ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 50 310,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 63 488,220
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 75 667,080
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 90 968,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 110 1,413,240
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 125 1,818,420
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 160 3,004,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 200 4,634,940
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری 250 7,214,340
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 40 235,260
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 50 356,820
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 63 556,440
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 75 797,580
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 90 1,126,620
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 110 1,650,420
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 125 2,134,680
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 160 3,498,480
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 200 5,445,360
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری 250 8,489,160
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 20 105,780
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 25 142,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 32 229,320
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 40 351,840
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 50 542,580
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 63 862,800
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 75 1,225,500
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 90 1,749,240
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 110 2,589,300
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 125 3,330,480
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 160 5,435,460
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 200 8,459,520
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری 250 13,242,720
 • 6% از 1 تا 10,000,000
 • 10% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1/2*20 15,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 اتصال نر پیچی پلیران عدد "3/4*25 20,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1*32 35,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 67,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 93,930
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*50 96,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*63 160,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*75 313,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 313,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 اتصال نر پیچی پلیران عدد "3*90 623,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 اتصال نر پیچی پلیران عدد "4*110 946,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 اتصال نر پیچی پلیران عدد "4*125 1,564,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 اتصال نر پیچی پلیران عدد "5*125 1,564,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1/2*20 17,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "3/4*25 21,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1*32 33,700
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 73,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 92,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2*63 161,400
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2*75 369,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 369,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "3*90 694,570
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "4*110 1,078,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "4*125 1,564,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "5*125 1,564,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 رابط پیچی پلیران عدد 20*20 26,240
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 رابط پیچی پلیران عدد 25*25 35,180
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 رابط پیچی پلیران عدد 32*32 60,610
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 رابط پیچی پلیران عدد 40*40 101,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 رابط پیچی پلیران عدد 50*50 150,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 رابط پیچی پلیران عدد 63*63 253,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 رابط پیچی پلیران عدد 75*75 541,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 رابط پیچی پلیران عدد 90*90 985,920
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 رابط پیچی پلیران عدد 110*110 1,200,250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 رابط پیچی پلیران عدد 125*125 1,784,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 تبدیل پیچی پلیران عدد 20*25 30,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 تبدیل پیچی پلیران عدد 20*32 64,060
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 تبدیل پیچی پلیران عدد 25*32 64,400
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 تبدیل پیچی پلیران عدد 25*40 77,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*40 77,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*50 122,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*50 122,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*63 272,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*63 272,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*63 272,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*75 488,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*75 488,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*90 903,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*90 903,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*110 1,064,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*110 1,064,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پیچی پلیران عدد 90*110 1,064,560
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پیچی پلیران عدد 110*125 1,643,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 زانو پیچی پلیران عدد 20*20 35,810
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 زانو پیچی پلیران عدد 25*25 37,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 زانو پیچی پلیران عدد 32*32 61,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 زانو پیچی پلیران عدد 40*40 114,590
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 زانو پیچی پلیران عدد 50*50 162,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 زانو پیچی پلیران عدد 63*63 347,330
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 زانو پیچی پلیران عدد 75*75 926,140
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 زانو پیچی پلیران عدد 90*90 1,504,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 زانو پیچی پلیران عدد 110*110 1,896,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 زانو پیچی پلیران عدد 125*125 2,257,450
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 زانو نر پیچی پلیران عدد "1/2*20 18,580
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 زانو نر پیچی پلیران عدد "3/4*25 28,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 زانو نر پیچی پلیران عدد "1*32 56,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 109,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 154,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*63 305,510
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 زانو نر پیچی پلیران عدد "2*63 305,510
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 زانو نر پیچی پلیران عدد "2*75 955,950
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 زانو نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 955,950
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 زانو نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*90 1,529,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 زانو نر پیچی پلیران عدد "3*90 1,529,630
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 زانو نر پیچی پلیران عدد "3*110 1,778,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 زانو نر پیچی پلیران عدد "4*110 1,778,870
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1/2*20 27,340
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3/4*25 38,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1*32 58,460
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 121,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 162,470
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2*63 328,720
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2*75 1,019,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 1,019,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*90 1,605,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3*90 1,605,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3*110 1,889,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 زانو ماده پیچی پلیران عدد "4*110 1,889,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه پیچی پلیران عدد 20*20*20 43,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه پیچی پلیران عدد 25*25*25 53,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه پیچی پلیران عدد 32*32*32 90,780
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه پیچی پلیران عدد 40*40*40 148,310
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه پیچی پلیران عدد 50*50*50 237,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پیچی پلیران عدد 63*63*63 481,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پیچی پلیران عدد 75*75*75 1,018,740
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پیچی پلیران عدد 90*90*90 1,549,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پیچی پلیران عدد 110*110*110 2,350,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پیچی پلیران عدد 125*125*125 3,000,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 44,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 64,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 64,300
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 98,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 98,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1*32 98,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 209,050
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 298,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 63*"2*63 634,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2*75 1,187,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 1,187,600
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2*90 1,445,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 1,445,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"3*90 1,445,940
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"3*110 2,014,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"4*110 2,014,490
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 سه راه نر پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 48,900
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 63,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 63,670
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 100,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 100,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1*32 100,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1*40 187,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 187,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/4*50 219,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 219,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1*63 612,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1.1/2*63 612,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"2*63 612,410
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"1.1/2*75 978,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2*75 978,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 978,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2*90 1,289,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 1,289,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"3*90 1,289,800
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"3*110 1,903,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"4*110 1,903,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"4*125 2,503,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"5*125 2,503,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 25*20*25 53,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*20*32 92,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*25*32 92,650
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*25*40 152,950
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*32*40 157,730
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*32*50 240,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*40*50 240,990
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*32*63 525,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*40*63 525,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*50*63 525,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*50*75 1,109,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*63*75 1,109,100
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*63*90 1,456,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*75*90 1,456,390
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*63*110 2,186,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*75*110 2,186,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*90*110 2,186,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*90*125 2,893,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*110*125 2,893,270
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
189 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 63*"2 782,910
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
190 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 984,420
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
191 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"3 1,094,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
192 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"4 1,132,540
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
193 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 110*"4 1,181,510
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
194 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 125*"5 1,810,320
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 20 18,750
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 25 24,240
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 32 43,430
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 40 76,530
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
199 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 50 101,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 63 163,110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 75 382,440
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
202 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 90 836,550
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
203 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 110 1,137,370
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
204 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 125 1,678,860
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
205 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*20 18,160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
206 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*25 20,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
207 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*25 20,120
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
208 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*32 34,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
209 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*32 34,770
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
210 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*40 50,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
211 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*40 50,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
212 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1*40 50,830
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
213 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*50 59,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
214 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*50 74,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
215 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*50 59,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
216 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*50 74,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
217 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1*50 59,640
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
218 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*50 74,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
219 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*63 104,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
220 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*63 104,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
221 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*63 104,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
222 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*63 104,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
223 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*63 104,150
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
224 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*75 126,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
225 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*75 126,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
226 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*75 126,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
227 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*75 126,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
228 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*75 126,680
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
229 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*90 162,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
230 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*90 162,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
231 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*90 162,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
232 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*90 162,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
233 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*90 162,210
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
234 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*110 169,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
235 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*110 169,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
236 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*110 169,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
237 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*110 169,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
238 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*110 169,760
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
239 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*125 212,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
240 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*125 212,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
241 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1*125 212,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
242 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1.1/2*125 212,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
243 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "2*125 212,850
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
244 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1/2*160 399,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
245 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3/4*160 399,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
246 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1*160 399,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
247 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1.1/2*160 399,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
248 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "2*160 399,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
249 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3*160 399,080
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
250 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1/2*200 636,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
251 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3/4*200 618,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
252 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1*200 618,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
253 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1.1/2*200 618,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
254 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "2*200 636,220
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
255 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3*200 618,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
256 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "4*200 618,290
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
257 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1/2*250 842,070
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
258 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3/4*250 878,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
259 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1*250 878,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
260 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "1.1/2*250 878,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
261 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "2*250 878,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
262 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "3*250 878,010
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
263 کمربند پیچی پلیران 6پیچ عدد "4*250 1,008,200