ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 16 24,750
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 20 37,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 25 56,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 لوله مسترپایپ PERT/AL/PERT متر 32 85,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 زانو دیواری توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*16 124,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 زانو دیواری توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 172,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 زانو دیواری صفحه دار توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*16 174,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 زانو دیواری صفحه دار توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 222,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 زانو دیواری صفحه دار روپیچ مسترپایپ عدد "3/4*16 109,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 159,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 20*"1/2*20 184,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 189,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ 90 درجه مسترپایپ عدد 20*"1/2*20 195,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 سه راه دیواری توپیچ 180 درجه مسترپایپ عدد 16*"1/2*16 169,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 سه راه دیواری توپیچ 180 درجه مسترپایپ عدد 20*"1/2*20 204,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1/2*16 91,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1/2*20 109,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "3/4*20 139,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "3/4*25 161,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1*25 199,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 زانو توپیچ پرسی (چپقی) مسترپایپ عدد "1*32 226,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 16 89,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 20 118,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 25 192,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 زانو مساوی پرسی مسترپایپ عدد 32 274,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 16 75,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 20 91,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 25 159,850
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 رابط مساوی پرسی مسترپایپ عدد 32 195,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 16*20 88,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 16*25 129,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 20*25 141,680
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 20*32 169,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 تبدیل پرسی مسترپایپ عدد 25*32 210,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1/2*16 62,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 76,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "3/4*20 85,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "3/4*25 105,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1*25 125,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپ عدد "1*32 149,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 تبدیل پرسی توپیچ مسترپایپ عدد "1/2*20 88,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 تبدیل پرسی توپیچ مسترپایپ عدد "3/4*25 128,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 16 128,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 20 169,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 25 245,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 سه راه پرسی مسترپایپ عدد 32 350,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 16*20*16 155,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 16*25*16 200,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*16*16 155,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*16*20 156,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*20*16 159,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 20*25*20 205,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*16*16 200,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*16*20 205,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*16*25 225,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*20*16 205,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*20*20 205,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 25*20*25 227,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*16*32 320,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*20*32 330,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*25*25 300,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 سه راه پرسی تبدیل مسترپایپ عدد 32*25*32 335,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 16 10,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 20 16,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 25 30,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپ عدد 32 36,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 کلکتور مستر پایپ عدد 2b-"3/4 228,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 کلکتور مستر پایپ عدد 3b-"3/4 328,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 کلکتور مستر پایپ عدد 4b-"3/4 451,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 کلکتور مستر پایپ عدد 5b-"3/4 561,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 کلکتور مستر پایپ عدد 2b-"1 256,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 کلکتور مستر پایپ عدد 3b-"1 385,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 کلکتور مستر پایپ عدد 4b-"1 512,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 کلکتور مستر پایپ عدد 5b-"1 637,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 کلکتور مستر پایپ عدد 6b-"1 752,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 کلکتور مستر پایپ عدد 7b-"1 884,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 کلکتور مستر پایپ عدد 8b-"1 1,005,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 کلکتور مستر پایپ عدد 9b-"1 1,137,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 کلکتور مستر پایپ عدد 6b-"1.1/4 1,086,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 کلکتور مستر پایپ عدد 7b-"1.1/4 1,268,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 کلکتور مستر پایپ عدد 8b-"1.1/4 1,448,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 کلکتور مستر پایپ عدد 9b-"1.1/4 1,629,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 بست تک خاردار مسترپایپ عدد 0 1,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 بست تک مسترپایپ عدد 16 1,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 بست تک مسترپایپ عدد 20 1,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 بست تک مسترپایپ عدد 25 1,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 بست تک مسترپایپ عدد 32 1,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 بست جفت کلکتور مستر پایپ عدد "1 177,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 بست جفت کلکتور مستر پایپ عدد "3/4 177,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 بست کلکتور مستر پایپ عدد "1.1/4 177,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 40*50 714,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 50*50 743,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 45*60 889,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 جعبه کلکتور مستر پایپ عدد 45*80 1,290,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 درپوش کلکتور مستر پایپ عدد "1 49,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 درپوش کلکتور مستر پایپ عدد "3/4 48,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 درپوش کلکتور مستر پایپ عدد "1.1/4 63,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 شیر کلکتور مسترپایپ عدد "1/2*16 141,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 شیر کلکتور مسترپایپ عدد "1/2*20 163,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 شیر هواگیری مسترپایپ عدد 29,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 صفحه روکار با پیچ نصب مستر پایپ عدد 33,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 صفحه نصب تک مستر پایپ عدد 7,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 صفحه نصب رادیاتور مستر پایپ عدد 39,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 صفحه نصب زوج مستر پایپ عدد 13,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 صفحه نصب قوس دار مستر پایپ عدد 27,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 درپوش تست مستر پایپ عدد 4,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل