ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 200 متری متر 16 39,240
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 150 متری متر 20 59,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 100 متری متر 25 91,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 50 متری متر 32 142,790
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله سوپرپایپ متر 40 616,940
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله سوپرپایپ متر 50 820,770
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله سوپرپایپ متر 63 1,002,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله سوپرپایپ متر 75 1,861,720
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله سوپرپایپ متر 90 2,544,060
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله سوپرپایپ متر 110 3,121,760
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 16 39,240
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 20 58,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 25 91,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 32 142,790
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 16 30,520
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 20 45,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 25 63,220
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 32 102,460
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 95,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"3/4 118,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 122,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 132,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 185,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 236,530
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 246,340
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 385,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 987,540
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,109,620
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 1,442,070
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"2 1,872,620
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 119,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 136,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 183,120
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 238,710
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 271,410
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 325,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 414,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 1,070,380
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,108,530
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 1,456,240
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 16*"3/4 683,430
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"1/2 741,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"3/4 880,720
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 25*"1 917,780
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 1,011,520
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,523,820
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 50*"2 1,851,910
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 16*16 147,150
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 20*20 209,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 25*25 297,570
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 32*32 406,570
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 1,396,290
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 1,808,310
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 377,140
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 650,730
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 708,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4 739,020
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1 806,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1 1,064,930
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 1,863,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 150,420
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 174,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 201,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 238,710
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 304,110
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 336,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,987,070
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 2,354,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 1,446,430
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 1,879,160
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 174,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 184,210
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 237,620
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 527,560
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 241,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 257,240
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 16 119,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 20 144,970
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 25 248,520
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 32 312,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 40 990,810
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 50 1,345,060
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20 138,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*25 210,370
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25 220,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*32 276,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32 323,730
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*40 1,001,710
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*40 1,039,860
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50 1,340,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*50 1,372,310
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 16 213,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 20 273,590
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 25 410,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 32 538,460
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 40 2,016,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 50 2,715,190
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20*16 224,540
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*16 227,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*20 241,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*20*16 243,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*16 312,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*20 318,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*16 288,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*20 301,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*25 356,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*16 297,570
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*20 336,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*25 368,420
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*25*16 352,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32*25 485,050
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*16*32 510,120
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*20*32 555,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*25 479,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*32 553,720
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50*32 2,401,270
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*20*40 1,870,440
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*32 1,984,890
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*40 1,875,890
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*32 1,932,570
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*40 1,888,970
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*40 2,481,930
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*50 2,623,630
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*32*50 2,581,120
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*40*50 2,648,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 789,160
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 288,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 371,690
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 744,470
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 842,570
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4*20 897,070
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1/2*25 929,770
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 975,550
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1/2*32 1,122,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 1,161,940
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 40*"3/4*40 1,585,950
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 50*"1*50 2,320,610
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"1/2 58,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"3/4 138,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"1/2 97,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"3/4 87,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"3/4 156,960
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"1 171,130
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 312,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 رابط روپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 349,890
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 30,520
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 59,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 94,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 35,970
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 70,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 107,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 192,930
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 103,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 82,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 119,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 85,020
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 164,590
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 56,680
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 92,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 51,230
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 73,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 123,170
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 98,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 53,410
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 81,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 135,160
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 221,270
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 زانو دیواری سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 111,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 زانو سه راه 90 درجه توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 134,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 154,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 زانو دیواری صفحه دار روپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 151,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 138,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 132,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 137,340
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 134,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 201,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 197,290
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 زانو دیواری صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"1/2 165,680
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 زانو دیواری صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"3/4 164,590
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 191,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 200,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 صفحه دیواری تک سوپرپایپ میلی متر 73 عدد 18,530
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ میلی متر153 عدد 29,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ میلی متر 250 عدد 45,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ میلی متر 500 عدد 69,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ عدد 7,630
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 درپوش پلاستیکی برای تست قرمزسوپرپایپ عدد 7,630
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 16 2,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 20 2,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 25 2,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 32 3,270
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 بست U زانو دیواری سوپرپایپ عدد 4,360
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ عدد 383,680
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ عدد 486,140
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ عدد 631,110
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش روپیچ سوپرپایپ عدد "1 90,470
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1/2 127,530
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1 99,190
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 40 83,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 50 99,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 60 114,450
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 70 131,890
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 16 256,150
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 20 386,950
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 25 506,850
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 32 664,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,074,740
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 2,246,490
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,871,530
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 4,434,120
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,559,790
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 2,932,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,655,710
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 3,507,620
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 تبدیل RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*RS-2 1,502,020
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 25-RS-2 1,035,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 32-RS-2 1,061,660
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 40-RS-2 1,067,110
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 50-RS-2 1,187,010
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 63-RS-2 1,333,070
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 75-RS-2 2,088,440
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 90-RS-3 3,913,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 110-RS-3 4,651,030
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 1اینچ-RS-2 1,044,220
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 1,064,930
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 2,500,460
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 1,606,660
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 2,088,440
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 1,230,610
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 1,737,460
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*100 9,825,260
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*80 8,963,070
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 130-RS-2 2,403,450
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 210-RS-3 5,375,880
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-2 1,360,320
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-3 1,930,390
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 20-S1 756,460
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 25-S1 848,020
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S2 624,570
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S3 826,220
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S4 1,060,570
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 16-T1 996,260
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 20-T1 1,011,520
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 25-T1 1,099,810
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد T2 931,950
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 16-T2 179,850
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 20-T2 192,930
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 25-T2 240,890
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 211,460
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 3/4"-T2 232,170
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 رابط توپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 232,170
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 زانویی سوپروالو سوپرپایپ عدد 16-T2 210,370
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 زانویی سوپروالو سوپرپایپ عدد 20-T2 224,540
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 سه راه سوپروالو سوپرپایپ عدد 16-T2 281,220
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 ته بند سوپروالوسوپرپایپ عدد T2 140,610
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 کلکتور سوپروالو سوپرپایپ عدد 3,675,480
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 222,360
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 415,290
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 225,630
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 439,270
 • 7% از 1 تا 10,000,000