ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 406,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 582,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 904,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 1,310,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 1,770,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 2,677,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "2.1/2 4,320,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "3 6,066,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 385,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 540,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 843,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 1,266,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 1,663,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 2,522,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 241,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 400,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1 598,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/4 991,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/2 1,374,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "2 2,256,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1/2 508,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "3/4 714,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1 1,080,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 283,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 391,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 620,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 940,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 1,154,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "2 1,807,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 234,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 355,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 474,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/4 616,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/2 835,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "2 1,230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 262,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 404,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 741,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 255,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 369,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 682,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2*16 247,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2*20 276,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر آتش نشانی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/2 1,232,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1/2 325,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3/4 433,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1 792,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/4 1,232,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/2 1,410,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2 2,236,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2.1/2 3,724,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3 4,939,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "4 8,631,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل