ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 50 211,200
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 63 332,280
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 75 454,080
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 90 659,160
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 110 961,860
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 125 1,237,620
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 160 2,044,740
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 200 3,154,500
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 250 4,909,980
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 40 160,080
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 50 242,880
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 63 378,720
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 75 542,880
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 90 766,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 110 1,123,260
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 125 1,452,840
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 160 2,381,040
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 200 3,706,080
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 250 5,777,640
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 20 72,060
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 25 96,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 32 156,060
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 40 239,460
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 50 369,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 63 587,220
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 75 834,060
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 90 1,190,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 110 1,762,260
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 125 2,266,680
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 160 3,699,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 200 5,757,480
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 250 9,012,840
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50 17,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63 37,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75 74,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90 111,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110 122,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125 379,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160 466,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160 556,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50 16,360
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63 30,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75 65,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90 97,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110 116,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125 389,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160 472,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 63*50 17,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*50 21,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*63 21,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*63 26,810
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*75 26,810
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*63 34,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*75 41,240
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*90 43,190
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 125*110 111,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*110 117,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*125 117,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 50 78,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 63 170,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 75 301,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 90 386,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 110 464,840
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 50 87,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 63 133,970
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 75 150,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 90 189,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 110 268,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 125 366,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 160 482,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 63 189,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 75 195,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 90 222,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 110 288,060
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 125 392,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 160 543,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 200 2,810,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 250 3,513,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد 63 157,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 40,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 64,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 64,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 104,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 181,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 189,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 189,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 445,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 464,840
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 471,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160*160*160 666,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 41,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 62,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 62,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*63*75 99,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 99,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*63*90 184,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 184,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 190,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*75*110 190,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*90*110 201,880
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 201,880
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*110*125 258,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 267,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 505,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 592,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-45 عدد 63 127,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 63 127,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 110 294,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 50 160,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 63 68,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 75 182,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 110 136,360
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 125 437,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 160 547,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63*63 217,460
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 110*110*110*110 510,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63 69,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 63 4,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 75 5,260
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 90 6,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 110 8,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 50 2,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 63 3,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 75 4,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 90 6,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 110 9,380
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 125 12,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 160 21,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 63 19,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 63 21,890
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 75 25,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 75 31,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 90 49,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 90 69,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 110 72,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 110 84,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 125 91,060
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 125 117,190
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 140 122,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 140 141,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 160 154,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 160 183,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 180 236,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 180 313,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 200 276,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 200 349,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 225 498,330
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 225 565,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 250 596,950
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 250 729,690
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 315 1,251,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 315 1,306,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل