,400,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "3/4 1,734,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1 2,528,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/4 3,570,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "1.1/2 4,772,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 عدد "2 7,038,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1/2 1,201,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3/4 1,587,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1 2,294,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/4 3,075,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "1.1/2 4,045,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2 5,481,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "2.1/2 9,725,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "3 12,446,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 عدد "4 21,819,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1/2 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3/4 1,089,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1 1,672,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/4 2,528,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "1.1/2 3,501,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2 5,056,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "2.1/2 10,785,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "3 14,393,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 عدد "4 22,950,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1/2 1,097,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3/4 1,593,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1 2,529,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/4 3,696,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "1.1/2 4,551,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2 8,274,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "2.1/2 14,004,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "3 19,253,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 عدد "4 35,008,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/4 954,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "3/8 954,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 عدد "1/2 1,400,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "3/4 2,139,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 عدد "1 2,996,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 عدد "1.1/4 4,844,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "1.1/2 6,223,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 عدد "2 10,112,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 عدد "4 49,507,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "2.1/2 17,503,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "3 24,824,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 عدد "4 39,711,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "1/4 699,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "3/8 699,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 عدد "1/2 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 عدد "3/4 1,284,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 عدد "1 1,865,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN40 عدد "1.1/4 2,825,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 عدد "1.1/2 4,668,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 عدد "2 7,003,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "2.1/2 13,083,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "3 18,212,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 عدد "4 29,351,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/4 699,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "3/8 699,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 عدد "1/2 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "3/4 1,284,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 عدد "1 1,865,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN80 عدد "1/2 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 عدد "3/4 1,284,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 عدد "1 1,865,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 عدد "1/2 584,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "3/4 934,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 عدد "1 1,284,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 عدد "1/2 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "3/4 1,284,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 عدد "1 1,865,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "1.1/2 4,668,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2 6,610,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 عدد "2.1/2 8,946,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "1/2 1,856,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar عدد "3/4 2,042,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1 5,410,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/4 12,411,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "1.1/2 13,367,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2 16,338,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "2.1/2 25,286,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "3 39,004,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar عدد "4 111,391,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1/2 6,330,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "3/4 7,779,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1 9,653,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/4 11,669,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "1.1/2 17,469,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c عدد "2 21,924,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2 44,343,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "2.1/2 58,348,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "3 89,466,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "4 128,364,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "5 188,655,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "6 268,397,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "8 513,456,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "10 1,046,364,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c عدد "12 1,380,891,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 1,223,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 1,671,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c عدد "1 2,511,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1/2 1,264,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "3/4 1,906,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c عدد "1 2,955,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 1,516,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"1/2 1,516,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 849,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c عدد "1/2*"1/2 689,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 عدد "1/2*"3/4 1,114,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا CIM011-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c عدد "1/2 779,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "1 1,413,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا CIM95 عدد "2 3,289,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "1/2 1,485,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34PL عدد "3/4 2,123,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 عدد 100ml 1,461,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل