ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 50 24,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 50 34,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 50 42,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 50 73,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 50 128,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 50 183,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 63 33,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 63 41,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 63 61,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 63 107,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 63 186,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 63 265,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 75 39,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 75 48,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 75 75,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 75 134,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 75 231,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 75 329,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 90 54,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 90 68,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 90 105,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 90 183,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 90 320,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 90 457,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 110 72,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 110 94,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 110 148,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 110 261,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 110 458,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 110 657,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 125 132,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 125 205,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 125 349,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 125 612,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 125 876,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 160 206,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 160 320,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 160 528,740
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 160 936,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 160 1,344,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 50 53,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 50 85,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 50 140,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 50 195,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 63 77,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 63 123,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 63 202,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 63 280,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 75 91,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 75 150,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 75 247,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 75 345,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 90 126,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 90 204,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 90 340,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 90 478,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 110 173,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 110 285,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 110 483,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 110 682,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 125 237,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 125 381,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 125 644,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 125 908,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 160 364,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 160 572,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 160 980,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 160 1,388,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 50 35,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 63 42,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 75 46,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 90 59,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 110 83,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 125 126,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 160 188,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 33,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 35,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 63*75 35,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 37,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 40,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 55,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 59,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 62,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 73,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 86,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 115,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 141,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 زانو 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50 24,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50 25,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 زانو 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63 34,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63 42,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75 43,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75 44,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90 59,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90 62,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110 81,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110 98,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125 116,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125 134,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160 240,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160 279,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63*50 56,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63*50 58,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*50 105,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*50 110,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 زانو جهت ارتباط با ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 14,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 30*50 31,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 40*50 23,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 23,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 43,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 52,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63 56,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 56,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*75 63,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 57,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 80,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*75 81,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*90 84,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 104,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 108,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 127,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 128,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110 141,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 181,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*125 205,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 248,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 279,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*160 325,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 44,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 53,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63 62,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 64,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*75 86,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 79,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 88,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*75 89,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*90 95,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 116,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 121,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 128,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 139,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110 160,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 190,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*125 222,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 333,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 377,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*160 393,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 انشعاب دوبل 67 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*110 234,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 50 7,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 63 8,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 75 13,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 90 16,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 110 24,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 125 30,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 160 52,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 75 86,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 90 125,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 110 146,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 125 180,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 160 276,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 60 سانتی متر عدد 50 177,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 20 سانتی متر عدد 50 128,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 75 سانتی متر عدد 50 191,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 90 سانتی متر عدد 50 209,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 60 سانتی متر عدد 50 146,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 20 سانتی متر عدد 50 111,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 75 سانتی متر عدد 50 158,160
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 90 سانتی متر عدد 50 172,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 63 179,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 63 129,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 63 197,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 63 211,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 75 197,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 75 150,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 75 209,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 75 227,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 90 265,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 90 198,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 90 284,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 90 309,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 110 510,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 110 375,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 110 546,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 110 593,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/25 سانتی متر عدد 110 434,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/35 سانتی متر عدد 110 469,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/60 سانتی متر عدد 110 527,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 28,360
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
189 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 30,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
190 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 32,810
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
191 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 34,760
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
192 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 48,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
193 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 51,230
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
194 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 50 24,520
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
195 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 50 19,670
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
196 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 63 26,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
197 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 63 21,120
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
198 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 75 28,490
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
199 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 75 23,130
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
200 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 90 31,760
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
201 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 90 26,380
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
202 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 110 52,390
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
203 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 110 39,140
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
204 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 125 56,260
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
205 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 125 44,460
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
206 دستگاه برش نیوفلکس عدد 8,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 50 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 63 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 75 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 90 389,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 جعبه ابزار کامل تست نیوفلکس(استاپر) عدد 3,425,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 ابزارتست نیوفلکس(استاپر) عدد 1,291,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 لاستیک یدک استاپر عدد 212,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 مایع روان کننده پوش فیت نیوفلکس سی سی 125 عدد 34,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل