ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 127,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 178,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 271,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 392,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 523,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 797,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "2.1/2 1,297,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران PN20- 0 to 200c عدد "3 1,805,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
9 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 116,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
10 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 163,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
11 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1 253,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
12 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 373,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
13 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 484,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
14 شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16- 0 to 200c عدد "2 728,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
15 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 70,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
16 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 123,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
17 شیر صافی برنجی کیزایران PN16- 0 to 150c عدد "1 179,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
18 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/4 310,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
19 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "1.1/2 460,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
20 شیر صافی برنجی کیزایران PN16-0 to 150c عدد "2 745,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
21 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1/2 68,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
22 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "3/4 92,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
23 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1 110,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
24 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/4 161,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
25 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/2 235,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
26 شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "2 330,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
27 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 88,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
28 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 117,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
29 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 199,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
30 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/4 278,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
31 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1.1/2 346,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
32 شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "2 542,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
33 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1/2 78,500
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
34 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "3/4 116,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
35 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16- 0 to 200c عدد "1 164,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
36 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/4 215,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
37 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "1.1/2 302,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
38 شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران PN16-0 to 200c عدد "2 423,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
39 شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 91,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
40 شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 79,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
41 شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 119,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
42 شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 213,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
43 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2 77,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
44 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "3/4 108,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
45 شیر توپی کلکتوری توپیچ کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1 199,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
46 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2-20 86,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
47 شیر کوپلی کیز ایران PN16- 0 to 150c عدد "1/2-16 77,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
48 شیر پیسوار(فیلتردار) کیز ایران PN10-5 to 80c عدد "1/2*"1/2 62,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
49 شیر پیسوار(فیلتردار) کیز ایران PN10-5 to 80c عدد "1/2*"3/8 62,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
50 شیر آتش نشانی کیزایران PN16-0 to 180c عدد "1.1/2 407,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
51 فیلتر گاز کیز ایران عدد "1/2-"3/4 117,000
 • 2% از 10,000,000 تا بی نهایت
جمع کل