ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 20 17,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 25 26,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 32 52,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 40 89,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 50 144,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 63 232,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 75 335,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 90 487,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 110 737,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 125 974,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 20 28,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 25 40,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 32 66,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 40 98,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 50 144,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 63 221,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 بوشن تک لایه آذین عدد 20 2,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 بوشن تک لایه آذین عدد 25 3,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 بوشن تک لایه آذین عدد 32 5,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 بوشن تک لایه آذین عدد 40 10,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 بوشن تک لایه آذین عدد 50 18,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 بوشن تک لایه آذین عدد 63 29,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 بوشن تک لایه آذین عدد 75 50,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 بوشن تک لایه آذین عدد 90 83,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 بوشن تک لایه آذین عدد 110 132,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 بوشن تک لایه آذین عدد 125 184,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 2,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*32 3,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*32 3,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*40 5,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*40 5,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*40 7,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*50 9,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*50 9,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*50 9,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*50 10,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*63 13,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*63 14,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*63 18,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*63 21,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*75 38,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*75 40,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*75 43,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*90 55,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*90 64,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*90 75,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*110 83,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*110 91,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 90*110 107,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 110*125 284,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 20 3,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 25 4,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 32 8,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 40 17,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 50 30,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 63 54,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 75 83,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 90 151,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 110 237,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 125 375,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 20 4,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 25 5,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 6,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 3,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 5,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 32 9,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 40 18,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 50 30,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 63 37,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه تک لایه آذین عدد 20 4,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه تک لایه آذین عدد 25 5,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه تک لایه آذین عدد 32 10,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه تک لایه آذین عدد 40 21,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه تک لایه آذین عدد 50 35,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه تک لایه آذین عدد 63 63,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه تک لایه آذین عدد 75 112,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه تک لایه آذین عدد 90 216,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه تک لایه آذین عدد 110 299,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه تک لایه آذین عدد 125 447,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 20 7,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 25 8,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*25 6,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 25*20*25 6,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25*25 8,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*32 9,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*20*32 9,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*25*32 10,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*20*40 17,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*25*40 18,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*32*40 19,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 50*32*50 28,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*25*63 70,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*32*63 70,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*40*63 71,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*50*63 72,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 درپوش تک لایه آذین عدد 20 2,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 درپوش تک لایه آذین عدد 25 3,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 درپوش تک لایه آذین عدد 32 4,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 درپوش تک لایه آذین عدد 40 7,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 درپوش تک لایه آذین عدد 50 13,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 درپوش تک لایه آذین عدد 63 30,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 درپوش تک لایه آذین عدد 75 45,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 درپوش تک لایه آذین عدد 90 66,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 درپوش تک لایه آذین عدد 110 113,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 درپوش تک لایه آذین عدد 125 187,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 20 9,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 25 13,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 32 29,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 پل بست دار تک لایه آذین عدد 20 6,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 پل بست دار تک لایه آذین عدد 25 8,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 چهارراه تک لایه آذین عدد 20 8,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 چهارراه تک لایه آذین عدد 25 10,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 23,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 34,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*25 26,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 37,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*20 50,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 52,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 20,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 32,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 23,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 32,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 54,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 121,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 138,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*60 320,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2.1/2*75 428,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3*90 1,270,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "4*110 1,659,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 31,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 49,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 34,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 49,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 85,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 190,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 232,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 453,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 22,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 35,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 23,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 35,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*32 36,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 55,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*20 65,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*25 70,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 37,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 51,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 52,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 42,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 88,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 123,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 169,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "1/2*25 37,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 46,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 49,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 63,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*32 26,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 34,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 28,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 36,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 62,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 41,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 61,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 46,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 26,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*25 28,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 37,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 47,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 54,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 20 16,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 25 22,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین عدد 32 36,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 20 62,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 25 77,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 148,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 182,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 147,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 20 81,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 25 128,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 32 197,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 20 54,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 25 88,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 32 141,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 بست لوله تک لایه آذین عدد 20 1,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 بست لوله تک لایه آذین عدد 25 1,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 بست لوله تک لایه آذین عدد 32 1,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 بست لوله تک لایه آذین عدد 40 2,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 20 1,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 25 1,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 1,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 1,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 3,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 2,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 3,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 4,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 20(1/2) 2,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 25(3/4) 4,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 32(1) 6,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 2,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 4,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 32 (1") 6,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 شابلون تک لایه آذین عدد "1/2 3,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 شابلون تک لایه آذین عدد "3/4 3,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 74,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 24,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 80,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 38,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 109,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 65,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 125,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 76,170
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 جعبه ابزار عدد 3,149,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 ستگاه جوش 50 -20 عدد 1,238,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 صفحه المنت عدد 389,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 ترموستات دستگاه جوش عدد 230,010
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 دستگاه جوش 125 - 63 عدد 1,993,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 دسته اتو عدد 171,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125 - 50 عدد 22,293,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 قالب دستگاه المنت mm 20 عدد 129,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 قالب دستگاه المنت mm 25 عدد 143,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 قالب دستگاه المنت mm 32 عدد 156,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 قالب دستگاه المنت mm 40 عدد 188,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 قالب دستگاه المنت mm 50 عدد 279,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 قالب دستگاه المنت mm 63 عدد 310,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 قالب دستگاه المنت mm 75 عدد 398,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 قالب دستگاه المنت mm 90 عدد 825,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 قالب دستگاه المنت mm 110 عدد 1,096,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 قالب دستگاه المنت mm 125 عدد 2,559,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 متر (3متری) عدد 66,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 قیچی لوله بر m42 عدد 259,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 20*25 843,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 32*40 937,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 40*50 1,197,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 50*63 1,309,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل