ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 16 21,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 20 35,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 25 61,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 32 89,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 40 288,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 50 350,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 63 442,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 16 22,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 20 35,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 25 61,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 32 89,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 16 19,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 20 30,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 25 54,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 32 78,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 16 3,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 20 3,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 25 4,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 32 5,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 40 7,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 50 9,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 63 14,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 مغزی نیوپایپ عدد "1/2 27,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 مغزی نیوپایپ عدد "3/4 55,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 مغزی نیوپایپ عدد "1 93,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 مغزی نیوپایپ "1.1/4 79,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 52,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 86,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 39,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 66,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1 118,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر عدد "1/2 29,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر عدد "1/2 38,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر عدد "1/2 42,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 76,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1/2 39,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 86,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1*"3/4 64,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "1*"1.1/4 116,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1.1/4 129,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "1/2 73,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "3/4 110,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 چپقی نیوپایپ عدد "1/2 63,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 چپقی نیوپایپ عدد "3/4 116,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 چپقی نیوپایپ عدد "1 154,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1/2*"1 86,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 64,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*16 77,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*20 87,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*20 81,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*25 163,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1*25 164,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 حلقه وماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 19,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 درپوش توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 51,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 بست لوله نیوپایپ عدد 16 1,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 بست لوله نیوپایپ عدد 20 1,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 بست لوله نیوپایپ عدد 25 1,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 بست لوله نیوپایپ عدد 32 2,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 16 2,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 20 2,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 25 2,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 بست خاردار لوله نیوپایپ عدد 16 570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1/2 2,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1/2 2,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "3/4 5,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "3/4 5,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1 8,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1 8,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ عدد "1/2 1,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1/2 2,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "3/4 4,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1 5,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 صفحه نصب تك نیوپایپ عدد mm63 4,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm153 9,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm280 12,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ عدد mm500 23,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 138,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 207,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 277,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B عدد "1/2*"1 405,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B عدد "1/2*"1 608,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B عدد "1/2*"1 811,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B عدد "1/2*"1 1,014,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B عدد "1/2*"1 1,216,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B عدد "1/2*"1 1,419,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B عدد "1/2*"1 1,622,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B عدد "1/2*"1 405,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B عدد "1/2*"1 608,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B عدد "1/2*"1 811,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B عدد "1/2*"1 1,014,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B عدد "1/2*"1 1,216,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B عدد "1/2*"1 1,419,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B عدد "1/2*"1 1,622,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ عدد mm280 13,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ عدد 25,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"3/4 219,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"3/4 328,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"3/4 482,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"3/4 572,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 178,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 267,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 356,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1 445,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1 534,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1 623,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1 712,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1 801,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1 890,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*"1 979,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*"1 1,068,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*1.1/4 505,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1 475,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1 620,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1 796,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1.1/4 631,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1.1/4 757,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1.1/4 883,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1.1/4 1,010,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1.1/4 1,136,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1.1/4 1,262,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*1.1/4 1,389,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*1.1/4 1,515,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1.1/4 631,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/4 835,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/4 1,019,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/4 1,215,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1.1/2*"1/2 1,243,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1.1/2*"1/2 1,554,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1.1/2*"1/2 1,865,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1.1/2*"1/2 2,175,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1.1/2*"1/2 2,486,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1.1/2*"1/2 2,797,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/2 1,243,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/2 1,554,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/2 1,865,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "3/4*"1.1/2 2,175,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "3/4*"1.1/2 2,486,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "3/4*"1.1/2 2,797,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 56,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "1 49,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1 72,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1.1/4 85,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/2 94,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1 49,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1.1/4 85,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/4 69,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ عدد "1.1/2 94,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/2 80,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ عدد 15,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک عدد 50*65 1,248,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*45 718,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*65 895,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*95 1,367,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر عدد 45*50 761,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر عدد 45*50 761,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 پایه کلكتور نیوپایپ عدد 23,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بست کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 3,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "3/4 2,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1 2,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1.1/4 2,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 بست کلکتور نیوپایپ طرحB عدد "1.1/2 2,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 16*16 53,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 20*20 71,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 25*25 110,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 32*32 153,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 40*40 664,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 50*50 1,100,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 63*63 1,787,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20 63,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*25 92,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*25 109,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*32 126,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*32 147,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*40 571,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*40 615,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*50 674,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*50 729,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*63 1,453,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*63 1,541,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 16*16 81,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 20*20 113,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 25*25 153,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 32*32 198,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 40*40 906,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 50*50 1,344,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 63*63 2,603,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 16*16*16 88,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 20*20*20 127,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 25*25*25 240,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 32*32*32 323,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 40*40*40 1,227,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 50*50*50 2,262,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 63*63*63 3,393,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20*16 123,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*16 97,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*20 109,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*20*16 141,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*16 149,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*20 162,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*25 161,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*20 187,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*25 220,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*32 196,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*16*32 244,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*20*32 264,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*25 280,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*32 295,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*20*40 1,064,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*25*40 1,098,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*32 1,049,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*40 1,222,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*25*50 1,429,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*32*50 1,481,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*40*50 1,586,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*25*63 2,592,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*32*63 2,684,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*40*63 2,768,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 112,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 68,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 129,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 95,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*16 116,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 132,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 152,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 188,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 144,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 168,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 87,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد 16*"1/2*16 142,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*20 154,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 126,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*16 154,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 61,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد "1/2*16 121,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 87,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 188,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 197,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 148,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 172,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 225,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 239,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 16 39,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 20 52,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 25 57,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 32 94,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 40 221,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 50 278,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 63 356,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 44,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 62,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 86,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*25 93,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 102,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 149,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 164,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 350,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 877,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 986,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 1,560,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 63,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت