ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 16 17,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 20 28,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 25 50,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 32 72,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 40 232,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 50 281,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 63 348,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 16 18,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 20 26,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 25 45,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 32 60,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 16 12,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 20 18,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 25 29,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 32 42,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 16 2,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 20 3,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 25 4,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 32 4,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 40 6,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 50 8,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 63 12,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 مغزی نیوپایپ عدد "1/2 22,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 مغزی نیوپایپ عدد "3/4 44,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 مغزی نیوپایپ عدد "1 74,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 مغزی نیوپایپ "1.1/4 63,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 41,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 69,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 31,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 53,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1 95,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر عدد "1/2 23,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر عدد "1/2 30,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر عدد "1/2 34,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 62,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1/2 32,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 71,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1*"3/4 53,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "1*"1.1/4 95,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1.1/4 106,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "1/2 58,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "3/4 88,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 چپقی نیوپایپ عدد "1/2 52,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 چپقی نیوپایپ عدد "3/4 96,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 چپقی نیوپایپ عدد "1 127,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1/2*"1 71,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 51,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*16 62,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*20 70,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*20 64,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*25 130,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1*25 131,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 حلقه وماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 15,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 درپوش توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 40,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 بست لوله نیوپایپ عدد 16 1,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 بست لوله نیوپایپ عدد 20 1,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 بست لوله نیوپایپ عدد 25 1,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 بست لوله نیوپایپ عدد 32 2,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 16 2,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 20 1,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 25 1,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 بست خاردار لوله نیوپایپ عدد 16 440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1/2 2,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1/2 2,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "3/4 4,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "3/4 4,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1 7,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1 7,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ عدد "1/2 1,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1/2 2,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "3/4 3,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1 4,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 صفحه نصب تك نیوپایپ عدد mm63 4,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm153 8,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm280 11,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ عدد mm500 21,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 111,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 166,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 222,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B عدد "1/2*"1 325,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B عدد "1/2*"1 487,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B عدد "1/2*"1 650,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B عدد "1/2*"1 812,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B عدد "1/2*"1 975,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B عدد "1/2*"1 1,138,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B عدد "1/2*"1 1,300,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B عدد "1/2*"1 325,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B عدد "1/2*"1 487,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B عدد "1/2*"1 650,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B عدد "1/2*"1 812,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B عدد "1/2*"1 975,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B عدد "1/2*"1 1,138,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B عدد "1/2*"1 1,300,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ عدد mm280 12,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ عدد 22,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"3/4 175,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"3/4 263,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"3/4 386,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"3/4 458,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 142,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 214,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 285,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1 356,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1 428,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1 499,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1 570,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1 642,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1 713,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*"1 785,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*"1 856,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*1.1/4 404,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1 381,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1 497,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1 638,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1.1/4 506,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1.1/4 607,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1.1/4 708,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1.1/4 809,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1.1/4 911,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1.1/4 1,012,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*1.1/4 1,113,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*1.1/4 1,214,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1.1/4 506,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/4 669,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/4 817,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/4 974,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1.1/2*"2 996,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1.1/2*"2 1,245,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1.1/2*"2 1,495,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1.1/2*"2 1,744,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1.1/2*"2 1,993,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1.1/2*"2 2,242,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/2 996,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/2 1,245,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/2 1,495,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "3/4*"1.1/2 1,744,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "3/4*"1.1/2 1,993,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "3/4*"1.1/2 2,242,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 45,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "1 39,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1 58,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1.1/4 68,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/2 75,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1 39,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1.1/4 68,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/4 56,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ عدد "1.1/2 75,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/2 64,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ عدد 12,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک عدد 50*65 1,133,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*45 652,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*65 812,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*95 1,241,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر عدد 45*50 691,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر عدد 45*50 691,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 پایه کلكتور نیوپایپ عدد 21,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بست کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 3,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "3/4 1,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 بست کلكتور نیوپایپ عدد "1 1,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 بست کلكتور نیوپایپ مخصوص کلكتور فورجی عدد "1 2,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 بست کلكتور نیوپایپ عدد "1.1/4 3,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1.1/4 2,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 بست کلکتور نیوپایپ طرحB عدد "1.1/2 3,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 16*16 45,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 20*20 58,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 25*25 92,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 32*32 125,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 40*40 513,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 50*50 834,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 63*63 135,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20 51,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*25 73,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*25 87,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*32 101,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*32 118,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*40 449,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*40 484,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*50 530,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*50 574,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*63 1,143,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*63 1,212,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 16*16 67,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 20*20 93,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 25*25 126,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 32*32 163,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 40*40 712,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 50*50 1,057,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 63*63 2,048,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 16*16*16 73,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 20*20*20 104,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 25*25*25 194,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 32*32*32 254,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 40*40*40 965,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 50*50*50 1,779,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 63*63*63 2,669,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20*16 101,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*16 82,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*20 92,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*20*16 116,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*16 123,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*20 133,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*25 136,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*20 154,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*25 181,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*32 162,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*16*32 201,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*20*32 217,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*25 227,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*32 238,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*20*40 837,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*25*40 864,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*32 825,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*40 962,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*25*50 1,124,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*32*50 1,165,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*40*50 1,247,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*25*63 2,039,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*32*63 2,111,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*40*63 2,177,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 98,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 54,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 113,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 76,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*16 93,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 105,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 121,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 151,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 121,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 141,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 73,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد 16*"1/2*16 114,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*20 123,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 101,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*16 123,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 50,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد "1/2*16 97,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 72,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 150,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 158,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 119,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 138,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 181,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 192,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 16 31,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 20 42,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 25 45,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 32 76,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 40 177,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 50 223,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 63 285,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 36,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 51,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت