ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 20 23,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 25 37,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 32 72,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 40 123,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 50 199,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 63 320,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 75 462,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 90 672,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 110 1,018,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله تک لایه آذین PN 20 متر 125 1,345,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 20 49,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 25 69,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 32 128,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 40 183,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 50 269,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله فویلدار تک لایه آذین متر 63 413,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 بوشن تک لایه آذین عدد 20 3,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 بوشن تک لایه آذین عدد 25 4,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 بوشن تک لایه آذین عدد 32 7,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 بوشن تک لایه آذین عدد 40 13,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 بوشن تک لایه آذین عدد 50 24,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 بوشن تک لایه آذین عدد 63 39,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 بوشن تک لایه آذین عدد 75 68,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 بوشن تک لایه آذین عدد 90 111,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 بوشن تک لایه آذین عدد 110 177,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 بوشن تک لایه آذین عدد 125 247,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 3,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*32 4,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*32 4,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*40 7,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*40 8,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*40 9,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 20*50 12,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*50 12,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*50 12,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*50 14,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 25*63 18,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 32*63 19,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*63 25,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*63 28,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 40*75 52,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*75 53,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*75 58,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 50*90 74,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*90 86,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*90 101,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 63*110 112,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 75*110 122,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 90*110 143,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد 110*125 381,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 20 4,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 25 6,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 32 12,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 40 24,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 50 40,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 63 73,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 75 111,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 90 202,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 110 318,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین عدد 125 504,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 20 6,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین عدد 25 7,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25 8,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 4,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 7,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 32 12,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 40 24,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 50 41,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 63 50,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه تک لایه آذین عدد 20 5,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه تک لایه آذین عدد 25 8,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه تک لایه آذین عدد 32 14,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه تک لایه آذین عدد 40 28,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه تک لایه آذین عدد 50 47,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه تک لایه آذین عدد 63 84,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه تک لایه آذین عدد 75 150,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه تک لایه آذین عدد 90 290,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه تک لایه آذین عدد 110 401,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه تک لایه آذین عدد 125 601,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 20 9,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد 25 11,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*25 8,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 25*20*25 8,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*25*25 11,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 20*20*32 13,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*20*32 12,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 32*25*32 14,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*20*40 23,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*25*40 24,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 40*32*40 26,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 50*32*50 38,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*25*63 93,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*32*63 94,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*40*63 95,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد 63*50*63 97,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 درپوش تک لایه آذین عدد 20 3,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 درپوش تک لایه آذین عدد 25 4,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 درپوش تک لایه آذین عدد 32 6,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 درپوش تک لایه آذین عدد 40 10,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 درپوش تک لایه آذین عدد 50 17,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 درپوش تک لایه آذین عدد 63 41,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 درپوش تک لایه آذین عدد 75 61,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 درپوش تک لایه آذین عدد 90 88,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 درپوش تک لایه آذین عدد 110 152,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 درپوش تک لایه آذین عدد 125 251,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 20 13,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 25 19,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 لوله خمدار تک لایه آذین عدد 32 33,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 پل بست دار تک لایه آذین عدد 20 9,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 پل بست دار تک لایه آذین عدد 25 11,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 چهارراه تک لایه آذین عدد 20 11,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 چهارراه تک لایه آذین عدد 25 14,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 33,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 49,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*25 37,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "1/2*20 52,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*20 70,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین عدد "3/4*25 73,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 28,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 45,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 33,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 46,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 76,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 171,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 194,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 451,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2.1/2*75 602,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3*90 1,788,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "4*110 2,335,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*20 44,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*20 69,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1/2*25 48,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "3/4*25 69,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1*32 120,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 268,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "1.1/2*50 326,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین عدد "2*63 637,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 31,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 49,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 33,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 49,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*32 50,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 77,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*20 91,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد "1/2*25 98,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 52,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 72,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 73,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 60,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 124,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 173,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 238,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1.1/4*40 364,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 52,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "1/2*20 65,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 69,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد "3/4*25 89,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 36,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 48,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 40,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*25 51,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین عدد "1*32 88,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*20 58,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "3/4*20 86,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین عدد "1/2*25 64,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 37,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*25 39,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 52,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "1/2*20 66,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین عدد "3/4*25 76,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 20 22,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین عدد 25 30,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین عدد 32 51,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 20 89,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین عدد 25 111,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 208,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 20 257,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین عدد 25 207,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 20 115,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 25 180,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین عدد 32 278,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 20 77,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 25 124,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد 32 199,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 بست لوله تک لایه آذین عدد 20 1,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 بست لوله تک لایه آذین عدد 25 1,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 بست لوله تک لایه آذین عدد 32 2,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست لوله تک لایه آذین عدد 40 3,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 20 2,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 بست زوج شفید تک لایه آذین عدد 25 2,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 1,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 2,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 4,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 2,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 4,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد 32 (1") 6,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 20(1/2) 3,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 25(3/4) 6,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین عدد 32(1) 9,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 20 (1/2") 3,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 25 (3/4") 6,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین عدد 32 (1") 9,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 شابلون تک لایه آذین عدد "1/2 4,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 شابلون تک لایه آذین عدد "3/4 4,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 101,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 63 mm 33,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 109,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 75 mm 52,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 149,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 90 mm 89,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 172,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد 110 mm 104,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 جعبه ابزار عدد 4,407,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 ستگاه جوش 50 -20 عدد 1,733,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
215 صفحه المنت عدد 543,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
216 ترموستات دستگاه جوش عدد 322,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
217 دستگاه جوش 125 - 63 عدد 2,788,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
218 دسته اتو عدد 239,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
219 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125 - 50 عدد 31,209,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
220 قالب دستگاه المنت mm 20 عدد 181,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
221 قالب دستگاه المنت mm 25 عدد 201,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
222 قالب دستگاه المنت mm 32 عدد 218,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
223 قالب دستگاه المنت mm 40 عدد 263,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
224 قالب دستگاه المنت mm 50 عدد 391,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
225 قالب دستگاه المنت mm 63 عدد 433,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
226 قالب دستگاه المنت mm 75 عدد 557,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
227 قالب دستگاه المنت mm 90 عدد 1,161,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
228 قالب دستگاه المنت mm 110 عدد 1,534,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
229 قالب دستگاه المنت mm 125 عدد 3,583,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
230 متر (3متری) عدد 89,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 قیچی لوله بر m42 عدد 339,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 20*25 1,179,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 32*40 1,311,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 40*50 1,674,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) عدد 50*63 1,674,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل