ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 1,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
2 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 1,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
3 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 1,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
4 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 1,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
5 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 1,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
6 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 1,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
7 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 2,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
8 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3 2,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
9 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "4 3,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
10 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "5 6,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
11 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "6 7,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
12 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "8 8,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
13 اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "10 10,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
14 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 1,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
15 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 1,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
16 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 1,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
17 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 1,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
18 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 1,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
19 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 2,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
20 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 2,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
21 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3 2,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
22 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "4 3,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
23 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "5 6,070,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
24 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "6 7,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
25 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "8 8,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
26 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "10 11,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
27 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1/2 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
28 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3/4 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
29 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
30 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/4 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
31 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/2 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
32 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2 2,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
33 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2.1/2 2,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
34 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3 3,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
35 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "4 3,630,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
36 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "5 6,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
37 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "6 7,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
38 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "8 8,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
39 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "10 11,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
40 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 2,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
41 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 2,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
42 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
43 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 2,570,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
44 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 2,630,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
45 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 2,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
46 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 3,380,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
47 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3 4,070,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
48 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "4 4,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
49 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "5 7,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
50 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "6 9,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
51 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "8 10,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
52 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "10 14,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
53 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1/2 2,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
54 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3/4 2,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
55 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1 3,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
56 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/4 3,070,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
57 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/2 3,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
58 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2 3,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
59 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2.1/2 3,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
60 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3 4,630,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
61 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "4 4,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
62 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "5 8,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
63 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "6 9,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
64 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "8 11,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
65 اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "10 17,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
66 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1/2 2,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
67 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "3/4 2,630,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
68 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1 2,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
69 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/4 2,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
70 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "1.1/2 2,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
71 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2 3,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
72 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران بدون مهار عدد "2.1/2 3,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
73 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1/2 2,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
74 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "3/4 3,070,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
75 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1 3,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
76 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/4 3,380,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
77 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "1.1/2 3,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
78 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2 3,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
79 اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران مهاردار عدد "2.1/2 4,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
80 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1/2 2,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
81 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "3/4 2,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
82 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
83 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1.1/4 2,630,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
84 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "1.1/2 2,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
85 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "2 3,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
86 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "2.1/2 3,380,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
87 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "3 3,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
88 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "4 4,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
89 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "5 7,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
90 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "6 9,350,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
91 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "8 9,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
92 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN10-بدون مهار عدد "10 13,070,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
93 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1/2 2,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
94 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "3/4 2,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
95 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1 2,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
96 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1.1/4 2,630,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
97 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "1.1/2 2,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
98 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "2 3,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
99 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "2.1/2 3,380,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
100 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "3 3,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
101 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "4 4,500,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
102 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "5 7,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
103 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "6 9,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
104 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "8 10,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
105 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران PN16-بدون مهار عدد "10 14,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
106 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1/2 2,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
107 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "3/4 3,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
108 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1 3,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
109 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1.1/4 3,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
110 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "1.1/2 3,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
111 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "2 3,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
112 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "2.1/2 4,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
113 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "3 4,570,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
114 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "4 5,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
115 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "5 7,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
116 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "6 10,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
117 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "8 12,070,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
118 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN10-مهاردار عدد "10 16,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
119 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1/2 2,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
120 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "3/4 3,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
121 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1 3,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
122 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1.1/4 3,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
123 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "1.1/2 3,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
124 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "2 3,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
125 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "2.1/2 4,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
126 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "3 4,570,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
127 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "4 5,880,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
128 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "5 7,750,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
129 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "6 10,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
130 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "8 12,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
131 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران PN16-مهاردار عدد "10 17,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
132 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1/2 2,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
133 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "3/4 2,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
134 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1 2,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
135 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1.1/4 2,570,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
136 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "1.1/2 2,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
137 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "2 3,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
138 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "2.1/2 3,690,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
139 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "3 4,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
140 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "4 5,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
141 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "5 8,190,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
142 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "6 10,440,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
143 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "8 15,380,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
144 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-بدون مهار عدد "10 19,000,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
145 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1/2 2,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
146 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "3/4 2,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
147 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1 3,130,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
148 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1.1/4 3,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
149 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "1.1/2 3,570,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "2 3,570,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
151 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "2.1/2 4,320,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
152 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "3 5,250,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
153 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "4 6,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
154 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "5 9,630,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
155 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "6 12,380,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
156 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "8 17,820,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
157 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران CL150-مهاردار عدد "10 22,940,000
 • 40% از 10,000,001 تا 100,000,000
جمع کل