ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 50 391,920
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 63 616,560
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 75 842,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 90 1,223,040
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 110 1,784,640
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 125 2,296,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 160 3,793,920
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 200 5,853,120
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 250 9,110,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 40 297,060
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 50 450,540
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 63 702,660
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 75 1,007,160
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 90 1,422,720
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 110 2,084,160
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 125 2,695,680
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 160 4,417,920
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 200 6,876,480
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 250 10,720,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 20 133,560
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 25 179,760
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 32 289,560
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 40 444,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 50 685,200
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 63 1,089,540
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 75 1,547,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 90 2,208,960
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 110 3,269,760
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 125 4,205,760
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 160 6,864,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 200 10,682,880
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 250 16,723,200
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50 33,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63 70,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75 141,510
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90 211,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110 232,110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125 721,910
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160 887,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160 1,058,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50 33,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63 58,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75 124,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90 185,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110 221,840
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125 709,060
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160 897,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 63*50 39,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*50 45,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*63 55,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*63 72,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*75 76,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*63 99,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*75 87,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*90 120,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 125*110 211,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*110 224,060
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*125 258,890
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 50 142,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 63 309,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 75 547,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 90 702,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 110 883,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 50 166,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 63 254,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 75 286,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 90 361,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 110 510,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 125 697,110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 160 916,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 63 361,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 75 371,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 90 423,260
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 110 594,360
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 125 746,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 160 1,126,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 200 5,111,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 250 6,679,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد 63 299,950
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 76,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 122,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 122,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 199,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 345,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 361,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 361,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 846,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 981,690
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 1,076,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160*160*160 1,267,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 87,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 118,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 130,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*63*75 189,620
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 211,260
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*63*90 350,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 370,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 362,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*75*110 482,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*90*110 546,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 595,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*110*125 631,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 697,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 1,110,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 1,250,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-45 عدد 63 243,330
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 63 232,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 110 559,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 50 291,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 63 130,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 75 332,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 110 294,110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 125 832,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 160 1,040,400
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63*63 413,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 110*110*110*110 970,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63 155,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 63 18,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 75 25,900
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 90 37,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 110 47,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 50 8,310
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 63 12,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 75 16,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 90 22,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 110 39,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 125 55,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 160 76,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 63 38,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 63 43,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 75 50,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 75 62,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 90 98,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 90 137,710
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 110 144,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 110 166,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 125 180,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 125 231,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 140 243,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 140 278,910
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 160 305,890
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 160 362,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 180 467,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 180 620,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 200 546,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 200 690,620
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 225 985,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 225 1,118,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 250 1,179,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 250 1,442,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 315 2,473,460
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 315 2,581,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل