ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "1/2 92,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "3/4 138,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "1 206,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "1.1/4 336,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "1.1/2 448,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "2 715,575
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "2.1/2 3,501,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر گازی آذر سنگین-101 عدد "3 4,950,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر گازی آذر سبک-102 عدد "1/2 79,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر گازی آذر سبک-102 عدد "3/4 123,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر گازی آذر سبک-102 عدد "1 184,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر گازی دسته پروانه آذر سنگین-103 عدد "1/2 93,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر گازی دسته پروانه آذر سنگین-103 عدد "3/4 142,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیر گازی دسته پروانه آذر سبک-104 عدد "1/2 80,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیر گازی دسته پروانه آذر سبک-104 عدد "3/4 127,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیر گازی ساقه بلند آذر سبک-133 عدد "1 225,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 شیر قفل شونده آذر 114 عدد "1 187,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 شیر قفل شونده آذر 114 عدد "1.1/4 341,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 شیر قفل شونده آذر 114 عدد "1.1/2 486,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 شیر قفل شونده آذر 114 عدد "2 750,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 شیر خودکار فنری آذر 105 عدد "1/2 79,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 شیر خودکار فنری آذر 105 عدد "3/4 112,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 شیر خودکارفنری آذر 105 عدد "1 141,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "1/2 82,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "3/4 130,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "1 209,790
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "1.1/4 354,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "1.1/2 474,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "2 745,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "2.1/2 3,501,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 شیر تکضرب غیر گازی آذر 116 عدد "3 4,950,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 شیر تکضرب غیر گازی یکسر مغزی آذر 117 عدد "1/2 88,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 شیر تکضرب غیر گازی یکسر مغزی آذر 117 عدد "3/4 134,925
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 شیر تکضرب غیر گازی یکسر مغزی آذر 117 عدد "1 225,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 شیر تکضرب کوتاه دسته پروانه آذر 112 عدد "1/2 84,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 شیر تکضرب کوتاه دسته پروانه آذر 112 عدد "3/4 114,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 شیر تکضرب کوتاه دسته پروانه آذر 112 عدد "1 205,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 شیر تکضرب یکسر مغزی پکیجی آذر 113 عدد "1/2 85,575
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 شیر تکضرب یکسر مغزی پکیجی آذر 113 عدد "3/4 120,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 شیر تکضرب یکسر مغزی پکیجی آذر 113 عدد "1 223,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 شیر کوپلی کلکتوری آذر 115 عدد 16*1/2 76,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 شیر کوپلی کلکتوری آذر 115 عدد 20*1/2 86,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 شیر کلکتوری کوتاه آذر 107 عدد "3/4 80,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 شیر شلنگی کوتاه دسته فلزی آذر 118 عدد "1/2 93,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 شیر ماشین لباسشویی آذر 119 عدد "1/2 74,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 شیر ماشین لباسشویی آذر 121 عدد "1/2 74,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 شیر شلنگی بلند دسته فلزی آذر 125 عدد "3/4 151,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 شیر دوسر کوپلی آذر 127 عدد 16*16 109,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 شیر دوسر کوپلی آذر 127 عدد 20*20 131,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 شیر مهره ماسوره یکسر مغزی آذر 128 عدد "3/4 217,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 شیر مهره ماسوره یکسر مغزی آذر 128 عدد "1 307,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 شیر مهره ماسوره دوسر مغزی آذر 129 عدد "3/4 229,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 شیر مهره ماسوره دوسر مغزی آذر 129 عدد "1 319,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 شیر چپقی آذر 130 عدد "3/4 187,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 شیر چپقی آذر 130 عدد "1 274,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 شیر تکضرب غیر گازی دو سر مغزی آذر 131 عدد "1/2 87,675
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 شیر تکضرب غیر گازی دو سر مغزی آذر 132 عدد "1/2 90,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 شیر تکضرب غیر گازی صافی دار آذر 134 عدد "3/4 196,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 شیر تکضرب غیر گازی یکسر مغزی صافی دار آذر 135 عدد "3/4 206,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 شیر برگشت ربع گرد رادیاتور آذر 138 عدد 74,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 شیر رفت ربع گرد رادیاتور آذر 139 عدد 112,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 روپیچ کوپلی آذر 201 عدد 16*"1/2 47,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 روپیچ کوپلی آذر 201 عدد 20*"1/2 59,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 روپیچ کوپلی آذر 201 عدد 20*"3/4 60,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 روپیچ کوپلی آذر 201 عدد 25*"3/4 79,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 روپیچ کوپلی آذر 201 عدد 25*"1 83,475
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 روپیچ کوپلی آذر 201 عدد 32*"1 126,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 کلکتور آذر 202 انشعاب 79,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 کلکتور آذر 203 انشعاب 75,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل