ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 50 178,980
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 63 281,580
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 75 384,750
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 90 558,600
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 110 815,100
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 125 1,048,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 160 1,732,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 200 2,673,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 250 4,161,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 40 135,660
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 50 205,770
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 63 320,910
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 75 459,990
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 90 649,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 110 951,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 125 1,231,200
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 160 2,017,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 200 3,140,700
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 250 4,896,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 20 60,990
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 25 82,080
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 32 132,240
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 40 202,920
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 50 312,930
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 63 497,610
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 75 706,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 90 1,008,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 110 1,493,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 125 1,920,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 160 3,135,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 200 4,879,200
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 250 7,638,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50 15,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63 33,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75 67,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90 101,180
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110 110,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125 345,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160 424,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160 505,950
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50 14,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63 28,014
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75 59,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90 88,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110 106,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125 354,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160 429,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 63*50 15,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*50 19,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*63 19,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*63 24,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*75 24,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*63 30,970
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*75 37,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*90 39,260
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 125*110 101,180
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*110 107,130
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*125 107,130
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 50 71,460
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 63 154,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 75 273,710
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 90 351,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 110 422,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 50 79,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 63 121,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 75 136,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 90 172,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 110 244,110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 125 333,330
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 160 438,330
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 63 172,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 75 177,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 90 202,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 110 261,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 125 357,090
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 160 494,060
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 200 2,555,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 250 3,194,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد 63 143,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 36,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 58,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 58,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 95,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 165,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 172,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 172,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 404,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 422,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 428,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160*160*160 606,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 37,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 56,810
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 56,810
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*63*75 90,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 90,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*63*90 167,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 167,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 173,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*75*110 173,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*90*110 174,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 174,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*110*125 235,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 243,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 459,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 538,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-45 عدد 63 116,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 63 116,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 110 267,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 50 145,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 63 62,240
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 75 166,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 110 123,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 125 397,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 160 497,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63*63 197,690
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 110*110*110*110 464,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63 63,330
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 63 3,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 75 4,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 90 6,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 110 7,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 50 1,880
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 63 2,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 75 3,660
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 90 5,510
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 110 8,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 125 11,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 160 19,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 63 15,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 63 17,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 75 20,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 75 25,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 90 40,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 90 56,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 110 59,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 110 68,190
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 125 73,710
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 125 94,820
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 140 99,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 140 114,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 160 125,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 160 148,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 180 191,460
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 180 254,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 200 223,620
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 200 282,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 225 403,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 225 457,960
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 250 483,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 250 590,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 315 1,012,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 315 1,056,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل