ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 50 23,970
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 63 37,720
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 75 51,540
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 90 74,670
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 110 111,480
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 125 143,540
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 160 232,110
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 200 358,100
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 250 562,730
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 40 19,160
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 50 28,550
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 63 44,280
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 75 63,220
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 90 90,090
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 110 135,140
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 125 173,320
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 160 284,030
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 200 441,320
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 250 681,840
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 20 9,010
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 25 11,530
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 32 17,720
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 40 27,180
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 50 41,930
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 63 66,660
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 75 94,680
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 90 135,140
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 110 200,050
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 125 257,310
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 160 419,950
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 200 653,590
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 250 1,023,140
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
33 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50 14,416
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
34 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63 30,838
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
35 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75 61,771
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
36 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90 92,379
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
37 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110 101,325
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
38 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125 315,178
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
39 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160 387,334
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
40 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160 461,958
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
41 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50 13,576
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
42 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63 25,578
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
43 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75 54,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
44 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90 81,018
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
45 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110 96,841
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
46 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125 323,641
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
47 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160 391,786
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
48 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 63*50 14,133
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
49 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*50 17,923
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
50 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*63 17,923
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
51 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*63 22,249
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
52 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*75 22,249
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
53 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*63 28,276
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
54 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*75 34,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*90 35,847
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 125*110 92,379
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*110 97,818
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*125 97,818
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
59 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 50 65,247
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
60 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 63 141,288
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
61 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 75 249,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 90 320,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 110 385,833
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
64 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 50 72,649
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
65 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 63 111,195
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
66 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 75 125,023
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
67 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 90 157,636
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
68 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 110 222,883
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
69 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 125 304,342
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
70 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 160 400,218
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
71 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 63 157,636
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
72 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 75 162,036
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
73 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 90 184,789
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
74 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 110 239,095
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
75 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 125 326,035
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
76 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 160 451,101
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
77 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 200 2,333,068
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
78 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 250 2,916,333
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
79 موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد 63 130,935
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 33,569
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 53,382
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 53,382
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 86,929
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 150,675
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 157,636
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 157,636
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 369,505
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 385,833
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 391,261
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160*160*160 553,339
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 34,156
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 51,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 51,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*63*75 82,771
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 82,771
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*63*90 153,153
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 153,153
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 158,109
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*75*110 158,109
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*90*110 159,096
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 159,579
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*110*125 214,935
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 222,379
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 419,947
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 491,557
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-45 عدد 63 106,228
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 63 106,228
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 110 233,593
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
109 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 50 132,898
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
110 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 63 56,826
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
111 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 75 151,777
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
112 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 110 113,179
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
113 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 125 363,384
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
114 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 160 454,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
115 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63*63 180,495
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
116 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 110*110*110*110 423,895
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63 57,823
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
118 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 63 3,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
119 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 75 4,368
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
120 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 90 5,785
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
121 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 110 7,066
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
122 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 50 1,711
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
123 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 63 2,488
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
124 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 75 3,339
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
125 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 90 5,029
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
126 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 110 7,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
127 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 125 10,678
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
128 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 160 17,661
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
129 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 63 15,571
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
130 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 63 17,703
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
131 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 75 20,758
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
132 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 75 25,756
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
133 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 90 40,225
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
134 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 90 56,353
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
135 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 110 59,052
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
136 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 110 68,187
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
137 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 125 73,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
138 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 125 94,815
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
139 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 140 99,466
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
140 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 140 114,156
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
141 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 160 125,212
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
142 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 160 148,491
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
143 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 180 191,457
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
144 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 180 254,026
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
145 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 200 223,618
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
146 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 200 282,702
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
147 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 225 403,221
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
148 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 225 457,957
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
149 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 250 483,021
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
150 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 250 590,425
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
151 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 315 1,012,557
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
152 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 315 1,056,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
جمع کل