ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 50 310,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 63 488,220
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 75 667,080
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 90 968,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 110 1,413,240
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 125 1,818,420
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 160 3,004,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 200 4,634,940
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 250 7,214,340
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 40 235,260
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 50 356,820
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 63 556,440
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 75 797,580
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 90 1,126,620
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 110 1,650,420
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 125 2,134,680
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 160 3,498,480
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 200 5,445,360
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 250 8,489,160
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 20 105,780
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 25 142,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 32 229,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 40 351,840
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 50 542,580
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 63 862,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 75 1,225,500
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 90 1,749,240
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 110 2,589,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 125 3,330,480
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 160 5,435,460
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 200 8,459,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 250 13,242,720
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50 23,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63 63,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75 81,510
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90 140,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110 208,900
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125 513,280
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160 798,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160 952,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50 29,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63 51,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75 87,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90 131,970
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110 199,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125 357,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160 678,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 63*50 35,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*50 41,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*63 50,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*63 65,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*75 68,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*63 89,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*75 78,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*90 108,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 125*110 184,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*110 201,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*125 233,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 50 90,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 63 210,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 75 264,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 90 442,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 110 646,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 50 122,820
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 63 153,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 75 195,900
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 90 266,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 110 385,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 125 564,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 160 825,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 63 233,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 75 300,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 90 380,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 110 534,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 125 672,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 160 1,013,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 200 3,128,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 250 6,011,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد 63 167,380
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 68,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 93,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 110,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 179,240
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 217,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 324,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 324,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 502,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 883,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 969,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160*160*160 1,140,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 78,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 106,970
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 117,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*63*75 170,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 190,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*63*90 306,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 333,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 325,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*75*110 434,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*90*110 492,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 535,900
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*110*125 568,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 628,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 999,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 1,125,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-45 عدد 63 212,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 63 121,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 110 457,910
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 50 141,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 63 160,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 75 182,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 110 305,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 125 584,280
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 160 739,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63*63 197,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 110*110*110*110 716,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63 139,820
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 63 16,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 75 23,310
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 90 33,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 110 42,890
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 50 7,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 63 11,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 75 14,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 90 20,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 110 35,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 125 50,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 160 68,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 63 34,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 63 38,970
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 75 45,690
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 75 56,690
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 90 88,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 90 123,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 110 129,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 110 149,970
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 125 162,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 125 208,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 140 218,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 140 251,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 160 275,310
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 160 326,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 180 420,950
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 180 558,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 200 491,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 200 621,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 225 886,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 225 1,006,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 250 1,061,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 250 1,298,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 315 2,226,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 315 2,323,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل