ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 16 16,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 20 27,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 25 47,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 32 68,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 40 211,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 50 255,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 63 316,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 16 17,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 20 25,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 25 43,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 32 57,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 16 12,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 20 17,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 25 27,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 32 40,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 16 2,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 20 2,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 25 3,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 32 4,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 40 5,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 50 7,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 63 11,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 مغزی نیوپایپ عدد "1/2 21,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 مغزی نیوپایپ عدد "3/4 42,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 مغزی نیوپایپ عدد "1 70,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 39,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 65,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 30,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 50,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1 90,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 59,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1/2 31,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 68,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1*"3/4 50,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "1*"1.1/4 91,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1.1/4 101,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "1/2 56,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "3/4 83,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 چپقی نیوپایپ عدد "1/2 49,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 چپقی نیوپایپ عدد "3/4 91,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 چپقی نیوپایپ عدد "1 120,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1/2*"1 68,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 49,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*16 59,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*20 66,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*20 61,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*25 124,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1*25 125,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 حلقه وماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 14,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 درپوش توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 38,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 بست لوله نیوپایپ عدد 16 960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 بست لوله نیوپایپ عدد 20 1,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 بست لوله نیوپایپ عدد 25 1,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 بست لوله نیوپایپ عدد 32 1,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 16 2,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 20 1,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 25 1,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 بست خاردار لوله نیوپایپ عدد 16 420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1/2 2,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1/2 2,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "3/4 4,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "3/4 4,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1 6,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1 6,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 درپوش پلاستیکی نیوپایپ عدد "1/2 1,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1/2 2,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "3/4 3,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1 4,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 صفحه نصب تك نیوپایپ عدد mm63 4,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm153 8,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm280 10,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ عدد mm500 20,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 105,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 158,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 211,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ عدد mm280 11,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ عدد 21,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"3/4 167,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"3/4 250,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"3/4 367,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"3/4 436,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 135,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 203,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 271,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1 339,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1 407,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1 475,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1 543,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1 611,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1 679,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1 362,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1 473,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1 607,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1.1/4 481,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1.1/4 578,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1.1/4 674,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1.1/4 770,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1.1/4 867,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1.1/4 963,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1.1/4 482,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/4 637,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/4 778,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/4 927,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 43,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "1 37,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1 55,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1.1/4 65,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*45 639,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*65 796,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*95 1,216,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر عدد 45*50 677,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر عدد 45*50 677,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 پایه کلكتور نیوپایپ عدد 20,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 بست کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 3,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "3/4 1,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 بست کلكتور نیوپایپ عدد "1 1,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 بست کلكتور نیوپایپ مخصوص کلكتور فورجی عدد "1 2,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 بست کلكتور نیوپایپ عدد "1.1/4 3,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1.1/4 2,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 16*16 43,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 20*20 55,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 25*25 87,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 32*32 119,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 40*40 466,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 50*50 758,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 63*63 1,231,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20 48,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*25 70,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*25 83,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*32 96,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*32 112,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*40 408,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*40 440,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*50 481,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*50 521,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*63 1,038,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*63 1,101,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 16*16 64,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 20*20 88,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 25*25 120,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 32*32 155,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 40*40 647,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 50*50 960,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 63*63 1,860,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 16*16*16 69,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 20*20*20 99,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 25*25*25 184,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 32*32*32 242,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 40*40*40 877,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 50*50*50 1,617,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 63*63*63 2,425,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20*16 96,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*16 78,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*20 88,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*20*16 110,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*16 117,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*20 127,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*25 130,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*20 147,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*25 172,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*32 154,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*20*32 207,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*25 216,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*32 227,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*20*40 760,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*25*40 784,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*32 749,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*40 874,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*25*50 1,021,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*32*50 1,058,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*40*50 1,133,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*25*63 1,852,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*32*63 1,918,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*40*63 1,978,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 93,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 107,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*16 89,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 100,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 115,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 144,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 115,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 135,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 69,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد 16*"1/2*16 108,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*20 117,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 96,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*16 117,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 48,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد "1/2*16 92,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 68,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 143,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 150,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 113,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 131,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 16 30,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 20 40,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 25 43,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 32 72,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 40 161,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 50 202,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 63 259,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 34,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 49,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 68,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 80,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 114,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 125,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 275,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 627,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 705,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 1,115,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 49,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 54,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 76,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 77,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 123,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 140,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 298,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*40 629,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 703,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 1,208,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 65,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 85,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 113,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 164,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 171,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 70,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 82,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 106,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 85,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1*25 129,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 158,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*40 578,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 890,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 98,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 121,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 25*"1/2*25 137,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 25*"3/4*25 171,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 32*"3/4*32 229,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 40*"3/4*40 695,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 50*"1*50 967,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 72,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 112,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 174,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1*32 271,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 636,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 802,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ عدد "1/2 136,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ عدد "1/2 104,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 والو با قابلیت نصب دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "1/2 91,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "1/2*16 104,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "1/2*20 121,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 والو کلكتوری یكسر مغزی نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "3/4 127,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "3/4*20 158,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز عدد "3/4*25 178,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 والو دوسر روپیچ نیوپایپ دبی 15 عدد "1/2 112,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 والو هواگیری با ورودی نیوپایپ عدد "1/2 202,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 والو کنار گذر(بای پس) نیوپایپ SGP عدد "1 1,053,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 والو یكطرفه توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 131,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 والو یكطرفه توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 173,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
261 والو زانویی نیوپایپ SGP عدد "1/2*"1/2 90,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
262 والو زانویی نیوپایپ SGP عدد "1/2*"3/4 102,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
263 والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی وقرمز عدد "1*25 258,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
264