ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 50 25,500
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 63 40,110
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 75 54,810
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 90 79,580
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 110 116,120
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 125 149,410
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 160 246,850
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 200 380,830
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 250 592,760
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 40 19,330
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 50 29,310
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 63 45,720
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 75 65,530
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 90 92,570
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 110 135,600
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 125 175,390
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 160 287,450
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 200 447,410
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 250 697,510
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 20 8,690
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 25 11,690
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 32 18,840
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 40 28,910
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 50 44,580
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 63 70,890
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 75 100,690
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 90 143,720
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 110 212,740
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 125 273,640
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 160 446,600
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 200 695,070
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 250 1,088,080
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
33 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50 13,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
34 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63 29,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
35 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75 58,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
36 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90 87,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
37 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110 96,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
38 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125 300,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
39 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160 368,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
40 زانو جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160 439,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
41 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50 12,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
42 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63 24,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
43 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75 51,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
44 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90 77,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
45 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110 92,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
46 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125 308,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
47 زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160 373,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
48 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 63*50 13,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
49 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*50 17,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
50 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 75*63 17,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
51 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*63 21,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
52 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 90*75 21,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
53 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*63 26,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
54 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*75 32,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 110*90 34,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 125*110 87,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*110 93,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد 160*125 93,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
59 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 50 62,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
60 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 63 134,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
61 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 75 238,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 90 305,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون جوشی پلیران PN5 عدد 110 367,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
64 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 50 69,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
65 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 63 105,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
66 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 75 119,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
67 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 90 150,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
68 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 110 212,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
69 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 125 289,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
70 موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد 160 381,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
71 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 63 150,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
72 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 75 154,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
73 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 90 175,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
74 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 110 227,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
75 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 125 310,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
76 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 160 429,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
77 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 200 2,221,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
78 موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد 250 2,777,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
79 موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد 63 124,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 31,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 50,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 50,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 82,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 143,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 150,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 150,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 351,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 367,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 372,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه جوشی 90 درجه پلیران PN6 عدد 160*160*160 526,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 50*50*50 32,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*50*63 49,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 63*63*63 49,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*63*75 78,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 75*75*75 78,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*63*90 145,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 90*90*90 145,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*63*110 150,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*75*110 150,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*90*110 151,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 110*110*110 151,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*110*125 204,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 125*125*125 211,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
104 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*110*160 399,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
105 سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد 160*160*160 468,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-45 عدد 63 101,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 63 101,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه بازدید جوشی پلیران PN5-90 عدد 110 232,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
109 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 50 126,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
110 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 63 54,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
111 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 75 144,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
112 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 110 107,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
113 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 125 346,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
114 دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد 160 432,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
115 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63*63 171,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
116 چهار راه جوشی پلیران PN5 عدد 110*110*110*110 403,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد 63*63*63 55,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
118 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 63 3,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
119 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 75 4,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
120 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 90 5,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
121 درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد 110 6,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
122 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 50 1,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
123 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 63 2,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
124 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 75 3,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
125 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 90 4,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
126 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 110 7,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
127 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 125 10,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
128 درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد 160 16,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
129 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 63 13,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
130 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 63 15,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
131 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 75 18,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
132 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 75 22,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
133 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 90 35,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
134 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 90 49,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
135 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 110 52,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
136 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 110 60,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
137 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 125 65,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
138 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 125 83,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
139 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 140 88,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
140 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 140 101,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
141 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 160 110,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
142 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 160 131,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
143 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 180 169,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
144 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 180 224,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
145 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 200 198,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
146 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 200 250,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
147 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 225 357,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
148 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 225 405,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
149 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 250 427,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
150 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 250 522,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
151 فلنج جوشی پلیران PN6 عدد 315 896,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
152 فلنج جوشی پلیران PN10 عدد 315 936,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
جمع کل