ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 16 42,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 20 69,150
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 25 126,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 32 182,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 40 594,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 50 721,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 63 910,940
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 16 42,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 20 69,150
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 25 126,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 32 182,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 16 37,259
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 20 60,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 25 112,189
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 32 161,463
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 16 7,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 20 9,320
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 25 14,320
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 32 15,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 40 16,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 50 25,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 63 41,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 مغزی نیوپایپ عدد "1/2 60,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 مغزی نیوپایپ عدد "3/4 121,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 مغزی نیوپایپ عدد "1 202,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 مغزی نیوپایپ "1.1/4 171,370
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 91,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 188,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 87,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 117,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1 206,790
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر عدد "1/2 63,370
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر عدد "1/2 81,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر عدد "1/2 89,940
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 122,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1/2 70,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 151,490
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1*"3/4 141,730
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "1*"1.1/4 202,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1.1/4 225,460
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "1/2 161,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "3/4 239,970
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 چپقی نیوپایپ عدد "1/2 138,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 چپقی نیوپایپ عدد "3/4 253,570
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 چپقی نیوپایپ عدد "1 334,580
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1/2*"1 189,440
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 114,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*16 153,230
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*20 158,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*20 130,050
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*25 260,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1*25 301,720
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 حلقه وماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 38,470
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 درپوش توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 74,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 بست لوله نیوپایپ عدد 16 1,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 بست لوله نیوپایپ عدد 20 1,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 بست لوله نیوپایپ عدد 25 2,060
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 بست لوله نیوپایپ عدد 32 3,610
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 16 2,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 20 2,940
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 25 3,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 بست خاردار لوله نیوپایپ عدد 16 640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1/2 4,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1/2 4,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "3/4 9,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "3/4 9,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1 14,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1 14,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ عدد "1/2 2,090
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1/2 3,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "3/4 5,990
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1 8,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 صفحه نصب تك نیوپایپ عدد mm63 7,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm153 14,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm280 20,140
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ عدد mm500 40,870
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 312,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 468,380
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 624,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B عدد "1/2*"1 913,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B عدد "1/2*"1 1,276,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B عدد "1/2*"1 1,705,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B عدد "1/2*"1 2,134,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B عدد "1/2*"1 2,560,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B عدد "1/2*"1 2,986,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B عدد "1/2*"1 3,413,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B عدد "1/2*"1 913,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B عدد "1/2*"1 1,276,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B عدد "1/2*"1 1,705,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B عدد "1/2*"1 2,134,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B عدد "1/2*"1 2,560,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B عدد "1/2*"1 2,986,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B عدد "1/2*"1 3,413,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ عدد mm280 20,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ عدد 34,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"3/4 484,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"3/4 724,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"3/4 1,063,310
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"3/4 1,260,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 396,040
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 591,160
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 791,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1 980,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1 1,176,420
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1 1,371,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1 1,567,540
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1 1,763,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1 1,958,990
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*"1 2,157,870
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*"1 2,353,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*1.1/4 1,112,580
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1 1,049,350
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1 1,367,230
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1 1,752,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1.1/4 1,390,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1.1/4 1,667,260
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1.1/4 1,944,710
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1.1/4 2,222,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1.1/4 2,499,790
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1.1/4 2,778,110
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*1.1/4 3,056,440
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*1.1/4 3,334,390
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1.1/4 1,392,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/4 1,839,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/4 2,244,470
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/4 2,675,310
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1.1/2*"1/2 2,514,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1.1/2*"1/2 3,420,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1.1/2*"1/2 4,103,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1.1/2*"1/2 4,787,260
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1.1/2*"1/2 5,470,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1.1/2*"1/2 6,154,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/2 2,737,580
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/2 3,421,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/2 4,104,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "3/4*"1.1/2 4,788,610
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "3/4*"1.1/2 5,472,260
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "3/4*"1.1/2 6,155,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 129,150
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "1 107,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1 127,770
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/4 183,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/2 202,670
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1 111,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1.1/4 187,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/4 153,680
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ عدد "1.1/2 207,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/2 176,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ عدد 28,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک عدد 50*65 2,358,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*45 1,200,890
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*65 1,531,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*95 2,401,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر عدد 45*50 1,438,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر عدد 45*50 1,438,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 پایه کلكتور نیوپایپ عدد 44,170
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بست کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 7,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "3/4 4,620
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1 4,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1.1/4 5,320
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 بست کلکتور نیوپایپ طرحB عدد "1.1/2 5,540
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 16*16 104,120
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 20*20 140,580
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 25*25 215,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 32*32 301,710
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 40*40 1,351,050
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 50*50 2,224,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 63*63 3,506,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20 124,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*25 180,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*25 215,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*32 220,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*32 289,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*40 1,167,970
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*40 1,267,060
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*50 1,332,130
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*50 1,510,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*63 2,871,420
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*63 3,044,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 16*16 168,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 20*20 213,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 25*25 314,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 32*32 408,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 40*40 1,894,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 50*50 2,818,450
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 63*63 5,369,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 16*16*16 179,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 20*20*20 237,710
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 25*25*25 488,210
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 32*32*32 669,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 40*40*40 2,571,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 50*50*50 4,717,970
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 63*63*63 6,998,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20*16 253,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*16 197,260
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*20 203,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*20*16 289,450
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*16 304,450
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*20 329,020
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*25 299,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*20 382,290
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*25 410,350
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*32 402,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*16*32 497,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*20*32 539,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*25 529,770
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*32 609,270
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*20*40 2,211,590
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*25*40 2,274,880
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*32 2,182,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*40 2,552,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*25*50 2,974,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*32*50 3,090,730
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*40*50 3,362,380
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*25*63 5,292,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*32*63 5,521,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*40*63 5,679,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 239,870
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 144,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 275,870
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 198,090
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*16 229,720
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 282,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 323,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 373,090
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 284,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 361,880
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 174,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد 16*"1/2*16 281,580
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*20 326,170
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 251,590
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*16 326,110
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 121,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد "1/2*16 239,350
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 173,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 397,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 428,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 320,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 369,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 468,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 512,480
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 16 70,370
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 20 107,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 25 100,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 32 193,880
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 40 464,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 50 579,870
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 63 704,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 90,150
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 126,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 177,370
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*25 187,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 215,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 316,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 346,390
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 746,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 1,859,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 2,074,420
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 3,272,490
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 128,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
261 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 140,220
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
262 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 197,720
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت