ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "1.1/4 2,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
2 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "1.1/2 2,300,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
3 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "2 2,400,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
4 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "2.1/2 2,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
5 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "3 2,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
6 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "4 3,100,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
7 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "5 3,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
8 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "6 4,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
9 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "8 5,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
10 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "10 8,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
11 لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-مخصوص تهویه مطبوع عدد "12 12,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
12 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "1.1/4 2,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
13 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "1.1/2 2,600,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
14 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "2 2,700,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
15 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "2.1/2 2,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
16 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "3 3,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
17 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "4 3,600,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
18 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "5 3,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
19 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "6 5,400,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
20 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "8 6,450,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
21 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "10 9,350,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
22 لرزه گیر مهاردار (زرد) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 60c-CL150-مخصوص تهویه مطبوع عدد "12 14,150,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
23 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "1.1/4 2,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
24 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "1.1/2 3,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
25 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "2 3,600,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
26 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "2.1/2 3,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
27 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "3 4,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
28 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "4 4,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
29 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "5 6,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
30 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "6 7,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
31 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "8 9,100,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
32 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "10 12,800,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
33 لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-مخصوص سیستم حرارتی عدد "12 19,050,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
34 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "1.1/4 3,100,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
35 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "1.1/2 3,400,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
36 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "2 4,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
37 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "2.1/2 4,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
38 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "3 4,700,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
39 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "4 5,400,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
40 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "5 6,850,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
41 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "6 8,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
42 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "8 10,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
43 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "10 14,100,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
44 لرزه گیر مهاردار (قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN10-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم حرارتی عدد "12 20,950,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
45 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "1.1/4 2,600,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
46 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "1.1/2 2,800,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
47 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "2 3,300,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
48 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "2.1/2 3,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
49 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "3 3,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
50 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "4 4,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
51 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "5 5,850,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
52 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "6 6,950,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
53 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "8 8,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
54 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "10 12,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
55 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "12 18,150,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
56 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "1.1/4 3,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
57 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "1.1/2 3,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
58 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "2 3,800,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
59 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "2.1/2 4,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
60 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "3 4,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
61 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "4 5,100,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
62 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "5 6,700,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
63 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "6 8,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
64 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "8 9,800,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
65 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "10 13,800,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
66 لرزه گیر مهاردار (آبی) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 60c-CL150-مخصوص سیستم فشار بالا عدد "12 20,850,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
67 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "1.1/4 3,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
68 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "1.1/2 3,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
69 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "2 4,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
70 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "2.1/2 4,400,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
71 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "3 4,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
72 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "4 5,600,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
73 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "5 7,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
74 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "6 8,650,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
75 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "8 10,450,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
76 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "10 14,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
77 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "12 21,900,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
78 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "1.1/4 3,700,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
79 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "1.1/2 4,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
80 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "2 4,800,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
81 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "2.1/2 5,100,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
82 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "3 5,600,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
83 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "4 6,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
84 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "5 8,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
85 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "6 9,950,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
86 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "8 12,050,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
87 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "10 16,950,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
88 لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران PN16-up to 90c-CL150-مخصوص سیستم فشار و دما بالا عدد "12 25,200,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
جمع کل