ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 20 48,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 25 76,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 32 144,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 40 247,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 50 400,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 63 642,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 75 927,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 90 1,348,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 110 2,040,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 125 2,695,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 20 106,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 25 149,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 32 276,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 40 394,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 50 580,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 63 889,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بوشن تک لایه آذین عدد 20 6,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بوشن تک لایه آذین عدد 25 8,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بوشن تک لایه آذین عدد 32 14,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بوشن تک لایه آذین عدد 40 25,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 بوشن تک لایه آذین عدد 50 46,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 بوشن تک لایه آذین عدد 63 75,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 بوشن تک لایه آذین عدد 75 129,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 بوشن تک لایه آذین عدد 90 211,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 بوشن تک لایه آذین عدد 110 336,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 بوشن تک لایه آذین عدد 125 467,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 6,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*32 8,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*32 9,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*40 14,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*40 15,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*40 18,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*50 23,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*50 23,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*50 23,910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*50 27,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*63 34,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*63 36,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*63 47,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*63 53,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*75 98,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*75 101,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*75 110,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*90 141,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*90 163,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*90 191,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*110 213,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*110 231,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 90*110 271,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 110*125 722,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 20 9,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 25 13,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 32 22,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 40 45,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 50 77,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 63 139,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 75 211,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 90 383,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 110 602,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 125 953,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 20 11,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 25 14,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 16,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 9,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 13,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 32 23,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 40 46,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 50 77,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 63 95,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تک لایه آذین عدد 20 11,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 سه راه تک لایه آذین عدد 25 15,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 سه راه تک لایه آذین عدد 32 27,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 سه راه تک لایه آذین عدد 40 54,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 سه راه تک لایه آذین عدد 50 89,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 سه راه تک لایه آذین عدد 63 161,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 سه راه تک لایه آذین عدد 75 284,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 سه راه تک لایه آذین عدد 90 549,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 سه راه تک لایه آذین عدد 110 759,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 سه راه تک لایه آذین عدد 125 1,136,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 20 18,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 25 21,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*25 16,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 25*20*25 15,540
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25*25 21,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*32 24,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*20*32 23,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*25*32 27,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*20*40 44,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*25*40 46,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*32*40 49,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 50*32*50 73,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*25*63 177,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*32*63 177,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*40*63 180,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*50*63 185,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 درپوش تک لایه آذین عدد 20 5,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 درپوش تک لایه آذین عدد 25 8,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 درپوش تک لایه آذین عدد 32 11,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 درپوش تک لایه آذین عدد 40 19,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 درپوش تک لایه آذین عدد 50 33,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 درپوش تک لایه آذین عدد 63 78,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 درپوش تک لایه آذین عدد 75 116,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 درپوش تک لایه آذین عدد 90 167,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 درپوش تک لایه آذین عدد 110 287,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 درپوش تک لایه آذین عدد 125 476,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 20 25,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 25 36,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 32 63,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 پل بست دار تک لایه آذین عدد 20 17,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 پل بست دار تک لایه آذین عدد 25 21,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 چهارراه تک لایه آذین عدد 20 21,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 چهارراه تک لایه آذین عدد 25 28,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 62,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 91,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*25 63,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 99,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*20 130,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 133,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 58,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 88,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 59,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 88,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 139,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 320,020
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 362,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 843,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2.1/2*75 1,060,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3*90 3,144,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "4*110 4,199,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 93,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 130,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 95,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 128,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 229,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 502,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 609,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 1,175,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 62,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 91,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 61,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 91,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*32 92,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 141,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*20 165,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*25 176,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 99,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 136,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 138,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 108,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 251,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 342,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 461,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 803,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 97,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 120,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 130,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 169,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 66,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 90,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 72,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 93,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 153,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 104,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 149,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 115,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 65,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
167 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*25 69,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
168 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 94,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
169 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 117,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
170 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 136,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
171 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 20 43,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
172 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 25 57,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
173 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین عدد 32 96,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
174 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 20 170,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
175 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 25 199,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
176 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 421,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
177 شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 512,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
178 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 429,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
179 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 20 221,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
180 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 25 340,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
181 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 32 529,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
182 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 20 147,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
183 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 25 242,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
184 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 32 383,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
185 بست لوله تک لایه آذین عدد 20 2,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
186 بست لوله تک لایه آذین عدد 25 2,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
187 بست لوله تک لایه آذین عدد 32 4,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
188 بست لوله تک لایه آذین عدد 40 7,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
189 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 20 3,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
190 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 25 4,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
191 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 3,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
192 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 4,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
193 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 8,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
194 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 4,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
195 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 8,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
196 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 10,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
197 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 20(1/2) 5,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
198 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 25(3/4) 10,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
199 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 32(1) 15,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
200 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 5,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
201 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 10,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
202 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 32 (1") 15,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
203 شابلون تک لایه آذین عدد "1/2 9,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 شابلون تک لایه آذین عدد "3/4 8,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 192,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 63,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 207,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 98,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 282,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 168,740
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 325,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 197,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 جعبه ابزار عدد 4,407,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 ستگاه جوش 50 -20 عدد 1,733,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 صفحه المنت عدد 543,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 ترموستات دستگاه جوش عدد 322,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 دستگاه جوش 125 - 63 عدد 2,788,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 دسته اتو عدد 239,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125 - 50 عدد 31,209,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 قالب دستگاه المنت mm 20 عدد 181,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 قالب دستگاه المنت mm 25 عدد 201,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 قالب دستگاه المنت mm 32 عدد 218,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 قالب دستگاه المنت mm 40 عدد 263,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 قالب دستگاه المنت mm 50 عدد 391,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 قالب دستگاه المنت mm 63 عدد 433,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 قالب دستگاه المنت mm 75 عدد 557,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 قالب دستگاه المنت mm 90 عدد 1,161,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 قالب دستگاه المنت mm 110 عدد 1,534,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 قالب دستگاه المنت mm 125 عدد 3,583,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
230 متر (3متری) عدد 89,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
231 قیچی لوله بر m42 عدد 339,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
232 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 20*25 1,179,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
233 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 32*40 1,311,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
234 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 40*50 1,674,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
235 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 50*63 1,833,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل