ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 200 متری متر 16 81,205
 • 12% از 1 تا بی نهایت
2 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 150 متری متر 20 124,151
 • 12% از 1 تا بی نهایت
3 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 100 متری متر 25 189,551
 • 12% از 1 تا بی نهایت
4 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 50 متری متر 32 295,608
 • 12% از 1 تا بی نهایت
5 لوله سوپرپایپ متر 40 1,344,515
 • 7% از 1 تا بی نهایت
6 لوله سوپرپایپ متر 50 1,788,799
 • 7% از 1 تا بی نهایت
7 لوله سوپرپایپ متر 63 2,276,574
 • 7% از 1 تا بی نهایت
8 لوله سوپرپایپ متر 75 4,057,307
 • 7% از 1 تا بی نهایت
9 لوله سوپرپایپ متر 90 5,544,285
 • 7% از 1 تا بی نهایت
10 لوله سوپرپایپ متر 110 7,086,853
 • 7% از 1 تا بی نهایت
11 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 16 81,205
 • 12% از 1 تا بی نهایت
12 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 20 124,151
 • 12% از 1 تا بی نهایت
13 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 25 189,551
 • 12% از 1 تا بی نهایت
14 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 32 295,608
 • 12% از 1 تا بی نهایت
15 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 16 55,154
 • 12% از 1 تا بی نهایت
16 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 20 86,110
 • 12% از 1 تا بی نهایت
17 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 25 133,830
 • 12% از 1 تا بی نهایت
18 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 32 203,830
 • 12% از 1 تا بی نهایت
19 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 195,001
 • 12% از 1 تا بی نهایت
20 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"3/4 241,653
 • 12% از 1 تا بی نهایت
21 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 248,193
 • 12% از 1 تا بی نهایت
22 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 270,429
 • 12% از 1 تا بی نهایت
23 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 376,704
 • 12% از 1 تا بی نهایت
24 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 480,799
 • 12% از 1 تا بی نهایت
25 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 500,746
 • 12% از 1 تا بی نهایت
26 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 784,364
 • 12% از 1 تا بی نهایت
27 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 2,372,494
 • 7% از 1 تا بی نهایت
28 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 2,665,704
 • 7% از 1 تا بی نهایت
29 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 3,197,842
 • 7% از 1 تا بی نهایت
30 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"2 4,498,757
 • 7% از 1 تا بی نهایت
31 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 243,724
 • 12% از 1 تا بی نهایت
32 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 276,969
 • 12% از 1 تا بی نهایت
33 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 372,126
 • 12% از 1 تا بی نهایت
34 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 485,377
 • 12% از 1 تا بی نهایت
35 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 551,758
 • 12% از 1 تا بی نهایت
36 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 662,611
 • 12% از 1 تا بی نهایت
37 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 841,916
 • 12% از 1 تا بی نهایت
38 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 2,571,528
 • 7% از 1 تا بی نهایت
39 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 2,663,197
 • 7% از 1 تا بی نهایت
40 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 3,498,573
 • 7% از 1 تا بی نهایت
41 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 16*"3/4 1,515,645
 • 7% از 1 تا بی نهایت
42 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"1/2 1,643,720
 • 7% از 1 تا بی نهایت
43 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"3/4 1,953,062
 • 7% از 1 تا بی نهایت
44 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 25*"1 2,035,357
 • 7% از 1 تا بی نهایت
45 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 2,243,111
 • 7% از 1 تا بی نهایت
46 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 3,379,109
 • 7% از 1 تا بی نهایت
47 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 50*"2 4,106,793
 • 7% از 1 تا بی نهایت
48 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 16*16 299,205
 • 12% از 1 تا بی نهایت
49 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 20*20 425,427
 • 12% از 1 تا بی نهایت
50 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 25*25 604,950
 • 12% از 1 تا بی نهایت
51 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 32*32 826,438
 • 12% از 1 تا بی نهایت
52 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 3,096,472
 • 7% از 1 تا بی نهایت
53 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 4,177,316
 • 7% از 1 تا بی نهایت
54 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 766,597
 • 7% از 1 تا بی نهایت
55 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 1,322,824
 • 7% از 1 تا بی نهایت
56 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 1,440,217
 • 7% از 1 تا بی نهایت
57 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4 1,502,238
 • 7% از 1 تا بی نهایت
58 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1 1,639,687
 • 7% از 1 تا بی نهایت
59 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1 2,164,849
 • 7% از 1 تا بی نهایت
60 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 4,477,829
 • 7% از 1 تا بی نهایت
61 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 319,697
 • 12% از 1 تا بی نهایت
62 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 354,577
 • 12% از 1 تا بی نهایت
63 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 409,949
 • 12% از 1 تا بی نهایت
64 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 485,377
 • 12% از 1 تا بی نهایت
65 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 646,261
 • 12% از 1 تا بی نهایت
66 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 684,738
 • 12% از 1 تا بی نهایت
67 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 4,773,655
 • 7% از 1 تا بی نهایت
68 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 5,656,119
 • 7% از 1 تا بی نهایت
69 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 3,474,920
 • 7% از 1 تا بی نهایت
70 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 4,514,453
 • 7% از 1 تا بی نهایت
71 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 354,577
 • 12% از 1 تا بی نهایت
72 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 374,524
 • 12% از 1 تا بی نهایت
73 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 482,979
 • 12% از 1 تا بی نهایت
74 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 1,072,560
 • 7% از 1 تا بی نهایت
75 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 491,917
 • 12% از 1 تا بی نهایت
76 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 522,873
 • 12% از 1 تا بی نهایت
77 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 16 243,724
 • 12% از 1 تا بی نهایت
78 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 20 294,736
 • 12% از 1 تا بی نهایت
79 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 25 505,106
 • 12% از 1 تا بی نهایت
80 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 32 635,906
 • 12% از 1 تا بی نهایت
81 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 40 2,380,233
 • 7% از 1 تا بی نهایت
82 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 50 3,231,305
 • 7% از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20 281,438
 • 12% از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*25 427,607
 • 12% از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25 447,554
 • 12% از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*32 562,767
 • 12% از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32 658,142
 • 12% از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*40 2,406,502
 • 7% از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*40 2,498,171
 • 7% از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50 3,220,841
 • 7% از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*50 3,296,814
 • 7% از 1 تا بی نهایت
92 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 16 434,256
 • 12% از 1 تا بی نهایت
93 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 20 556,118
 • 12% از 1 تا بی نهایت
94 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 25 835,376
 • 12% از 1 تا بی نهایت
95 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 32 1,094,687
 • 12% از 1 تا بی نهایت
96 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 40 4,844,396
 • 7% از 1 تا بی نهایت
97 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 50 6,522,996
 • 7% از 1 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20*16 456,383
 • 12% از 1 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*16 463,141
 • 12% از 1 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*20 491,917
 • 12% از 1 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*20*16 494,097
 • 12% از 1 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*16 635,906
 • 12% از 1 تا بی نهایت
103 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*20 647,024
 • 12% از 1 تا بی نهایت
104 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*16 587,183
 • 12% از 1 تا بی نهایت
105 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*20 613,779
 • 12% از 1 تا بی نهایت
106 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*25 724,523
 • 12% از 1 تا بی نهایت
107 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*16 604,950
 • 12% از 1 تا بی نهایت
108 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*20 684,738
 • 12% از 1 تا بی نهایت
109 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*25 748,939
 • 12% از 1 تا بی نهایت
110 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*25*16 715,694
 • 12% از 1 تا بی نهایت
111 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32*25 986,014
 • 12% از 1 تا بی نهایت
112 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*16*32 1,036,917
 • 12% از 1 تا بی نهایت
113 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*20*32 1,130,112
 • 12% از 1 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*25 974,896
 • 12% از 1 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*32 1,125,643
 • 12% از 1 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50*32 5,768,716
 • 7% از 1 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*20*40 4,493,634
 • 7% از 1 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*32 4,768,532
 • 7% از 1 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*40 4,506,714
 • 7% از 1 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*32 4,642,746
 • 7% از 1 تا بی نهایت
121 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*40 4,537,997
 • 7% از 1 تا بی نهایت
122 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*40 5,962,627
 • 7% از 1 تا بی نهایت
123 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*50 6,303,034
 • 7% از 1 تا بی نهایت
124 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*32*50 6,200,901
 • 7% از 1 تا بی نهایت
125 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*40*50 6,363,202
 • 7% از 1 تا بی نهایت
126 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 1,604,262
 • 7% از 1 تا بی نهایت
127 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 613,888
 • 12% از 1 تا بی نهایت
128 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 789,923
 • 12% از 1 تا بی نهایت
129 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 1,513,356
 • 7% از 1 تا بی نهایت
130 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 1,712,826
 • 7% از 1 تا بی نهایت
131 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4*20 1,823,570
 • 7% از 1 تا بی نهایت
132 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1/2*25 1,889,951
 • 7% از 1 تا بی نهایت
133 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 1,983,146
 • 7% از 1 تا بی نهایت
134 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1/2*32 2,282,133
 • 7% از 1 تا بی نهایت
135 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 2,361,921
 • 7% از 1 تا بی نهایت
136 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 40*"3/4*40 3,516,994
 • 7% از 1 تا بی نهایت
137 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 50*"1*50 5,146,108
 • 7% از 1 تا بی نهایت
138 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"1/2 119,682
 • 12% از 1 تا بی نهایت
139 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای یورو عدد 16*"3/4 281,438
 • 12% از 1 تا بی نهایت
140 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"1/2 197,290
 • 12% از 1 تا بی نهایت
141 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"3/4 177,234
 • 12% از 1 تا بی نهایت
142 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"3/4 319,152
 • 12% از 1 تا بی نهایت
143 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"1 363,733
 • 12% از 1 تا بی نهایت
144 رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 664,900
 • 12% از 1 تا بی نهایت
145 رابط روپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 743,598
 • 12% از 1 تا بی نهایت
146 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 62,021
 • 12% از 1 تا بی نهایت
147 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 127,421
 • 12% از 1 تا بی نهایت
148 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 192,821
 • 12% از 1 تا بی نهایت
149 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 73,139
 • 12% از 1 تا بی نهایت
150 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 143,989
 • 12% از 1 تا بی نهایت
151 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 219,417
 • 12% از 1 تا بی نهایت
152 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 392,182
 • 7% از 1 تا بی نهایت
153 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 210,588
 • 12% از 1 تا بی نهایت
154 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 168,296
 • 12% از 1 تا بی نهایت
155 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 243,724
 • 12% از 1 تا بی نهایت
156 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 180,722
 • 12% از 1 تا بی نهایت
157 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 334,521
 • 12% از 1 تا بی نهایت
158 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 115,213
 • 12% از 1 تا بی نهایت
159 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 188,352
 • 12% از 1 تا بی نهایت
160 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 104,204
 • 12% از 1 تا بی نهایت
161 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 148,458
 • 12% از 1 تا بی نهایت
162 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 250,373
 • 12% از 1 تا بی نهایت
163 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 199,361
 • 12% از 1 تا بی نهایت
164 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 108,673
 • 12% از 1 تا بی نهایت
165 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 166,225
 • 12% از 1 تا بی نهایت
166 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 287,215
 • 12% از 1 تا بی نهایت
167 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 449,734
 • 12% از 1 تا بی نهایت
168 زانو دیواری سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 226,066
 • 12% از 1 تا بی نهایت
169 زانو سه راه 90 درجه توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 272,500
 • 12% از 1 تا بی نهایت
170 زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 314,574
 • 12% از 1 تا بی نهایت
171 زانو دیواری صفحه دار روپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 308,034
 • 12% از 1 تا بی نهایت
172 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 281,438
 • 12% از 1 تا بی نهایت
173 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 270,429
 • 12% از 1 تا بی نهایت
174 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 279,149
 • 12% از 1 تا بی نهایت
175 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 272,500
 • 12% از 1 تا بی نهایت
176 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 409,949
 • 12% از 1 تا بی نهایت
177 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 400,902
 • 12% از 1 تا بی نهایت
178 زانو دیواری صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"1/2 336,810
 • 12% از 1 تا بی نهایت
179 زانو دیواری صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"3/4 334,521
 • 12% از 1 تا بی نهایت
180 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 389,893
 • 12% از 1 تا بی نهایت
181 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 407,769
 • 12% از 1 تا بی نهایت
182 صفحه دیواری تک سوپرپایپ میلی متر 73 عدد 34,335
 • 12% از 1 تا بی نهایت
183 صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ میلی متر153 عدد 54,391
 • 12% از 1 تا بی نهایت
184 صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ میلی متر 250 عدد 105,403
 • 12% از 1 تا بی نهایت
185 صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ میلی متر 500 عدد 128,947
 • 12% از 1 تا بی نهایت
186 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ عدد 13,189
 • 12% از 1 تا بی نهایت
187 درپوش پلاستیکی برای تست قرمزسوپرپایپ عدد 13,189
 • 12% از 1 تا بی نهایت
188 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 16 4,469
 • 12% از 1 تا بی نهایت
189 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 20 4,469
 • 12% از 1 تا بی نهایت
190 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 25 4,469
 • 12% از 1 تا بی نهایت
191 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 32 6,649
 • 12% از 1 تا بی نهایت
192 بست U زانو دیواری سوپرپایپ عدد 8,829
 • 12% از 1 تا بی نهایت
193 کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ عدد 780,004
 • 12% از 1 تا بی نهایت
194 کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ عدد 988,194
 • 12% از 1 تا بی نهایت
195 کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ عدد 1,282,930
 • 12% از 1 تا بی نهایت
196 درپوش روپیچ سوپرپایپ عدد "1 183,883
 • 7% از 1 تا بی نهایت
197 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1/2 259,202
 • 7% از 1 تا بی نهایت
198 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1 183,338
 • 7% از 1 تا بی نهایت
199 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 40 186,172
 • 12% از 1 تا بی نهایت
200 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 50 220,071
 • 12% از 1 تا بی نهایت
201 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 60 253,861
 • 12% از 1 تا بی نهایت
202 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 70 292,556
 • 12% از 1 تا بی نهایت
203 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 16 520,693
 • 7% از 1 تا بی نهایت
204 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 20 786,544
 • 7% از 1 تا بی نهایت
205 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 25 1,030,268
 • 7% از 1 تا بی نهایت
206 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 32 1,351,600
 • 7% از 1 تا بی نهایت
207 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 2,582,101
 • 7% از 1 تا بی نهایت
208 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 5,397,026
 • 7% از 1 تا بی نهایت
209 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 4,496,250
 • 7% از 1 تا بی نهایت
210 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 10,652,570
 • 7% از 1 تا بی نهایت
211 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 3,747,202
 • 7% از 1 تا بی نهایت
212 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 7,044,125
 • 7% از 1 تا بی نهایت
213 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 3,977,737
 • 7% از 1 تا بی نهایت
214 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 8,426,681
 • 7% از 1 تا بی نهایت
215 تبدیل RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*RS-2 3,608,445
 • 7% از 1 تا بی نهایت
216 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 25-RS-2 2,487,707
 • 7% از 1 تا بی نهایت
217 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 32-RS-2 2,550,491
 • 7% از 1 تا بی نهایت
218 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 40-RS-2 2,563,571
 • 7% از 1 تا بی نهایت
219 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 50-RS-2 2,851,658
 • 7% از 1 تا بی نهایت
220 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 63-RS-2 3,202,529
 • 7% از 1 تا بی نهایت
221 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 75-RS-2 5,017,379
 • 7% از 1 تا بی نهایت
222 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 90-RS-3 9,400,923
 • 7% از 1 تا بی نهایت
223 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 110-RS-3 11,173,699
 • 7% از 1 تا بی نهایت
224 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 1اینچ-RS-2 2,508,526
 • 7% از 1 تا بی نهایت
225 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 2,558,448
 • 7% از 1 تا بی نهایت
226 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 6,007,099
 • 7% از 1 تا بی نهایت
227 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 3,859,799
 • 7% از 1 تا بی نهایت
228 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 5,017,379
 • 7% از 1 تا بی نهایت
229 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 2,956,407
 • 7% از 1 تا بی نهایت
230 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 4,174,046
 • 7% از 1 تا بی نهایت
231 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*100 23,604,277
 • 7% از 1 تا بی نهایت
232 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*80 21,532,841
 • 7% از 1 تا بی نهایت
233 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 130-RS-2 5,774,057
 • 7% از 1 تا بی نهایت
234 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 210-RS-3 12,915,083
 • 7% از 1 تا بی نهایت
235 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-2 3,268,038
 • 7% از 1 تا بی نهایت
236 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-3 4,637,623
 • 7% از 1 تا بی نهایت
237 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 20-S1 1,817,357
 • 7% از 1 تا بی نهایت
238 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 25-S1 2,037,210
 • 7% از 1 تا بی نهایت
239 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S2 1,500,385
 • 7% از 1 تا بی نهایت
240 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S3 1,984,781
 • 7% از 1 تا بی نهایت
241 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S4 2,547,875
 • 7% از 1 تا بی نهایت
242 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 16-T1 2,393,422
 • 7% از 1 تا بی نهایت
243 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 20-T1 2,430,046
 • 7% از 1 تا بی نهایت
244 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 25-T1 2,642,160
 • 7% از 1 تا بی نهایت
245 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد T2 2,238,860
 • 7% از 1 تا بی نهایت
246 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 16-T2 395,997
 • 7% از 1 تا بی نهایت
247 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 20-T2 424,882
 • 7% از 1 تا بی نهایت
248 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 25-T2 530,394
 • 7% از 1 تا بی نهایت
249 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 508,049
 • 7% از 1 تا بی نهایت
250 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 3/4"-T2 557,644
 • 7% از 1 تا بی نهایت
251 رابط توپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 511,210
 • 7% از 1 تا بی نهایت
252 کلکتور سوپروالو سوپرپایپ عدد 8,094,231
 • 7% از 1 تا بی نهایت
253 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 489,846
 • 7% از 1 تا بی نهایت
254 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 914,510
 • 7% از 1 تا بی نهایت
255 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 496,822
 • 7% از 1 تا بی نهایت
256 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 967,375
 • 7% از 1 تا بی نهایت
257 روپیچ توپیچ سوپروالوسوپرپایپ عدد 489,846
 • 7% از 1 تا بی نهایت
258 پایه دوبل سوپروالو سوپرپایپ عدد 477,965
 • 7% از 1 تا بی نهایت
259 صفحه درای وال سوپروالو سوپرپایپ عدد 133,089
 • 7% از 1 تا بی نهایت
260 مجموعه ی دورپوش سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 568,980
 • 7% از 1 تا بی نهایت
261 مجموعه ی دورپوش دوبل سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 657,815
 • 7% از 1 تا بی نهایت
262 مجموعه ی دورپوش دوبل سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 797,008
 • 7% از 1 تا بی نهایت
263 مجموعه ی دورپوش دوبل سوپروالو سوپرپایپ سفید عدد 554,374
 • 7% از 1 تا بی نهایت
264 یدکی مکانیزم سوپروالو سوپرپایپ عدد DN8-T1 873,853
 • 7% از 1 تا بی نهایت
265 یدکی مجموعه ی دورپوش سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 266,396
 • 7% از 1 تا بی نهایت
266 یدکی رینگ تفلون جفت عدد DN8 38,368
 • 7% از 1 تا بی نهایت
جمع کل