ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 204,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 286,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 434,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 627,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 836,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 1,276,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "2.1/2 2,073,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "3 2,887,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 187,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 260,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 407,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 597,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 775,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 1,166,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 117,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 196,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1 293,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/4 475,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/2 701,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "2 1,136,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1/2 280,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "3/4 385,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1 588,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 141,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 196,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 319,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 465,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 580,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "2 907,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 114,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 169,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 238,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/4 311,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/2 440,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "2 616,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 146,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 132,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 199,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 355,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 129,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 180,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 332,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 128,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 143,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر آتش نشانی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/2 594,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1/2 168,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3/4 222,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1 407,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/4 634,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/2 797,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2 1,144,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2.1/2 1,853,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3 2,533,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "4 4,424,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل