ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 286,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 632,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 913,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 1,228,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 1,850,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "2.1/2 2,995,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "3 4,210,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 273,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 378,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 588,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 877,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 1,149,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 1,739,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 171,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 281,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1 418,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/4 693,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/2 958,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "2 1,566,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1/2 359,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "3/4 498,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1 761,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 201,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 277,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 434,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 658,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 805,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "2 1,252,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 186,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 268,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 362,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/4 483,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/2 643,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "2 945,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 189,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 286,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 522,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 184,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 262,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 481,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2*16 180,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2*20 201,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر آتش نشانی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/2 888,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1/2 160,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3/4 212,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1 388,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/4 605,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/2 761,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2 1,092,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2.1/2 1,769,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3 2,418,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "4 4,223,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل