ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 50 18,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 50 25,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 50 32,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 50 58,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 50 100,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 50 142,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 63 24,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 63 30,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 63 46,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 63 84,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 63 143,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 63 202,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 75 30,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 75 36,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 75 57,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 75 106,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 75 180,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 75 256,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 90 42,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 90 52,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 90 80,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 90 144,510
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 90 249,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 90 354,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 110 55,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 110 72,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 110 113,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 110 205,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 110 356,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 110 509,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 125 101,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 125 156,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 125 273,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 125 475,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 125 677,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 160 158,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 160 244,860
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 160 412,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 160 724,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 160 1,036,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 50 40,720
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 50 66,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 50 108,670
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 50 151,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 63 56,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 63 94,470
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 63 153,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 63 211,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 75 68,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 75 117,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 75 191,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 75 266,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 90 94,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 90 157,960
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 90 262,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 90 367,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 110 129,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 110 221,450
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 110 372,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 110 525,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 125 175,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 125 293,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 125 494,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 125 696,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 160 273,110
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 160 441,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 160 753,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 160 1,065,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 50 26,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 63 31,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 75 37,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 90 50,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 110 67,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 125 93,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 160 131,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 21,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 25,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 27,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 32,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 39,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 42,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 45,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 50,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 60,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 80,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 106,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 زانو 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50 19,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50 22,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 زانو 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63 25,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63 29,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75 31,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75 33,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90 41,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90 42,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110 64,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110 72,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125 88,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125 96,210
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160 163,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160 184,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63*50 35,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63*50 36,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*50 74,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*50 73,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 زانو جهت ارتباط با ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 9,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 30*50 25,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 40*50 19,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 19,120
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 29,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 37,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63 39,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 39,770
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*75 48,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 48,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 56,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*75 58,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*90 59,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 66,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 72,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 76,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 87,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110 102,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 105,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*125 138,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 186,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 212,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*160 247,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 33,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 40,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63 44,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 49,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*75 58,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 55,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 63,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*75 63,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*90 68,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 81,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 87,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 95,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 108,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110 124,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 141,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*125 168,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 229,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 258,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*160 303,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 انشعاب دوبل 67 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*110 122,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 50 5,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 63 6,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 75 10,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 90 13,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 110 17,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 125 22,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 160 42,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 110 124,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 125 139,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 160 211,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 60 سانتی متر عدد 50 134,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 20 سانتی متر عدد 50 98,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 75 سانتی متر عدد 50 145,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 90 سانتی متر عدد 50 159,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 60 سانتی متر عدد 50 111,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 20 سانتی متر عدد 50 86,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 75 سانتی متر عدد 50 120,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 90 سانتی متر عدد 50 130,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 63 137,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 63 100,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 63 151,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 63 161,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 75 155,220
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 75 119,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 75 163,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 75 177,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 90 207,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 90 157,850
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 90 221,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 90 239,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 110 367,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 110 268,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 110 393,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 110 428,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/25 سانتی متر عدد 110 324,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/35 سانتی متر عدد 110 350,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/60 سانتی متر عدد 110 389,540
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 19,930
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
186 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 21,340
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
187 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 22,620
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
188 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 24,400
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
189 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 31,970
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
190 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 33,500
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
191 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 50 18,530
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
192 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 50 14,980
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
193 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 63 19,810
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
194 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 63 16,150
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
195 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 75 21,710
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
196 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 75 17,320
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
197 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 90 23,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
198 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 90 19,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
199 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 110 33,150
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
200 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 110 24,640
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
201 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 125 35,820
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
202 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 125 28,600
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
203 دستگاه برش نیوفلکس عدد 8,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
204 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 50 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
205 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 63 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
206 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 75 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 90 389,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 جعبه ابزار کامل تست نیوفلکس(استاپر) عدد 2,300,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 ابزارتست نیوفلکس(استاپر) عدد 973,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 لاستیک یدک استاپر عدد 142,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 مایع روان کننده پوش فیت نیوفلکس سی سی 125 عدد 23,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل