ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 16 22,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 20 34,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 25 54,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 32 76,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 زانو دیواری توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*16 113,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 زانو دیواری توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 154,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 زانو دیواری صفحه دار توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*16 158,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 زانو دیواری صفحه دار توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 199,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 زانو دیواری صفحه دار روپیچ مسترپایپ عدد "3/4*16 107,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 149,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 20*"1/2*20 164,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 160,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 20*"1/2*20 192,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 سه راه دیواری توپیچ 180 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 160,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 سه راه دیواری توپیچ 180 درجه مسترپایپ عدد 20*"1/2*20 192,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1/2*16 91,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1/2*20 109,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "3/4*20 139,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "3/4*25 161,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1*25 199,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1*32 226,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 16 82,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 20 118,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 25 192,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 32 274,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 16 70,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 20 82,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 25 139,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 32 180,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 16*20 79,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 16*25 119,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 20*25 123,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 20*32 159,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 25*32 180,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1/2*16 60,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 76,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "3/4*20 83,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "3/4*25 100,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1*25 121,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1*32 149,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 تبدیل پرسی توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 80,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 تبدیل پرسی توپیچ مسترپایپ عدد "3/4*25 120,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 16 119,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 20 159,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 25 229,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 32 350,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 16*20*16 150,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 16*25*16 190,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*16*16 150,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*16*20 140,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*20*16 140,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*25*20 195,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*16*16 190,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*16*20 195,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*16*25 200,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*20*16 195,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*20*20 195,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*20*25 210,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*16*32 310,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*20*32 320,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*25*25 281,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*25*32 325,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 16 10,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 20 16,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 25 30,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 32 36,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 زانو دیواری توپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*16 113,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 زانو دیواری توپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*20 154,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 زانو دیواری صفحه دار توپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*16 158,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 زانو دیواری صفحه دار توپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*20 199,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 زانو سه راه دیواری صفحه دارتوپیچ کوپلی 90 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 203,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه دیواری توپیچ کوپلی 90 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 155,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 زانو توپیچ (چپقی) کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*20 164,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 زانو توپیچ (چپقی) کوپلی مسترپایپ عدد "3/4*32 202,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 زانو توپیچ (چپقی) کوپلی مسترپایپ عدد "3/4*25 244,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*16 58,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "3/4*16 81,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*20 87,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "3/4*20 94,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*25 115,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "3/4*25 132,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1*25 152,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل روپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1*32 182,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل توپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "1/2*20 83,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل توپیچ کوپلی مسترپایپ عدد "3/4*25 129,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 رابط کوپلی مسترپایپ عدد 16 91,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 رابط کوپلی مسترپایپ عدد 20 136,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 رابط کوپلی مسترپایپ عدد 25 180,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 رابط کوپلی مسترپایپ عدد 32 237,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 تبدیل کوپلی مسترپایپ بوشن تبدیل عدد 16*20 89,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل کوپلی مسترپایپ بوشن تبدیل عدد 16*25 153,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 تبدیل کوپلی مسترپایپ بوشن تبدیل عدد 20*25 159,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 تبدیل کوپلی مسترپایپ بوشن تبدیل عدد 20*32 215,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 تبدیل کوپلی مسترپایپ بوشن تبدیل عدد 25*32 223,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه کوپلی مسترپایپ عدد 16 149,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه کوپلی مسترپایپ عدد 20 192,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه کوپلی مسترپایپ عدد 25 286,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه کوپلی مسترپایپ عدد 32 438,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 16*20*16 177,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 16*25*16 266,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 20*16*16 177,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 20*16*20 180,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 20*20*16 180,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 20*25*20 272,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 25*16*16 266,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 25*16*20 267,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 25*16*25 267,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 25*20*16 267,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 25*20*20 272,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 25*20*25 273,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 32*20*25 411,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 32*20*32 411,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 32*25*25 412,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل کوپلی مسترپایپ عدد 32*25*32 423,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 کلکتور مستر پایپ عدد 2b-"3/4 228,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 کلکتور مستر پایپ عدد 3b-"3/4 328,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 کلکتور مستر پایپ عدد 4b-"3/4 451,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 کلکتور مستر پایپ عدد 5b-"3/4 561,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 کلکتور مستر پایپ عدد 2b-"1 256,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 کلکتور مستر پایپ عدد 3b-"1 385,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 کلکتور مستر پایپ عدد 4b-"1 512,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 کلکتور مستر پایپ عدد 5b-"1 637,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 کلکتور مستر پایپ عدد 6b-"1 752,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 کلکتور مستر پایپ عدد 7b-"1 884,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 کلکتور مستر پایپ عدد 8b-"1 1,005,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
126 کلکتور مستر پایپ عدد 9b-"1 1,137,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
127 کلکتور مستر پایپ عدد 6b-"1.1/4 1,086,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
128 کلکتور مستر پایپ عدد 7b-"1.1/4 1,268,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
129 کلکتور مستر پایپ عدد 8b-"1.1/4 1,448,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
130 کلکتور مستر پایپ عدد 9b-"1.1/4 1,629,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
131 بست تک خاردار مسترپایپ عدد 0 1,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
132 بست تک مسترپایپ عدد 16 1,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
133 بست تک مسترپایپ عدد 20 1,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
134 بست تک مسترپایپ عدد 25 1,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
135 بست تک مسترپایپ عدد 32 1,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
136 بست جفت کلکتور مستر پایپ عدد "1 177,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
137 بست جفت کلکتور مستر پایپ عدد "3/4 177,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
138 بست کلکتور مستر پایپ عدد "1.1/4 177,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
139 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 40*50 595,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
140 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 50*50 619,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
141 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 45*60 741,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
142 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 45*80 969,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
143 درپوش کلکتور مستر پایپ عدد "1 40,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
144 درپوش کلکتور مستر پایپ عدد "3/4 38,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
145 درپوش کلکتور مستر پایپ عدد "1.1/4 52,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
146 شیر کلکتور مسترپایپ عدد "1/2*16 141,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
147 شیر کلکتور مسترپایپ عدد "1/2*20 163,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
148 شیر هواگیری مسترپایپ عدد 29,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
149 صفحه روکار با پیچ نصب مستر پایپ عدد 33,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
150 صفحه نصب تک مستر پایپ عدد 7,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
151 صفحه نصب رادیاتور مستر پایپ عدد 39,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
152 صفحه نصب زوج مستر پایپ عدد 13,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
153 صفحه نصب قوس دار مستر پایپ عدد 27,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
154 درپوش تست مستر پایپ عدد 4,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل