ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 147,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 205,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 312,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 451,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 601,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 917,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "2.1/2 1,491,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "3 2,075,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 134,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 187,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 291,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 430,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 557,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 837,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 81,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 141,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1 205,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/4 357,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/2 528,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "2 855,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1/2 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "3/4 304,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 101,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 135,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 230,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 320,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 399,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "2 623,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 90,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 134,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 189,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/4 245,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/2 347,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "2 485,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 105,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 105,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 158,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 281,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 102,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 142,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 263,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 101,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 113,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر آتش نشانی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/2 468,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1/2 116,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3/4 153,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1 284,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/4 441,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/2 500,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2 788,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2.1/2 1,312,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3 1,743,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "4 3,024,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل