ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 20 18,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 25 29,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 32 56,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 40 96,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 50 156,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 63 250,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 75 362,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 90 526,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 110 796,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 125 1,052,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 20 35,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 25 50,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 32 93,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 40 128,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 50 203,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 63 311,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 بوشن تک لایه آذین عدد 20 2,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 بوشن تک لایه آذین عدد 25 3,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 بوشن تک لایه آذین عدد 32 5,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 بوشن تک لایه آذین عدد 40 10,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 بوشن تک لایه آذین عدد 50 19,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 بوشن تک لایه آذین عدد 63 31,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 بوشن تک لایه آذین عدد 75 53,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 بوشن تک لایه آذین عدد 90 87,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 بوشن تک لایه آذین عدد 110 139,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 بوشن تک لایه آذین عدد 125 193,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 2,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*32 3,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*32 3,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*40 6,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*40 6,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*40 7,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*50 9,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*50 9,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*50 9,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*50 11,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*63 14,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*63 14,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*63 19,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*63 22,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*75 40,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*75 42,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*75 45,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*90 58,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*90 67,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*90 79,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*110 88,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*110 95,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 90*110 112,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 110*125 298,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 20 3,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 25 5,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 32 9,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 40 18,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 50 32,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 63 57,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 75 87,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 90 158,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 110 249,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 125 394,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 20 4,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 25 6,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 6,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 3,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 5,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 32 9,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 40 19,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 50 32,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 63 39,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه تک لایه آذین عدد 20 4,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه تک لایه آذین عدد 25 6,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه تک لایه آذین عدد 32 11,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه تک لایه آذین عدد 40 22,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه تک لایه آذین عدد 50 36,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه تک لایه آذین عدد 63 66,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه تک لایه آذین عدد 75 117,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه تک لایه آذین عدد 90 227,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه تک لایه آذین عدد 110 314,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه تک لایه آذین عدد 125 470,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 20 7,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 25 8,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*25 6,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 25*20*25 6,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25*25 8,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*32 10,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*20*32 9,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*25*32 11,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*20*40 18,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*25*40 19,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*32*40 20,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 50*32*50 30,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*25*63 73,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*32*63 73,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*40*63 74,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*50*63 76,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 درپوش تک لایه آذین عدد 20 2,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 درپوش تک لایه آذین عدد 25 3,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 درپوش تک لایه آذین عدد 32 4,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 درپوش تک لایه آذین عدد 40 7,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 درپوش تک لایه آذین عدد 50 13,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 درپوش تک لایه آذین عدد 63 32,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 درپوش تک لایه آذین عدد 75 48,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 درپوش تک لایه آذین عدد 90 69,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 درپوش تک لایه آذین عدد 110 119,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 درپوش تک لایه آذین عدد 125 197,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 20 10,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 25 14,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 32 25,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 پل بست دار تک لایه آذین عدد 20 7,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 پل بست دار تک لایه آذین عدد 25 8,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 چهارراه تک لایه آذین عدد 20 8,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 چهارراه تک لایه آذین عدد 25 11,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 24,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 36,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*25 27,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 39,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*20 52,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 54,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 22,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 34,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 24,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 34,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 57,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 127,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 145,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*60 336,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2.1/2*75 449,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3*90 1,334,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "4*110 1,742,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 33,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 51,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 36,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 51,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 89,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 200,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 243,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 475,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 23,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 37,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 24,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 37,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*32 38,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 57,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*20 68,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*25 73,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 39,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 53,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 55,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 44,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 92,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 129,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 178,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 38,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 49,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 51,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 66,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*32 28,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 36,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 30,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 38,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 65,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 43,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 64,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 43,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 27,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*25 29,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 39,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 49,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 57,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 20 17,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 25 23,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین عدد 32 38,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 20 65,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 25 81,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 155,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 192,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 154,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 20 86,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 25 135,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 32 207,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 20 57,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 25 92,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 32 148,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 بست لوله تک لایه آذین عدد 20 1,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 بست لوله تک لایه آذین عدد 25 1,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 بست لوله تک لایه آذین عدد 32 2,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 بست لوله تک لایه آذین عدد 40 2,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 20 1,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 25 1,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 1,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 1,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 3,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 2,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 3,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 4,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 20(1/2) 2,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 25(3/4) 4,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 32(1) 7,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 2,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 4,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 32 (1") 7,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 شابلون تک لایه آذین عدد "1/2 3,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 شابلون تک لایه آذین عدد "3/4 3,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 78,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 25,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 84,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 40,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 114,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 68,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 132,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 79,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 جعبه ابزار عدد 3,306,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 ستگاه جوش 50 -20 عدد 1,300,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 صفحه المنت عدد 408,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 ترموستات دستگاه جوش عدد 241,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 دستگاه جوش 125 - 63 عدد 2,093,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 دسته اتو عدد 179,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125 - 50 عدد 23,407,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 قالب دستگاه المنت mm 20 عدد 136,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 قالب دستگاه المنت mm 25 عدد 151,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 قالب دستگاه المنت mm 32 عدد 164,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 قالب دستگاه المنت mm 40 عدد 198,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 قالب دستگاه المنت mm 50 عدد 293,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 قالب دستگاه المنت mm 63 عدد 325,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 قالب دستگاه المنت mm 75 عدد 418,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 قالب دستگاه المنت mm 90 عدد 866,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 قالب دستگاه المنت mm 110 عدد 1,151,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 قالب دستگاه المنت mm 125 عدد 2,687,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 متر (3متری) عدد 69,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 قیچی لوله بر m42 عدد 272,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 20*25 843,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 32*40 937,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 40*50 1,197,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 50*63 1,309,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل