ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 16 35,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 20 56,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 25 98,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 32 142,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 40 461,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 50 560,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 63 707,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 16 35,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 20 56,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 25 98,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 32 142,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 16 31,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 20 49,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 25 87,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 32 125,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 16 4,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 20 5,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 25 6,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 32 7,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 40 10,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 50 13,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 63 19,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 مغزی نیوپایپ عدد "1/2 44,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 مغزی نیوپایپ عدد "3/4 89,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 مغزی نیوپایپ عدد "1 149,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 مغزی نیوپایپ "1.1/4 128,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 83,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 139,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 63,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 107,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1 190,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر عدد "1/2 47,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر عدد "1/2 62,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر عدد "1/2 68,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 122,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1/2 64,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 139,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1*"3/4 104,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "1*"1.1/4 186,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1.1/4 208,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "1/2 118,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "3/4 177,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 چپقی نیوپایپ عدد "1/2 102,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 چپقی نیوپایپ عدد "3/4 187,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 چپقی نیوپایپ عدد "1 248,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1/2*"1 139,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 104,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*16 124,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*20 140,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*20 130,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*25 262,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1*25 265,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 حلقه وماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 31,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 درپوش توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 82,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 بست لوله نیوپایپ عدد 16 2,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 بست لوله نیوپایپ عدد 20 2,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 بست لوله نیوپایپ عدد 25 2,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 بست لوله نیوپایپ عدد 32 4,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 16 4,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 20 3,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 25 4,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 بست خاردار لوله نیوپایپ عدد 16 930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1/2 5,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1/2 5,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "3/4 10,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "3/4 10,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1 15,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1 15,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ عدد "1/2 2,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1/2 4,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "3/4 8,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1 10,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 صفحه نصب تك نیوپایپ عدد mm63 8,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm153 16,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm280 19,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ عدد mm500 37,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 222,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 334,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 445,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B عدد "1/2*"1 653,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B عدد "1/2*"1 979,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B عدد "1/2*"1 1,306,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B عدد "1/2*"1 1,632,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B عدد "1/2*"1 1,958,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B عدد "1/2*"1 2,285,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B عدد "1/2*"1 2,611,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B عدد "1/2*"1 653,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B عدد "1/2*"1 979,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B عدد "1/2*"1 1,306,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B عدد "1/2*"1 1,632,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B عدد "1/2*"1 1,958,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B عدد "1/2*"1 2,285,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B عدد "1/2*"1 2,611,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ عدد mm280 21,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ عدد 41,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"3/4 352,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"3/4 528,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"3/4 776,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"3/4 921,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 286,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 429,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 573,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1 716,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1 859,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1 1,003,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1 1,146,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1 1,289,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1 1,433,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*"1 1,577,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*"1 1,720,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*1.1/4 813,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1 765,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1 999,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1 1,281,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1.1/4 1,016,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1.1/4 1,219,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1.1/4 1,422,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1.1/4 1,626,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1.1/4 1,829,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1.1/4 2,032,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*1.1/4 2,236,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*1.1/4 2,439,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1.1/4 1,017,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/4 1,345,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/4 1,641,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/4 1,956,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1.1/2*"1/2 2,001,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1.1/2*"1/2 2,501,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1.1/2*"1/2 3,002,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1.1/2*"1/2 3,502,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1.1/2*"1/2 4,002,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1.1/2*"1/2 4,502,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/2 2,001,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/2 2,501,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/2 3,002,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "3/4*"1.1/2 3,502,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "3/4*"1.1/2 4,002,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "3/4*"1.1/2 4,502,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 91,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "1 79,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1 117,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1.1/4 137,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/2 151,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1 79,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1.1/4 137,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/4 112,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ عدد "1.1/2 151,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/2 129,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ عدد 23,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک عدد 50*65 2,139,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*45 1,230,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*65 1,534,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*95 2,343,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر عدد 45*50 1,305,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر عدد 45*50 1,305,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 پایه کلكتور نیوپایپ عدد 38,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بست کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 6,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "3/4 4,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1 4,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1.1/4 4,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 بست کلکتور نیوپایپ طرحB عدد "1.1/2 4,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 16*16 86,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 20*20 115,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 25*25 178,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 32*32 247,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 40*40 1,070,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 50*50 1,770,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 63*63 2,876,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20 102,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*25 148,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*25 176,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*32 204,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*32 237,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*40 920,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*40 991,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*50 1,085,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*50 1,174,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*63 2,339,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*63 2,481,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 16*16 131,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 20*20 182,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 25*25 247,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 32*32 319,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 40*40 1,458,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 50*50 2,163,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 63*63 4,190,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 16*16*16 142,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 20*20*20 204,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 25*25*25 386,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 32*32*32 520,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 40*40*40 1,975,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 50*50*50 3,641,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 63*63*63 5,461,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20*16 198,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*16 156,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*20 176,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*20*16 226,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*16 240,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*20 261,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*25 259,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*20 302,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*25 354,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*32 316,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*16*32 392,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*20*32 425,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*25 451,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*32 475,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*20*40 1,712,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*25*40 1,768,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*32 1,688,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*40 1,968,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*25*50 2,300,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*32*50 2,384,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*40*50 2,553,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*25*63 4,173,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*32*63 4,321,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*40*63 4,455,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 180,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 110,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 208,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 153,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*16 188,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 212,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 244,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 304,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 231,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 271,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 141,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد 16*"1/2*16 229,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*20 248,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 204,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*16 248,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 98,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد "1/2*16 195,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 140,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 302,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 317,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 239,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 278,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 363,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 386,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 16 63,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 20 84,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 25 92,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 32 152,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 40 356,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 50 448,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 63 573,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 71,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 100,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 139,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*25 149,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 164,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 240,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 264,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 564,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 1,412,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 1,588,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 2,512,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 101,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
261 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 110,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
262 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 156,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت