ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 20 39,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 25 62,620
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 32 117,720
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 40 201,520
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 50 326,360
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 63 523,440
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 75 755,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 90 1,098,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 110 1,663,190
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 125 2,196,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 20 86,620
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 25 122,230
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 32 225,210
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 40 321,480
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 50 473,320
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 63 725,110
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 بوشن تک لایه آذین عدد 20 5,360
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 بوشن تک لایه آذین عدد 25 7,210
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 بوشن تک لایه آذین عدد 32 12,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 بوشن تک لایه آذین عدد 40 21,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 بوشن تک لایه آذین عدد 50 39,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 بوشن تک لایه آذین عدد 63 63,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 بوشن تک لایه آذین عدد 75 107,390
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 بوشن تک لایه آذین عدد 90 180,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 بوشن تک لایه آذین عدد 110 285,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 بوشن تک لایه آذین عدد 125 397,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 5,570
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*32 7,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*32 7,590
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*40 12,170
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*40 12,990
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*40 16,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*50 18,860
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*50 18,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*50 20,410
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*50 23,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*63 29,410
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*63 30,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*63 39,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*63 45,050
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*75 68,240
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*75 73,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*75 82,350
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*90 102,730
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*90 115,820
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*90 138,490
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*110 154,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*110 166,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 90*110 201,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 110*125 490,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 20 7,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 25 11,360
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 32 19,120
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 40 38,230
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 50 64,590
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 63 117,140
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 75 177,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 90 322,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 110 508,720
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 125 798,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 20 9,670
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 25 12,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 13,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 7,790
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 11,610
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 32 19,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 40 39,690
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 50 66,670
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 63 80,420
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه تک لایه آذین عدد 20 9,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه تک لایه آذین عدد 25 13,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه تک لایه آذین عدد 32 23,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه تک لایه آذین عدد 40 45,870
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه تک لایه آذین عدد 50 74,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه تک لایه آذین عدد 63 134,480
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه تک لایه آذین عدد 75 240,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه تک لایه آذین عدد 90 468,340
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه تک لایه آذین عدد 110 639,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه تک لایه آذین عدد 125 959,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 20 14,460
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 25 18,160
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*25 13,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 25*20*25 12,960
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25*25 17,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*32 20,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*20*32 19,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*25*32 22,710
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*20*40 37,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*25*40 38,960
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*32*40 41,620
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 50*32*50 61,160
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*25*63 149,680
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*32*63 149,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*40*63 151,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*50*63 155,410
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 درپوش تک لایه آذین عدد 20 4,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 درپوش تک لایه آذین عدد 25 7,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 درپوش تک لایه آذین عدد 32 9,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 درپوش تک لایه آذین عدد 40 15,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 درپوش تک لایه آذین عدد 50 28,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 درپوش تک لایه آذین عدد 63 63,240
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 درپوش تک لایه آذین عدد 75 95,410
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 درپوش تک لایه آذین عدد 90 137,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 درپوش تک لایه آذین عدد 110 233,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 درپوش تک لایه آذین عدد 125 399,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 20 21,460
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 25 31,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 32 53,920
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 پل بست دار تک لایه آذین عدد 20 14,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 پل بست دار تک لایه آذین عدد 25 18,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 چهارراه تک لایه آذین عدد 20 18,680
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 چهارراه تک لایه آذین عدد 25 24,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 52,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 75,260
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*25 52,970
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 80,450
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*20 101,380
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 104,930
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 47,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 72,520
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 48,990
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 72,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 114,390
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 257,270
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 291,770
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 652,510
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2.1/2*75 842,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3*90 1,773,630
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "4*110 2,483,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 74,690
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 101,990
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 75,880
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 100,880
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 174,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 383,880
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 472,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 916,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 51,890
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 75,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 50,840
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 75,490
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*32 76,270
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 116,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*20 136,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*25 146,340
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 80,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 108,870
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 108,610
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 88,990
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 188,480
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 262,380
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 355,290
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 630,710
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 80,240
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 98,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 111,630
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 137,140
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 55,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 73,290
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 60,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 75,470
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 125,020
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 84,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 120,020
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 94,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 53,770
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*25 56,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 76,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 96,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 108,560
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 20 34,680
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 25 47,540
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین عدد 32 69,350
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 20 149,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 25 177,880
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 369,940
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 447,230
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 367,170
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 20 178,480
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 25 274,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 32 423,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 20 112,760
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 25 195,660
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 32 309,030
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 بست لوله تک لایه آذین عدد 20 1,830
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 بست لوله تک لایه آذین عدد 25 2,060
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 بست لوله تک لایه آذین عدد 32 3,610
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست لوله تک لایه آذین عدد 40 5,140
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 20 2,940
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 25 3,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 2,090
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 3,110
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 5,570
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 3,640
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 5,990
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 8,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 20(1/2) 4,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 25(3/4) 9,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 32(1) 14,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 4,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 9,280
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 32 (1") 14,080
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 شابلون تک لایه آذین عدد "1/2 6,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 شابلون تک لایه آذین عدد "3/4 6,010
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 165,430
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 50,620
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 178,910
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 75,290
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 241,810
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 132,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 280,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 167,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 جعبه ابزار عدد 4,407,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 ستگاه جوش 50 -20 عدد 1,733,050
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 صفحه المنت عدد 543,950
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 ترموستات دستگاه جوش عدد 322,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 دستگاه جوش 125 - 63 عدد 2,788,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 دسته اتو عدد 239,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125 - 50 عدد 31,209,850
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 قالب دستگاه المنت mm 20 عدد 181,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 قالب دستگاه المنت mm 25 عدد 201,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 قالب دستگاه المنت mm 32 عدد 218,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 قالب دستگاه المنت mm 40 عدد 263,350
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 قالب دستگاه المنت mm 50 عدد 391,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 قالب دستگاه المنت mm 63 عدد 433,550
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 قالب دستگاه المنت mm 75 عدد 557,750
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 قالب دستگاه المنت mm 90 عدد 1,161,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 قالب دستگاه المنت mm 110 عدد 1,534,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 قالب دستگاه المنت mm 125 عدد 3,583,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 متر (3متری) عدد 89,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 قیچی لوله بر m42 عدد 339,250
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 20*25 1,179,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 32*40 1,311,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 40*50 1,674,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 50*63 1,833,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل