ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 491,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 702,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 1,083,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 1,566,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 2,106,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 3,171,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "2.1/2 5,135,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "3 7,218,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 468,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 648,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 1,008,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 1,504,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 1,971,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 2,982,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 293,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 482,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1 718,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/4 1,188,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/2 1,643,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "2 2,685,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1/2 615,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "3/4 855,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1 1,305,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 345,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 475,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 745,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 1,128,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 1,380,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "2 2,147,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 320,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 460,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 621,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/4 828,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/2 1,103,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "2 1,620,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 360,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 324,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 491,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر توپیچ روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 896,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 316,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 450,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 826,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2*16 309,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2*20 345,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر آتش نشانی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/2 1,522,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1/2 275,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3/4 363,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1 666,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/4 1,038,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "1.1/2 1,305,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2 1,872,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "2.1/2 3,033,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "3 4,145,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمان عدد "4 7,239,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل