ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 200 متری متر 16 35,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 150 متری متر 20 53,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 100 متری متر 25 82,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله +2 سوپرپایپ کلاف 50 متری متر 32 128,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله سوپرپایپ متر 40 550,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله سوپرپایپ متر 50 732,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله سوپرپایپ متر 63 895,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله سوپرپایپ متر 75 1,663,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله سوپرپایپ متر 90 2,272,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله سوپرپایپ متر 110 2,788,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 16 35,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 20 53,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 25 82,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی متر 32 127,530
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 16 271,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 20 410,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 25 569,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله سوپرپایپ LT-مخصوص آبسرد متر 32 917,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 85,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"3/4 106,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 108,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 119,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 165,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 211,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 222,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 345,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 882,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 991,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 1,288,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"2 1,672,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 107,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 121,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 163,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 213,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 242,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 291,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 369,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 956,150
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 989,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 1,300,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 16*"3/4 610,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"1/2 662,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 20*"3/4 786,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 25*"1 820,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 32*"1.1/4 905,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,360,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ عدد 50*"2 1,653,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 16*16 131,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 20*20 186,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 25*25 265,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 32*32 363,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 1,247,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 1,615,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 337,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 581,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 632,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4 659,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1 720,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1 950,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 40*"1.1/4 1,664,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 16*"1/2 134,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"1/2 155,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 20*"3/4 180,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"3/4 213,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 25*"1 271,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 32*"1 300,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 40*"1.1/2 1,774,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 چپقی پرسی سوپرپایپ عدد 50*"1.1/2 2,102,610
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 40*40 1,291,650
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ عدد 50*50 1,677,510
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2 155,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2 164,370
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 212,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4 471,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 215,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 229,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 16 106,602
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 20 129,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 25 222,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 32 279,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 40 884,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 بوشن پرسی سوپرپایپ عدد 50 1,200,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20 123,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*25 187,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25 197,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*32 247,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32 289,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*40 894,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*40 928,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50 1,196,820
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*50 1,225,160
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 16 191,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 20 244,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 25 366,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 32 480,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 40 1,800,680
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه پرسی سوپرپایپ عدد 50 2,424,160
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 16*20*16 200,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*16 203,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*16*20 215,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*20*16 216,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*16 279,040
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 20*25*20 284,490
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*16 258,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*20 269,230
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*16*25 318,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*16 265,960
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*20 300,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*20*25 329,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*25*16 313,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 25*32*25 432,730
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*16*32 455,620
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*20*32 495,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*25 428,370
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*25*32 494,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 32*50*32 2,144,030
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*20*40 1,669,880
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*32 1,772,340
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*25*40 1,675,330
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*32 1,725,470
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 40*32*40 1,686,230
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*40 2,215,970
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*25*50 2,342,410
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*32*50 2,304,260
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ عدد 50*40*50 2,365,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 704,140
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 257,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 332,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 16*"1/2*16 664,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"1/2*20 752,100
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 20*"3/4*20 801,150
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"1/2*25 830,580
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 25*"3/4*25 870,910
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"1/2*32 1,002,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 32*"3/4*32 1,037,680
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 40*"3/4*40 1,415,910
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ عدد 50*"1*50 2,072,090
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"1/2 53,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 16*"3/4 123,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"1/2 86,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 20*"3/4 78,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"3/4 140,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 25*"1 152,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 279,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 رابط روپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد 32*"1 312,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 27,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 53,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 مغزی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 84,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 32,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 62,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 96,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 172,220
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 زانویی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 92,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 73,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 چپقی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 107,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 76,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بوشن سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 147,150
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 50,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 تبدیل روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 83,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 46,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 64,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 110,090
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4*"1 880,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 تبدیل توپیچ روپیچ سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2*"3/4 47,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1/2 73,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "3/4 120,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راهی سوپرپایپ اتصالات ماسوره ای عدد "1 197,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 زانو دیواری سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 99,630
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 زانو سه راه 90 درجه توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 119,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 138,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 زانو دیواری صفحه دار روپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 135,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 123,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 119,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "1/2 122,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارمهره ماسوره ای عدد "3/4 119,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 180,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 زانو سه راه 180 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 176,580
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 زانو دیواری صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"1/2 147,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 زانو دیواری صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*"3/4 146,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی توپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"1/2 171,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو سه راه 90 درجه صفحه دارپرسی روپیچ سوپرپایپ اتصالات روکارپرسی عدد 16*16*"3/4 197,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 صفحه دیواری تک سوپرپایپ میلی متر 73 عدد 16,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ میلی متر153 عدد 26,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ میلی متر 250 عدد 41,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ میلی متر 500 عدد 62,130
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ عدد 6,540
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 درپوش پلاستیکی برای تست قرمزسوپرپایپ عدد 6,540
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 16 1,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 20 1,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 25 2,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ عدد 32 2,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 بست U زانو دیواری سوپرپایپ عدد 3,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ عدد 342,260
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ عدد 433,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ عدد 563,530
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش روپیچ سوپرپایپ عدد "1 80,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1/2 114,350
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش توپیچ سوپرپایپ عدد "1 88,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 40 75,210
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 50 88,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 60 102,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 مغزی بلند سوپرپایپ عدد 70 117,720
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 16 228,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 20 345,530
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 25 452,350
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 ته بند پرسی سوپرپایپ عدد 32 594,050
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 959,200
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 بوشن RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 2,005,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,670,970
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 3,958,880
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,393,020
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 زانویی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 2,618,180
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-2 1,478,040
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3 3,131,570
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 تبدیل RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*RS-2 1,340,700
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 25-RS-2 924,320
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 32-RS-2 948,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 40-RS-2 952,660
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 50-RS-2 1,059,480
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 63-RS-2 1,190,280
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 75-RS-2 1,864,990
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 90-RS-3 3,493,450
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 رابط پرسی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 110-RS-3 4,152,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 1اینچ-RS-2 931,950
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 950,480
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 2,232,320
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 رابط توپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 1,434,440
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 21/2اینچ-RS-2 1,864,990
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 2اینچ-RS-2 1,098,720
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 رابط روپیچ RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 3اینچ-RS-3 1,551,070
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*100 8,772,320
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رابط فلنجی RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد RS-3*80 8,002,780
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 130-RS-2 2,146,210
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 210-RS-2 4,800,360
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-2 1,214,260
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 بوشن شیفت RS سوپرپایپ رایزرسیستم سوپرپایپ عدد 5-RS-3 1,723,290
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 20-S1 675,800
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد 25-S1 757,550
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S2 558,080
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S3 737,930
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری S عدد S4 947,210
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 16-T1 889,440
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 20-T1 902,750
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد 25-T1 981,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 شیرسوپروالو سوپرپایپ سری T عدد T2 831,670
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 16-T2 160,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 20-T2 172,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 رابط سوپر والو سوپرپایپ عدد 25-T2 215,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 189,000
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 رابط روپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 3/4"-T2 206,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 رابط توپیچ سوپروالو سوپرپایپ عدد 1/2"-T2 206,900
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 زانویی سوپروالو سوپرپایپ عدد 16-T2 187,400
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 زانویی سوپروالو سوپرپایپ عدد 20-T2 200,500
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 سه راه سوپروالو سوپرپایپ عدد 16-T2 251,300
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 ته بند سوپروالوسوپرپایپ عدد T2 125,350
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 کلکتور سوپروالو سوپرپایپ عدد 3,281,990
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 198,920
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 سرشیرگرد سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 370,600
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم عدد 201,650
 • 7% از 1 تا 10,000,000
 • 9% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 سرشیراهرمی سوپروالو سوپرپایپ کروم مات عدد 392,400