ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 200 متری متر 16 30,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 150 متری متر 20 46,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 100 متری متر 25 67,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 50 متری متر 32 101,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله سوپرپایپ متر 40 479,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله سوپرپایپ متر 50 637,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله سوپرپایپ متر 63 779,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله سوپرپایپ متر 75 1,511,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله سوپرپایپ متر 90 2,066,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله سوپرپایپ متر 110 2,534,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 16 30,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 20 46,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 25 67,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 32 102,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 16 23,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 20 35,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 25 48,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 32 78,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 74,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"3/4 82,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 85,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 102,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 124,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 154,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 172,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 271,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 734,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 826,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 1,073,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"2 1,393,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 88,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 105,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 113,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 157,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 210,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 215,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 293,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 796,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 825,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 1,084,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 16*"3/4 508,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"1/2 551,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"3/4 655,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 25*"1 683,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 753,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,133,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 50*"2 1,378,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 16*16 109,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 20*20 139,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 25*25 221,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 32*32 302,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 1,039,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 1,345,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 307,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 528,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 575,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4 599,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1 654,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1 865,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 1,387,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 98,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 125,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 158,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 185,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 236,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 262,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,478,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 1,752,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 1,076,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 1,398,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 129,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 137,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 177,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 471,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 187,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 199,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 16 92,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 20 112,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 25 193,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 32 245,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 40 769,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 50 1,044,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20 107,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*25 163,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25 171,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*32 215,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32 251,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*40 745,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*40 773,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50 997,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*50 1,021,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 16 166,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 20 212,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 25 318,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 32 417,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 40 1,410,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 50 1,838,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20*16 174,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*16 177,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*20 187,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*20*16 188,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*16 242,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*20 247,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*16 224,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*20 233,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*25 267,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*16 231,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*20 242,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*25 267,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*25*16 272,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32*25 376,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*16*32 396,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*20*32 431,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*25 372,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*32 430,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50*32 1,787,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*20*40 1,391,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*32 1,477,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*40 1,396,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*32 1,437,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*40 1,405,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*40 1,847,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*50 1,952,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*32*50 1,921,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*40*50 1,971,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 587,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 234,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 301,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 583,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 665,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4*20 706,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1/2*25 751,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 757,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1/2*32 923,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 940,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 40*"3/4*40 1,231,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 50*"1*50 1,802,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"1/2 48,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"3/4 70,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"1/2 78,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"3/4 71,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"3/4 128,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"1 141,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 273,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 رابط روپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 299,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 24,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 47,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 76,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 29,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 56,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 87,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 171,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 72,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 62,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 97,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 75,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 123,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 46,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 75,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 43,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 59,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 91,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 80,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 43,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 61,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 109,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 169,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 زانو دیواری سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 90,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 زانو سه راه 90 درجه توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 105,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 126,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 زانو دیواری صفحه دار روپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 123,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 112,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 108,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 111,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 108,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 147,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 144,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 زانو دیواری صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"1/2 123,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 زانو دیواری صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"3/4 122,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 148,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 146,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 صفحه دیواری تک سوپرپایپ میلی متر 73 عدد 9,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ میلی متر153 عدد 18,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ میلی متر 250 عدد 30,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ میلی متر 500 عدد 49,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ عدد 5,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 درپوش پلاستیکی برای تست قرمزسوپرپایپ عدد 5,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 16 1,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 20 1,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 25 1,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 32 2,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 بست U زانو دیواری سوپرپایپ عدد 2,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ عدد 297,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ عدد 377,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ عدد 490,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش روپیچ سوپرپایپ عدد "1 153,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1/2 114,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1 234,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 40 71,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 50 84,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 60 97,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 70 112,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 16 208,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 20 315,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 25 412,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 32 540,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 799,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 1,671,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,392,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 3,299,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,160,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 2,182,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,231,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 2,609,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 تبدیل RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*RS-2 1,117,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 25-RS-2 769,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 32-RS-2 790,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 40-RS-2 794,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 50-RS-2 883,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 63-RS-2 991,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 75-RS-2 1,554,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 90-RS-3 2,911,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 110-RS-3 3,460,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 1اینچ-RS-2 777,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 791,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 1,860,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 1,195,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 1,554,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 915,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 1,292,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*100 7,310,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*80 6,669,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 130-RS-2 1,788,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 210-RS-2 4,000,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-2 1,011,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-3 1,436,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 20-S1 615,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 25-S1 687,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S2 506,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S3 670,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S4 861,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 16-T1 809,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 20-T1 820,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 25-T1 892,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد T2 755,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 16-T2 145,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 20-T2 156,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 25-T2 196,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 171,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 3/4"-T2 188,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 رابط توپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 188,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 زانویی سوپروالو سوپرپایپ عدد 16-T2 170,400