ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 16 25,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 20 40,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 25 70,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 32 102,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 40 332,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 50 403,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX متر 63 508,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 16 25,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 20 40,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 25 70,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT متر 32 102,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 16 22,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 20 35,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 25 62,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE متر 32 90,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 16 3,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 20 4,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 25 5,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 32 6,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 40 8,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 50 10,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 فوم لوله ای نیوپایپ عدد 63 16,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 مغزی نیوپایپ عدد "1/2 31,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 مغزی نیوپایپ عدد "3/4 63,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 مغزی نیوپایپ عدد "1 106,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 مغزی نیوپایپ "1.1/4 91,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 59,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 99,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2 45,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 76,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1 136,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر عدد "1/2 34,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر عدد "1/2 44,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر عدد "1/2 49,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1/2*"3/4 87,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1/2 45,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1 99,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ عدد "1*"3/4 74,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "1*"1.1/4 133,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد "3/4*"1.1/4 148,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "1/2 84,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ عدد "3/4 126,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 چپقی نیوپایپ عدد "1/2 73,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 چپقی نیوپایپ عدد "3/4 134,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 چپقی نیوپایپ عدد "1 177,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1/2*"1 99,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 74,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*16 89,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1/2*20 100,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*20 93,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "3/4*25 187,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 مهره ماسوره نیوپایپ عدد "1*25 189,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 حلقه وماسوره نیوپایپ عدد "1/2*16 22,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 درپوش توپیچ نیوپایپ عدد "3/4 58,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 بست لوله نیوپایپ عدد 16 1,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 بست لوله نیوپایپ عدد 20 1,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 بست لوله نیوپایپ عدد 25 1,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 بست لوله نیوپایپ عدد 32 2,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 16 3,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 20 2,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 بست زوج لوله نیوپایپ عدد 25 2,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 بست خاردار لوله نیوپایپ عدد 16 660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1/2 3,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1/2 3,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "3/4 6,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "3/4 6,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ عدد "1 9,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ عدد "1 9,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ عدد "1/2 1,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1/2 2,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "3/4 4,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ عدد "1 6,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 صفحه نصب تك نیوپایپ عدد mm63 5,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm153 11,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ عدد mm280 14,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ عدد mm500 27,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 159,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 238,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 318,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B عدد "1/2*"1 466,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B عدد "1/2*"1 699,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B عدد "1/2*"1 933,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B عدد "1/2*"1 1,166,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B عدد "1/2*"1 1,399,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B عدد "1/2*"1 1,632,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B عدد "1/2*"1 1,866,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B عدد "1/2*"1 466,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B عدد "1/2*"1 699,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B عدد "1/2*"1 933,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B عدد "1/2*"1 1,166,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B عدد "1/2*"1 1,399,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B عدد "1/2*"1 1,632,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B عدد "1/2*"1 1,866,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ عدد mm280 15,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ عدد 29,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"3/4 251,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"3/4 377,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"3/4 554,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"3/4 658,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 کلكتور نیوپایپ 2b عدد "1/2*"1 204,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "1/2*"1 307,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*"1 409,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1 511,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1 614,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1 716,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1 819,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1 921,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1 1,023,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*"1 1,126,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*"1 1,229,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1/2*1.1/4 580,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1 547,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1 713,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1 915,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1/2*"1.1/4 726,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1/2*"1.1/4 871,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1/2*"1.1/4 1,016,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1/2*"1.1/4 1,161,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1/2*"1.1/4 1,307,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 کلكتور نیوپایپ 10b عدد "1/2*"1.1/4 1,452,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 کلكتور نیوپایپ 11b عدد "1/2*1.1/4 1,597,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 کلكتور نیوپایپ 12b عدد "1/2*1.1/4 1,742,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 کلكتور نیوپایپ 3b عدد "3/4*"1.1/4 726,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/4 960,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/4 1,172,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/4 1,398,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "1.1/2*"1/2 1,429,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "1.1/2*"1/2 1,787,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "1.1/2*"1/2 2,144,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "1.1/2*"1/2 2,502,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "1.1/2*"1/2 2,859,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "1.1/2*"1/2 3,217,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 کلكتور نیوپایپ 4b عدد "3/4*"1.1/2 1,429,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 کلكتور نیوپایپ 5b عدد "3/4*"1.1/2 1,787,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 کلكتور نیوپایپ 6b عدد "3/4*"1.1/2 2,144,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 کلكتور نیوپایپ 7b عدد "3/4*"1.1/2 2,502,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 کلكتور نیوپایپ 8b عدد "3/4*"1.1/2 2,859,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 کلكتور نیوپایپ 9b عدد "3/4*"1.1/2 3,217,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 65,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ عدد "1 56,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1 83,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی عدد "1.1/4 98,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ عدد "1.1/2 108,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1 56,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ عدد "1.1/4 98,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/4 80,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ عدد "1.1/2 108,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ عدد "1/2*"1.1/2 92,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ عدد 18,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک عدد 50*65 1,435,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*45 825,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*65 1,029,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 جعبه کلكتور نیوپایپ عدد 45*95 1,572,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر عدد 45*50 875,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر عدد 45*50 875,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 پایه کلكتور نیوپایپ عدد 27,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 بست کلكتور نیوپایپ عدد "3/4 4,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "3/4 2,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1 2,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 بست کلكتور نیوپایپ طرح B عدد "1.1/4 3,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 بست کلکتور نیوپایپ طرحB عدد "1.1/2 3,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 16*16 61,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 20*20 82,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 25*25 127,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 32*32 177,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 40*40 764,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 50*50 1,265,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 بوشن پرسى نیوپایپ عدد 63*63 2,055,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20 73,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*25 106,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*25 126,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*32 145,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*32 169,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*40 657,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*40 708,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*50 775,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*50 839,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*63 1,671,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*63 1,772,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 16*16 94,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 20*20 130,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 25*25 176,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 32*32 228,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 40*40 1,042,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 50*50 1,545,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ عدد 63*63 2,994,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 16*16*16 102,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 20*20*20 146,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 25*25*25 276,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 32*32*32 372,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 40*40*40 1,411,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 50*50*50 2,601,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 سه راهى پرسى نیوپایپ عدد 63*63*63 3,902,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 16*20*16 142,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*16 111,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*16*20 125,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 20*20*16 162,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*16 171,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*20 186,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*25 185,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*20 215,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*20*25 253,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 25*16*32 226,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*16*32 280,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*20*32 303,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*25 322,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 32*25*32 339,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*20*40 1,223,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*25*40 1,263,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*32 1,206,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 40*32*40 1,406,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*25*50 1,643,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*32*50 1,703,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 50*40*50 1,824,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*25*63 2,981,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*32*63 3,087,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ عدد 63*40*63 3,183,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 129,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 78,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 148,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 109,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*16 134,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 152,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 174,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 217,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 165,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 194,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 101,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد 16*"1/2*16 163,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*20 177,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 145,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*16 177,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 70,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B عدد "1/2*16 139,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 100,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 216,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد "1*32 226,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 171,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 198,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 16*"1/2*16 259,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ عدد 20*"1/2*20 275,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 16 45,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 20 60,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 25 65,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 32 109,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 40 254,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 50 320,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 درپوش پرسى نیوپایپ عدد 63 409,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 50,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*20 72,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*20 99,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*25 107,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "3/4*25 117,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*25 172,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1*32 188,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*32 403,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/4*40 1,009,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1.1/2*50 1,135,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ عدد "2*63 1,794,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ عدد "1/2*16 72,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت