ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 50 348,540
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 63 548,340
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 75 749,280
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 90 1,087,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 110 1,587,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 125 2,042,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 160 3,374,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 200 5,205,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 250 8,103,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 40 264,180
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 50 400,740
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 63 624,960
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 75 895,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 90 1,265,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 110 1,853,700
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 125 2,397,600
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 160 3,929,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 200 6,116,100
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 250 9,534,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 20 118,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 25 159,840
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 32 257,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 40 395,160
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 50 609,420
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 63 969,060
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 75 1,376,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 90 1,964,700
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 110 2,908,200
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 125 3,740,700
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 160 6,105,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 200 9,501,600
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 250 14,874,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50 28,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63 61,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75 123,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90 184,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110 201,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125 627,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160 771,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160 920,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50 28,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63 50,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75 108,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90 161,380
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110 192,900
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125 644,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160 780,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 63*50 34,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*50 39,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*63 48,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*63 63,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*75 66,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*63 86,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*75 75,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*90 104,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 125*110 184,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*110 194,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*125 225,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 50 129,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 63 281,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 75 497,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 90 638,690
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 110 768,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 50 144,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 63 221,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 75 249,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 90 313,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 110 443,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 125 606,180
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 160 797,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 63 313,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 75 322,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 90 368,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 110 516,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 125 649,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 160 979,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 200 4,646,620
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 250 5,808,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد 63 260,820
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 66,880
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 106,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 106,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 173,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 300,130
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 313,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 313,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 735,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 853,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 936,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160*160*160 1,102,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 75,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 103,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 113,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*63*75 164,880
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 183,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*63*90 305,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 322,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 314,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*75*110 419,620
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*90*110 475,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 517,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*110*125 549,280
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 606,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 965,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 1,087,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-45 عدد 63 211,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 63 211,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 110 486,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 50 264,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 63 113,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 75 302,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 110 255,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 125 723,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 160 904,690
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63*63 359,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 110*110*110*110 844,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63 135,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 63 16,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 75 22,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 90 32,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 110 41,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 50 7,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 63 10,820
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 75 14,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 90 19,820
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 110 34,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 125 48,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 160 66,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 63 34,620
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 63 39,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 75 46,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 75 57,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 90 89,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 90 125,190
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 110 131,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 110 151,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 125 163,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 125 210,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 140 220,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 140 253,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 160 278,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 160 329,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 180 425,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 180 564,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 200 496,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 200 627,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 225 895,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 225 1,017,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 250 1,072,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 250 1,311,180
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 315 2,248,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 315 2,347,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل