ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 50 25,500
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 63 40,110
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 75 54,810
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 90 79,580
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 110 116,120
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 125 149,410
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 160 246,850
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 200 380,830
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN5 مترطول 250 592,760
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 40 19,330
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 50 29,310
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 63 45,720
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 75 65,530
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 90 92,570
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 110 135,600
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 125 175,390
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 160 287,450
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 200 447,410
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 250 697,510
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 20 8,690
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 25 11,690
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 32 18,840
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 40 28,910
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 50 44,580
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 63 70,890
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 75 100,690
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 90 143,720
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 110 212,740
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 125 273,640
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 160 446,600
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 200 695,070
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 250 1,088,080
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
33 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1/2*20 6,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
34 اتصال نر پیچی پلیران عدد "3/4*25 8,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
35 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1*32 14,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
36 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 27,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
37 اتصال نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 38,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
38 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*50 39,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
39 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*63 65,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
40 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2*75 127,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
41 اتصال نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 127,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
42 اتصال نر پیچی پلیران عدد "3*90 253,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
43 اتصال نر پیچی پلیران عدد "4*110 384,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
44 اتصال نر پیچی پلیران عدد "4*125 635,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
45 اتصال نر پیچی پلیران عدد "5*125 635,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
46 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1/2*20 7,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
47 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "3/4*25 8,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
48 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1*32 13,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
49 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 29,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
50 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 37,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
51 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2*63 65,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
52 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2*75 150,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
53 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 150,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
54 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "3*90 282,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
55 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "4*110 438,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
56 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "4*125 635,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
57 اتصال ماده پیچی پلیران عدد "5*125 635,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
58 رابط پیچی پلیران عدد 20*20 10,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
59 رابط پیچی پلیران عدد 25*25 14,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
60 رابط پیچی پلیران عدد 32*32 24,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
61 رابط پیچی پلیران عدد 40*40 41,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
62 رابط پیچی پلیران عدد 50*50 60,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
63 رابط پیچی پلیران عدد 63*63 103,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
64 رابط پیچی پلیران عدد 75*75 219,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
65 رابط پیچی پلیران عدد 90*90 400,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
66 رابط پیچی پلیران عدد 110*110 487,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
67 رابط پیچی پلیران عدد 125*125 724,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
68 تبدیل پیچی پلیران عدد 20*25 12,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
69 تبدیل پیچی پلیران عدد 20*32 26,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
70 تبدیل پیچی پلیران عدد 25*32 26,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
71 تبدیل پیچی پلیران عدد 25*40 31,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
72 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*40 31,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
73 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*50 49,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
74 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*50 49,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
75 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*63 110,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*63 110,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*63 110,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*75 198,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*75 198,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*90 367,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*90 367,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*110 432,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*110 432,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پیچی پلیران عدد 90*110 432,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پیچی پلیران عدد 110*125 667,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
86 زانو پیچی پلیران عدد 20*20 14,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
87 زانو پیچی پلیران عدد 25*25 15,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
88 زانو پیچی پلیران عدد 32*32 25,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
89 زانو پیچی پلیران عدد 40*40 46,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
90 زانو پیچی پلیران عدد 50*50 65,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
91 زانو پیچی پلیران عدد 63*63 141,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
92 زانو پیچی پلیران عدد 75*75 376,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
93 زانو پیچی پلیران عدد 90*90 610,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
94 زانو پیچی پلیران عدد 110*110 770,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
95 زانو پیچی پلیران عدد 125*125 916,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
96 زانو نر پیچی پلیران عدد "1/2*20 7,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
97 زانو نر پیچی پلیران عدد "3/4*25 11,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
98 زانو نر پیچی پلیران عدد "1*32 22,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
99 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 44,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
100 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 62,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
101 زانو نر پیچی پلیران عدد "1.1/2*63 124,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
102 زانو نر پیچی پلیران عدد "2*63 124,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
103 زانو نر پیچی پلیران عدد "2*75 388,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
104 زانو نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 388,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
105 زانو نر پیچی پلیران عدد "2.1/2*90 621,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
106 زانو نر پیچی پلیران عدد "3*90 621,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
107 زانو نر پیچی پلیران عدد "3*110 722,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
108 زانو نر پیچی پلیران عدد "4*110 722,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
109 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1/2*20 11,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
110 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3/4*25 15,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
111 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1*32 23,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
112 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1.1/4*40 49,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
113 زانو ماده پیچی پلیران عدد "1.1/2*50 65,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
114 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2*63 133,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
115 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2*75 414,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
116 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*75 414,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
117 زانو ماده پیچی پلیران عدد "2.1/2*90 652,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
118 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3*90 652,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
119 زانو ماده پیچی پلیران عدد "3*110 767,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
120 زانو ماده پیچی پلیران عدد "4*110 767,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه پیچی پلیران عدد 20*20*20 17,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه پیچی پلیران عدد 25*25*25 21,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه پیچی پلیران عدد 32*32*32 36,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه پیچی پلیران عدد 40*40*40 60,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه پیچی پلیران عدد 50*50*50 96,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پیچی پلیران عدد 63*63*63 195,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پیچی پلیران عدد 75*75*75 413,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پیچی پلیران عدد 90*90*90 629,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پیچی پلیران عدد 110*110*110 954,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پیچی پلیران عدد 125*125*125 1,218,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 18,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 26,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 26,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 40,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 40,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1*32 40,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 84,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
138 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 121,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
139 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 63*"2*63 257,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
140 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2*75 482,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
141 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 482,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
142 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2*90 587,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
143 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 587,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
144 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"3*90 587,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
145 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"3*110 818,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
146 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"4*110 818,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
147 سه راه نر پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 19,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
148 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 25,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
149 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 25,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
150 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 40,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
151 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 40,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
152 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1*32 40,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
153 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1*40 76,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
154 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 76,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
155 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/4*50 89,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
156 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 89,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
157 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1*63 248,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1.1/2*63 248,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"2*63 248,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"1.1/2*75 397,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2*75 397,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 397,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2*90 523,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 523,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"3*90 523,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"3*110 773,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"4*110 773,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"4*125 1,016,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"5*125 1,016,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 25*20*25 21,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*20*32 37,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*25*32 37,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*25*40 62,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*32*40 64,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*32*50 97,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
176 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*40*50 97,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
177 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*32*63 213,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
178 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*40*63 213,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
179 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*50*63 213,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
180 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*50*75 450,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
181 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*63*75 450,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
182 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*63*90 591,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
183 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*75*90 591,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
184 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*63*110 887,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
185 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*75*110 887,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
186 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*90*110 887,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
187 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*90*125 1,175,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
188 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*110*125 1,175,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
189 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 63*"2 317,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
190 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 317,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
191 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"3 444,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
192 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"4 459,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
193 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 110*"4 479,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
194 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 125*"5 735,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 20 7,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 25 9,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 32 17,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 40 31,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
199 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 50 41,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 63 66,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 75 155,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
202 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 90 339,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
203 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 110 461,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
204 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 125 681,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
205 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*20 5,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
206 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*25 6,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
207 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*25 6,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
208 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*32 10,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
209 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*32 10,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
210 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*40 15,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
211 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*40 15,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
212 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1*40 15,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
213 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1/2*50 18,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
214 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "1/2*50 23,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
215 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "3/4*50 18,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
216 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد "3/4*50 23,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
217 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد "1*50 18,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 50,000,000