ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 50 22,290
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 63 35,080
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 75 47,930
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 90 69,440
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 110 103,670
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 125 133,490
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 160 215,860
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 200 333,020
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلی اتیلن پلیران PN4 مترطول 250 523,320
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 40 17,820
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 50 26,550
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 63 41,180
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 75 58,790
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 90 83,780
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 110 125,680
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلی اتیلن پلیران PN7 مترطول 125 161,180
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 160 264,140
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 200 410,420
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلی اتیلن پلیران PN6 مترطول 250 634,090
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 20 8,380
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 25 10,720
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 32 16,480
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 40 25,280
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 50 38,990
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 63 61,990
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 75 88,050
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 90 125,680
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 110 186,040
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 125 239,290
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 160 390,540
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 200 607,820
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلی اتیلن پلیران PN10 مترطول 250 951,490
 • 2% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 50,000,000
 • 11% از 50,000,001 تا بی نهایت
33 اتصال نر پیچی پلیران عدد 20*"1/2 5,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
34 اتصال نر پیچی پلیران عدد 25*"3/4 7,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
35 اتصال نر پیچی پلیران عدد 32*"1 13,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
36 اتصال نر پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4 26,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
37 اتصال نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2 36,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
38 اتصال نر پیچی پلیران عدد 50*"2 37,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
39 اتصال نر پیچی پلیران عدد 63*"2 62,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
40 اتصال نر پیچی پلیران عدد 75*"2 121,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
41 اتصال نر پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 121,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
42 اتصال نر پیچی پلیران عدد 90*"3 241,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
43 اتصال نر پیچی پلیران عدد 110*"4 366,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
44 اتصال نر پیچی پلیران عدد 125*"4 605,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
45 اتصال نر پیچی پلیران عدد 125*"5 605,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
46 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 20*"1/2 6,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
47 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 25*"3/4 8,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
48 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 32*"1 13,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
49 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4 28,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
50 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2 35,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
51 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 63*"2 62,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
52 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 75*"2 143,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
53 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 143,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
54 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 90*"3 268,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
55 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 110*"4 417,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
56 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 125*"4 605,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
57 اتصال ماده پیچی پلیران عدد 125*"5 605,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
58 رابط پیچی پلیران عدد 20*20 10,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
59 رابط پیچی پلیران عدد 25*25 13,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
60 رابط پیچی پلیران عدد 32*32 23,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
61 رابط پیچی پلیران عدد 40*40 39,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
62 رابط پیچی پلیران عدد 50*50 58,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
63 رابط پیچی پلیران عدد 63*63 98,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
64 رابط پیچی پلیران عدد 75*75 209,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
65 رابط پیچی پلیران عدد 90*90 381,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
66 رابط پیچی پلیران عدد 110*110 464,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
67 رابط پیچی پلیران عدد 125*125 690,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
68 تبدیل پیچی پلیران عدد 25*20 11,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
69 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*20 24,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
70 تبدیل پیچی پلیران عدد 32*25 24,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
71 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*25 29,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
72 تبدیل پیچی پلیران عدد 40*32 29,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
73 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*32 47,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
74 تبدیل پیچی پلیران عدد 50*40 47,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
75 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*32 105,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*40 105,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل پیچی پلیران عدد 63*50 105,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*50 189,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل پیچی پلیران عدد 75*63 189,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل پیچی پلیران عدد 90*63 349,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل پیچی پلیران عدد 90*75 349,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل پیچی پلیران عدد 110*63 411,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل پیچی پلیران عدد 110*75 411,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل پیچی پلیران عدد 110*90 411,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل پیچی پلیران عدد 125*110 635,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
86 زانو پیچی پلیران عدد 20*20 13,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
87 زانو پیچی پلیران عدد 25*25 14,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
88 زانو پیچی پلیران عدد 32*32 23,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
89 زانو پیچی پلیران عدد 40*40 44,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
90 زانو پیچی پلیران عدد 50*50 62,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
91 زانو پیچی پلیران عدد 63*63 134,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
92 زانو پیچی پلیران عدد 75*75 358,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
93 زانو پیچی پلیران عدد 90*90 581,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
94 زانو پیچی پلیران عدد 110*110 733,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
95 زانو پیچی پلیران عدد 125*125 873,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
96 زانو نر پیچی پلیران عدد 20*"1/2 7,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
97 زانو نر پیچی پلیران عدد 25*"3/4 11,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
98 زانو نر پیچی پلیران عدد 32*"1 21,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
99 زانو نر پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4 42,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
100 زانو نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2 59,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
101 زانو نر پیچی پلیران عدد 63*"1.1/2 118,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
102 زانو نر پیچی پلیران عدد 63*"2 118,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
103 زانو نر پیچی پلیران عدد 75*"2 369,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
104 زانو نر پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 369,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
105 زانو نر پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2 591,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
106 زانو نر پیچی پلیران عدد 90*"3 591,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
107 زانو نر پیچی پلیران عدد 110*"3 688,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
108 زانو نر پیچی پلیران عدد 110*"4 688,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
109 زانو ماده پیچی پلیران عدد 20*"1/2 10,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
110 زانو ماده پیچی پلیران عدد 25*"3/4 15,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
111 زانو ماده پیچی پلیران عدد 32*"1 22,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
112 زانو ماده پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4 46,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
113 زانو ماده پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2 62,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
114 زانو ماده پیچی پلیران عدد 63*"2 127,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
115 زانو ماده پیچی پلیران عدد 75*"2 394,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
116 زانو ماده پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 394,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
117 زانو ماده پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2 621,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
118 زانو ماده پیچی پلیران عدد 90*"3 621,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
119 زانو ماده پیچی پلیران عدد 110*"3 730,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
120 زانو ماده پیچی پلیران عدد 110*"4 730,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه پیچی پلیران عدد 20*20*20 16,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه پیچی پلیران عدد 25*25*25 20,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه پیچی پلیران عدد 32*32*32 35,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه پیچی پلیران عدد 40*40*40 57,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه پیچی پلیران عدد 50*50*50 91,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه پیچی پلیران عدد 63*63*63 186,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه پیچی پلیران عدد 75*75*75 394,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه پیچی پلیران عدد 90*90*90 599,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه پیچی پلیران عدد 110*110*110 909,909
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه پیچی پلیران عدد 125*125*125 1,160,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 17,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 24,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 24,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 38,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 38,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 32*"1*32 38,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 80,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
138 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 115,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
139 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 63*"2*63 245,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
140 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2*75 459,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
141 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 459,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
142 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2*90 559,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
143 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 559,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
144 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 90*"3*90 559,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
145 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"3*110 779,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
146 سه راه ماده پیچی پلیران عدد 110*"4*110 779,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
147 سه راه نر پیچی پلیران عدد 20*"1/2*20 18,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
148 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"1/2*25 24,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
149 سه راه نر پیچی پلیران عدد 25*"3/4*25 26,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
150 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1/2*32 38,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
151 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"3/4*32 38,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
152 سه راه نر پیچی پلیران عدد 32*"1*32 38,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
153 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1*40 72,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
154 سه راه نر پیچی پلیران عدد 40*"1.1/4*40 72,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
155 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/4*50 84,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
156 سه راه نر پیچی پلیران عدد 50*"1.1/2*50 84,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
157 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1*63 236,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
158 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"1.1/2*63 236,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
159 سه راه نر پیچی پلیران عدد 63*"2*63 236,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
160 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"1.1/2*75 378,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
161 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2*75 378,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
162 سه راه نر پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2*75 378,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
163 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2*90 498,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
164 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"2.1/2*90 498,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
165 سه راه نر پیچی پلیران عدد 90*"3*90 498,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
166 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"3*110 736,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
167 سه راه نر پیچی پلیران عدد 110*"4*110 736,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
168 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"4*125 968,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
169 سه راه نر پیچی پلیران عدد 125*"5*125 968,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
170 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 25*20*25 20,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
171 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*20*32 35,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
172 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 32*25*32 35,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
173 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*25*40 59,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
174 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 40*32*40 60,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
175 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*32*50 93,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
176 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 50*40*50 93,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
177 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*32*63 203,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
178 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*40*63 203,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
179 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 63*50*63 203,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
180 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*50*75 428,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
181 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 75*63*75 428,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
182 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*63*90 563,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
183 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 90*75*90 563,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
184 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*63*110 845,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
185 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*75*110 845,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
186 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 110*90*110 845,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
187 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*90*125 1,119,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
188 سه راه تبدیل پیچی پلیران عدد 125*110*125 1,119,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
189 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 63*"2 302,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
190 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 75*"2.1/2 380,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
191 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"3 423,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
192 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 90*"4 438,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
193 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 110*"4 456,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
194 اتصال فلنج دار پیچی پلیران عدد 125*"5 700,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
195 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 20 7,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
196 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 25 9,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
197 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 32 16,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
198 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 40 29,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
199 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 50 39,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
200 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 63 63,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
201 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 75 147,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
202 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 90 323,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
203 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 110 439,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
204 درپوش انتهایی پیچی پلیران عدد 125 649,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
205 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 20*"1/2 5,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
206 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 25*"1/2 6,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
207 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 25*"3/4 6,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
208 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 32*"1/2 10,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
209 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 32*"3/4 10,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
210 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 40*"1/2 14,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
211 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 40*"3/4 14,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
212 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 40*"1 14,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
213 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 50*"1/2 17,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
214 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 50*"1/2 22,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
215 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 50*"3/4 17,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
216 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 50*"3/4 22,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
217 کمربند پیچی پلیران 2پیچ عدد 50*"1 17,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
218 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 50*"1 22,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
219 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 63*"1/2 31,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
220 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 63*"3/4 31,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
221 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 63*"1 31,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
222 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 63*"1.1/2 31,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
223 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 63*"2 31,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
224 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 75*"1/2 38,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
225 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 75*"3/4 38,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت
226 کمربند پیچی پلیران 4پیچ عدد 75*"1 38,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 1,000,001 تا 50,000,000
 • 24% از 50,000,001 تا بی نهایت