ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 200 متری متر 16 56,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 150 متری متر 20 86,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 100 متری متر 25 132,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 50 متری متر 32 206,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله سوپرپایپ متر 40 940,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله سوپرپایپ متر 50 1,250,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله سوپرپایپ متر 63 1,591,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله سوپرپایپ متر 75 2,837,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله سوپرپایپ متر 90 3,877,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله سوپرپایپ متر 110 4,955,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 16 56,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 20 86,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 25 132,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 32 206,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 16 38,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 20 60,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 25 93,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 32 142,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 147,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"3/4 183,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 188,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 204,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 285,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 364,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 379,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 594,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 1,659,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,864,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 2,422,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"2 3,146,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 184,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 209,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 282,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 367,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 418,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 501,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 637,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 1,798,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,862,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 2,446,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 16*"3/4 1,148,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"1/2 1,245,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"3/4 1,479,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 25*"1 1,541,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 1,699,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 2,560,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 50*"2 3,111,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 16*16 226,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 20*20 322,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 25*25 458,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 32*32 626,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 2,345,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 3,164,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 580,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 1,002,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 1,091,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4 1,138,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1 1,242,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1 1,640,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 3,131,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 242,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 268,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 310,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 367,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 489,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 518,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 3,338,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 3,955,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 2,430,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 3,157,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 268,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 283,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 365,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 812,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 372,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 396,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 16 184,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 20 223,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 25 382,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 32 481,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 40 1,664,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 50 2,259,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20 213,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*25 323,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25 339,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*32 426,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32 498,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*40 1,682,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*40 1,746,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50 2,252,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*50 2,305,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 16 329,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 20 421,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 25 632,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 32 829,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 40 3,387,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 50 4,561,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20*16 345,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*16 350,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*20 372,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*20*16 374,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*16 481,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*20 490,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*16 444,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*20 465,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*25 548,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*16 458,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*20 518,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*25 567,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*25*16 542,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32*25 747,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*16*32 785,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*20*32 856,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*25 738,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*32 852,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50*32 4,034,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*20*40 3,142,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*32 3,334,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*40 3,151,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*32 3,246,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*40 3,173,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*40 4,169,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*50 4,407,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*32*50 4,336,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*40*50 4,449,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 1,215,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 465,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 598,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 1,146,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 1,297,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4*20 1,381,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1/2*25 1,431,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 1,502,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1/2*32 1,729,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 1,789,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 40*"3/4*40 2,664,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 50*"1*50 3,898,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"1/2 90,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"3/4 213,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"1/2 149,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"3/4 134,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"3/4 241,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"1 275,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 503,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 رابط روپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 563,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 47,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 96,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 146,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 55,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 109,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 166,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 297,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 159,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 127,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 184,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 136,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 253,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 87,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 142,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 78,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 112,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 189,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 151,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 82,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 125,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 217,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 340,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 زانو دیواری سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 171,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 زانو سه راه 90 درجه توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 206,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 238,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 زانو دیواری صفحه دار روپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 233,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 213,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 204,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 211,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 206,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 310,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 303,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 زانو دیواری صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"1/2 255,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 زانو دیواری صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"3/4 253,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 295,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 308,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 صفحه دیواری تک سوپرپایپ میلی متر 73 عدد 25,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ میلی متر153 عدد 41,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ میلی متر 250 عدد 73,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ میلی متر 500 عدد 97,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ عدد 10,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 درپوش پلاستیکی برای تست قرمزسوپرپایپ عدد 10,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 16 3,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 20 3,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 25 3,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 32 5,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 بست U زانو دیواری سوپرپایپ عدد 6,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ عدد 590,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ عدد 748,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ عدد 972,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش روپیچ سوپرپایپ عدد "1 139,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1/2 196,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1 138,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 40 141,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 50 166,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 60 192,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 70 221,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 16 394,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 20 595,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 25 780,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 32 1,023,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,805,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 3,774,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 3,144,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 7,449,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 2,620,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 4,925,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 2,781,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 5,892,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 تبدیل RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*RS-2 2,523,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 25-RS-2 1,739,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 32-RS-2 1,783,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 40-RS-2 1,792,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 50-RS-2 1,994,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 63-RS-2 2,239,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 75-RS-2 3,508,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 90-RS-3 6,574,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 110-RS-3 7,813,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 1اینچ-RS-2 1,754,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 1,789,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 4,200,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 2,699,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 3,508,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 2,067,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 2,918,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*100 16,506,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*80 15,057,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 130-RS-2 4,037,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 210-RS-3 9,031,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-2 2,285,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-3 3,243,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 20-S1 1,270,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 25-S1 1,424,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S2 1,049,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S3 1,388,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S4 1,781,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 16-T1 1,673,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 20-T1 1,699,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 25-T1 1,847,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد T2 1,565,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 16-T2 277,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 20-T2 297,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 25-T2 370,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 355,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 3/4"-T2 390,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 رابط توپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 357,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 کلکتور سوپروالو سوپرپایپ عدد 5,660,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 342,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 639,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 347,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 676,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 روپیچ توپیچ سوپروالوسوپرپایپ عدد 342,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 پایه دوبل سوپروالو سوپرپایپ عدد 334,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 صفحه درای وال سوپروالو سوپرپایپ عدد 93,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 مجموعه ی دورپوش سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 397,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
261 مجموعه ی دورپوش دوبل سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 460,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت