ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 16 52,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 20 83,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 25 145,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 32 211,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 40 646,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 50 784,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 63 990,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 16 52,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 20 83,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 25 145,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 32 211,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 16 46,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 20 73,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 25 129,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 32 186,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 16
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 20
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 25
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 32
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 63
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 مغزی نیوپایپ عدد "1/2 77,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 مغزی نیوپایپ عدد "3/4 154,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 مغزی نیوپایپ عدد "1 259,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 مغزی نیوپایپ "1.1/4 219,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 117,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 241,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 111,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 149,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1 264,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر عدد "1/2 81,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر عدد "1/2 104,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر عدد "1/2 115,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 171,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1/2 89,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 193,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1*"3/4 181,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "1*"1.1/4 259,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1.1/4 288,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "1/2 207,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "3/4 307,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 چپقی نیوپایپ عدد "1/2 177,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 چپقی نیوپایپ عدد "3/4 324,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 چپقی نیوپایپ عدد "1 428,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1/2*"1 242,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 145,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*16 196,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*20 203,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*20 181,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*25 363,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1*25 386,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 حلقه وماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 49,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 درپوش توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 94,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 بست لوله نیوپایپ عدد 16 2,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 بست لوله نیوپایپ عدد 20 2,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 بست لوله نیوپایپ عدد 25 2,910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 بست لوله نیوپایپ عدد 32 4,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 16 4,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 20 3,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 25 4,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 بست خاردار لوله نیوپایپ عدد 16 930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1/2 5,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1/2 5,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "3/4 10,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "3/4 10,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1 15,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1 15,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ عدد "1/2 2,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1/2 4,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "3/4 8,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1 10,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 صفحه نصب تك نیوپایپ عدد mm63 9,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm153 18,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm280 24,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ عدد mm500 49,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 381,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 571,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 761,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B عدد "1/2*"1 1,114,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B عدد "1/2*"1 1,556,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B عدد "1/2*"1 2,080,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B عدد "1/2*"1 2,603,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B عدد "1/2*"1 3,121,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B عدد "1/2*"1 3,642,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B عدد "1/2*"1 4,162,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B عدد "1/2*"1 1,114,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B عدد "1/2*"1 1,556,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B عدد "1/2*"1 2,080,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B عدد "1/2*"1 2,603,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B عدد "1/2*"1 3,121,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B عدد "1/2*"1 3,642,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B عدد "1/2*"1 4,162,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ عدد mm280 24,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ عدد 47,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"3/4 605,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"3/4 906,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"3/4 1,329,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"3/4 1,576,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 495,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 738,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 989,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1 1,225,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1 1,470,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1 1,714,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1 1,959,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1 2,204,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1 2,448,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*"1 2,697,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*"1 2,942,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*1.1/4 1,390,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1 1,311,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1 1,709,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1 2,190,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1.1/4 1,737,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1.1/4 2,084,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1.1/4 2,430,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1.1/4 2,778,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1.1/4 3,124,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1.1/4 3,472,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*1.1/4 3,820,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*1.1/4 4,167,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1.1/4 1,741,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/4 2,299,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/4 2,805,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/4 3,344,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1.1/2*"1/2 3,143,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1.1/2*"1/2 4,275,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1.1/2*"1/2 5,129,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1.1/2*"1/2 5,984,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1.1/2*"1/2 6,838,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1.1/2*"1/2 7,692,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/2 3,421,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/2 4,276,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/2 5,131,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "3/4*"1.1/2 5,985,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "3/4*"1.1/2 6,840,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "3/4*"1.1/2 7,694,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 165,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "1 137,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1 163,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/4 235,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/2 259,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1 142,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1.1/4 239,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/4 196,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ عدد "1.1/2 266,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/2 226,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ عدد 36,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک عدد 50*65 2,358,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*45 1,356,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*65 1,691,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*95 2,583,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر عدد 45*50 1,438,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر عدد 45*50 1,438,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 پایه کلكتور نیوپایپ عدد 44,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 بست کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 7,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "3/4 4,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1 4,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1.1/4 5,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 بست کلکتور نیوپایپ طرحB عدد "1.1/2 5,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 16*16 133,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 20*20 179,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 25*25 275,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 32*32 386,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 40*40 1,729,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 50*50 2,846,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 63*63 4,488,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20 159,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*25 231,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*25 275,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*32 282,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*32 370,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*40 1,495,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*40 1,621,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*50 1,705,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*50 1,933,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*63 3,675,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*63 3,897,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 16*16 216,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 20*20 298,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 25*25 402,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 32*32 522,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 40*40 2,424,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 50*50 3,607,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 63*63 6,873,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 16*16*16 229,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 20*20*20 331,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 25*25*25 624,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 32*32*32 856,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 40*40*40 3,292,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 50*50*50 6,039,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 63*63*63 8,959,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20*16 325,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*16 252,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*20 284,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*20*16 370,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*16 389,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*20 421,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*25 417,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*20 489,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*25 573,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*32 515,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*16*32 636,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*20*32 690,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*25 739,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*32 779,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*20*40 2,831,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*25*40 2,912,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*32 2,793,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*40 3,267,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*25*50 3,807,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*32*50 3,956,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*40*50 4,304,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*25*63 6,774,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*32*63 7,068,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*40*63 7,270,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 307,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 185,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 353,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 253,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*16 320,790
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 361,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 414,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 477,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 396,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 463,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 237,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد 16*"1/2*16 360,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*20 417,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 342,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*16 417,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
233 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 165,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
234 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد "1/2*16 306,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 236,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 508,910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 549,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
238 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 409,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
239 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 473,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
240 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 599,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
241 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 656,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
242 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 16 90,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
243 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 20 138,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
244 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 25 128,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
245 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 32 248,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
246 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 40 594,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
247 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 50 742,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
248 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 63 902,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
249 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 115,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
250 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 162,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 227,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*25 240,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
253 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 275,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
254 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 405,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
255 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 443,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
256 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 955,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
257 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 2,380,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
258 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 2,655,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
259 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 4,189,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
260 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 164,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
261 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 179,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
262 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 253,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
263 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 310,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
264 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 441,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
265 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 497,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
266 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 1,068,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
267 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*40 2,399,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
268 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 2,652,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
269 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 4,507,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
270 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 233,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
271 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 306,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
272 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 403,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
273 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 556,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
274 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 590,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
275 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 239,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
276 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 279,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
277 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 363,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
278 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 296,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
279 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1*25 441,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
280 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 560,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
281 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*40 2,230,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
282 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 3,429,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
283 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 336,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
284 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 416,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
285 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 25*"1/2*25 480,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
286 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 25*"3/4*25 606,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
287 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 32*"3/4*32 817,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
288 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 40*"3/4*40 2,608,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
289 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 50*"1*50 3,423,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
290 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 211,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
291 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 320,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
292 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 495,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
293 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1*32 767,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
294 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 2,462,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
295 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 3,110,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
296 والو کلکتوری نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ایی عدد "1/2 303,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
297 والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ با دسته پروانه ایی (توپی بزرگ) عدد "1/2 346,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
298 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی عدد "1/2*16 325,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
299 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی عدد "1/2*20 375,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
300 والو کلکتوری نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ایی عدد "3/4 427,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
301 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی عدد "3/4*20 493,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
302 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی عدد "3/4*25 580,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
303 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی عدد "1*25 841,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
304 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی عدد "1*32 909,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
305 والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ ربع گرد عدد "1/2 394,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
306 والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ عدد "1/2 409,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
307 والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ عدد "1/2 333,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
308 والو با قابلیت نصب دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "1/2 291,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
309 والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ آبی و قرمز عدد "1/2 312,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
310 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "1/2*16 314,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
311 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "1/2*20 360,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
312 والو کلكتوری یكسر مغزی نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "3/4 400,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
313 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "3/4*20 497,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
314 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "3/4*25 572,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت