ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 2,730,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
2 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 2,730,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
3 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 2,730,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
4 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 2,730,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
5 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 2,730,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
6 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 2,940,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
7 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 3,510,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
8 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3 4,200,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
9 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "4 4,980,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
10 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "5 9,360,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
11 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "6 10,920,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
12 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "8 12,480,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
13 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "10 16,770,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
14 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 2,850,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
15 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 2,850,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
16 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 2,850,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
17 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 2,850,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
18 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 2,850,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
19 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 3,120,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
20 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 3,630,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
21 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3 4,500,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
22 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "4 5,190,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
23 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "5 9,480,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
24 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "6 11,130,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
25 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "8 12,690,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
26 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "10 17,460,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
27 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1/2 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
28 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3/4 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
29 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
30 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/4 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
31 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/2 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
32 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2 3,900,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
33 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2.1/2 4,200,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
34 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3 5,190,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
35 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "4 5,670,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
36 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "5 10,050,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
37 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "6 11,610,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
38 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "8 13,560,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
39 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "10 18,240,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
40 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 3,330,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
41 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 3,630,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
42 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
43 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 4,020,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
44 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 4,110,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
45 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 4,200,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
46 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 5,280,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
47 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3 6,360,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
48 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "4 7,020,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
49 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "5 12,300,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
50 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "6 14,040,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
51 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "8 15,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
52 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "10 21,840,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
53 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1/2 4,200,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
54 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3/4 4,500,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
55 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1 4,680,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
56 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/4 4,800,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
57 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/2 4,980,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
58 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2 5,190,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
59 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2.1/2 6,060,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
60 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3 7,230,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
61 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "4 7,710,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
62 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "5 12,990,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
63 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "6 14,730,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
64 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "8 18,540,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
65 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "10 27,210,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
66 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 3,900,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
67 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 4,110,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
68 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 4,200,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
69 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 4,410,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
70 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 4,590,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
71 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 4,980,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
72 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 6,060,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
73 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1/2 4,590,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
74 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3/4 4,800,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
75 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1 5,070,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
76 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/4 5,280,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
77 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/2 5,370,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
78 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2 5,850,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
79 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2.1/2 6,750,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
80 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1/2 3,420,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
81 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "3/4 3,630,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
82 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
83 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1.1/4 4,110,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
84 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1.1/2 4,410,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
85 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "2 4,890,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
86 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "2.1/2 6,170,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
87 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "3 7,180,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
88 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "4 8,190,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
89 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "5 13,100,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
90 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "6 14,430,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
91 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "8 18,100,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
92 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "10 23,790,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
93 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1/2 3,420,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
94 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "3/4 3,630,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
95 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1 3,810,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
96 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1.1/4 4,110,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
97 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1.1/2 4,410,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
98 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "2 4,890,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
99 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "2.1/2 6,170,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
100 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "3 7,180,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
101 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "4 8,190,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
102 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "5 13,100,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
103 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "6 14,430,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
104 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "8 19,700,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
105 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "10 25,480,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
106 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1/2 4,410,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
107 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "3/4 4,680,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
108 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1 4,890,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
109 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1.1/4 5,070,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
110 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1.1/2 5,370,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
111 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "2 5,970,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
112 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "2.1/2 7,280,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
113 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "3 8,320,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
114 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "4 10,720,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
115 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "5 14,110,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
116 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "6 16,890,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
117 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "8 21,970,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
118 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "10 30,740,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
119 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1/2 4,410,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
120 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "3/4 4,680,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
121 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1 4,890,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
122 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1.1/4 5,070,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
123 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1.1/2 5,370,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
124 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "2 5,970,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
125 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "2.1/2 7,280,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
126 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "3 8,320,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
127 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "4 10,720,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
128 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "5 14,110,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
129 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "6 16,890,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
130 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "8 22,430,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
131 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "10 31,750,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
132 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1/2 3,510,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
133 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "3/4 3,510,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
134 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1 3,510,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
135 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1.1/4 4,020,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
136 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1.1/2 4,590,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
137 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "2 4,980,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
138 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "2.1/2 6,730,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
139 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "3 8,090,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
140 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "4 9,910,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
141 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "5 14,920,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
142 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "6 16,290,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
143 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "8 28,010,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
144 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "10 34,580,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
145 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1/2 4,410,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
146 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "3/4 4,590,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
147 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1 4,890,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
148 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1.1/4 5,190,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
149 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1.1/2 5,580,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "2 5,850,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
151 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "2.1/2 7,870,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
152 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "3 9,560,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
153 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "4 12,420,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
154 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "5 17,540,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
155 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "6 19,320,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
156 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "8 32,440,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
157 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "10 41,760,000
 • 45% از 1 تا بی نهایت
جمع کل