ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 50 348,540
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 63 548,340
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 75 749,280
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 90 1,087,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 110 1,587,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 125 2,042,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 160 3,374,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 200 5,205,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 250 8,103,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 40 264,180
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 50 400,740
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 63 624,960
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 75 895,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 90 1,265,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 110 1,853,700
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 125 2,397,600
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 160 3,929,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 200 6,116,100
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 250 9,534,900
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 20 118,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 25 159,840
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 32 257,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 40 395,160
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 50 609,420
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 63 969,060
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 75 1,376,400
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 90 1,964,700
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 110 2,908,200
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 125 3,740,700
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 160 6,105,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 200 9,501,600
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 250 14,874,000
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1/2*20 14,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 اتصال نر پیچی پلیران عدد "3/4*25 18,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1*32 32,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 61,280
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 85,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*50 87,620
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*63 146,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*75 285,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 285,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 اتصال نر پیچی پلیران عدد "3*90 566,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 اتصال نر پیچی پلیران عدد "4*110 860,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 اتصال نر پیچی پلیران عدد "4*125 1,422,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 اتصال نر پیچی پلیران عدد "5*125 1,422,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1/2*20 16,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "3/4*25 19,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1*32 30,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 66,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 84,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2*63 146,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2*75 336,130
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 336,130
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "3*90 631,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "4*110 980,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "4*125 1,422,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "5*125 1,422,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 رابط پیچی پلیران عدد 20*20 23,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 رابط پیچی پلیران عدد 25*25 31,980
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 رابط پیچی پلیران عدد 32*32 55,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 رابط پیچی پلیران عدد 40*40 92,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 رابط پیچی پلیران عدد 50*50 136,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 رابط پیچی پلیران عدد 63*63 230,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 رابط پیچی پلیران عدد 75*75 492,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 رابط پیچی پلیران عدد 90*90 896,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 رابط پیچی پلیران عدد 110*110 1,091,130
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 رابط پیچی پلیران عدد 125*125 1,622,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 تبدیل پیچی پلیران عدد 20*25 27,380
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 تبدیل پیچی پلیران عدد 20*32 58,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 تبدیل پیچی پلیران عدد 25*32 58,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 تبدیل پیچی پلیران عدد 25*40 70,380
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*40 70,380
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*50 111,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*50 111,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*63 247,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*63 247,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*63 247,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*75 444,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*75 444,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*90 821,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*90 821,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*110 967,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*110 967,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پیچی پلیران عدد 90*110 967,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پیچی پلیران عدد 110*125 1,493,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 زانو پیچی پلیران عدد 20*20 32,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 زانو پیچی پلیران عدد 25*25 34,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 زانو پیچی پلیران عدد 32*32 56,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 زانو پیچی پلیران عدد 40*40 104,170
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 زانو پیچی پلیران عدد 50*50 147,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 زانو پیچی پلیران عدد 63*63 315,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 زانو پیچی پلیران عدد 75*75 841,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 زانو پیچی پلیران عدد 90*90 1,367,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 زانو پیچی پلیران عدد 110*110 1,724,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 زانو پیچی پلیران عدد 125*125 2,052,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 زانو نر پیچی پلیران عدد "1/2*20 16,890
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 زانو نر پیچی پلیران عدد "3/4*25 26,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 زانو نر پیچی پلیران عدد "1*32 51,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 99,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 140,190
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*63 277,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 زانو نر پیچی پلیران عدد "2*63 277,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 زانو نر پیچی پلیران عدد "2*75 869,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 زانو نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 869,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 زانو نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*90 1,390,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 زانو نر پیچی پلیران عدد "3*90 1,390,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 زانو نر پیچی پلیران عدد "3*110 1,617,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 زانو نر پیچی پلیران عدد "4*110 1,617,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1/2*20 24,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3/4*25 35,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1*32 53,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 110,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 147,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2*63 298,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2*75 926,840
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 926,840
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*90 1,459,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3*90 1,459,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3*110 1,717,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 زانو ماده پیچی پلیران عدد "4*110 1,717,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه پیچی پلیران عدد 20*20*20 39,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه پیچی پلیران عدد 25*25*25 48,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه پیچی پلیران عدد 32*32*32 82,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه پیچی پلیران عدد 40*40*40 134,820
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه پیچی پلیران عدد 50*50*50 216,180
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پیچی پلیران عدد 63*63*63 437,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پیچی پلیران عدد 75*75*75 926,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پیچی پلیران عدد 90*90*90 1,408,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پیچی پلیران عدد 110*110*110 2,136,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پیچی پلیران عدد 125*125*125 2,727,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 40,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 58,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 58,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 89,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 89,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1*32 89,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 190,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 271,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 63*"2*63 577,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2*75 1,079,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 1,079,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2*90 1,314,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 1,314,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"3*90 1,314,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"3*110 1,831,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"4*110 1,831,350
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 سه راه نر پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 44,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 57,880
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 57,880
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 91,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 91,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1*32 91,520
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1*40 170,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 170,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/4*50 199,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 199,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1*63 556,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1.1/2*63 556,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"2*63 556,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"1.1/2*75 889,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2*75 889,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 889,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2*90 1,172,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 1,172,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"3*90 1,172,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"3*110 1,730,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"4*110 1,730,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"4*125 2,275,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"5*125 2,275,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 25*20*25 48,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*20*32 84,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*25*32 84,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*25*40 139,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*32*40 143,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*32*50 219,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*40*50 219,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*32*63 478,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*40*63 478,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*50*63 478,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*50*75 1,008,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*63*75 1,008,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*63*90 1,323,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*75*90 1,323,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*63*110 1,987,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*75*110 1,987,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*90*110 1,987,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*90*125 2,630,240
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*110*125 2,630,240
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 63*"2 711,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 894,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"3 995,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"4 1,029,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 110*"4 1,074,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 125*"5 1,645,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 20 17,040
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 25 22,030
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 32 39,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 40 69,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 50 92,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 63 148,280
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 75 347,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 90 760,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 110 1,033,970
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 125 1,526,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*20 15,790
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*25 17,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*25 17,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*32 30,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*32 30,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*40 44,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*40 44,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1*40 44,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*50 51,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*50 64,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*50 51,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*50 64,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1*50 51,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*50 64,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*63 90,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*63 90,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*63 90,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*63 90,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*63 90,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*75 110,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*75 110,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*75 110,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*75 110,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*75 110,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*90 141,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*90 141,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*90 141,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*90 141,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*90 141,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*110 147,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*110 147,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*110 147,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*110 147,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*110 147,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*125 185,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*125 185,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*125 185,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*125 185,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*125 185,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1/2*160 347,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3/4*160 347,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1*160 347,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1.1/2*160 347,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "2*160 347,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3*160 347,020
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1/2*200 553,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3/4*200 537,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1*200 537,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1.1/2*200 537,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "2*200 553,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3*200 537,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "4*200 537,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1/2*250 732,230
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3/4*250 763,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1*250 763,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1.1/2*250 763,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
261 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "2*250 763,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
262 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3*250 763,480
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
263 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "4*250 876,690