ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 50 26,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 50 37,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 50 46,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 50 80,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 50 140,420
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 50 200,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 63 36,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 63 45,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 63 66,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 63 117,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 63 203,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 63 288,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 75 43,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 75 52,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 75 81,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 75 146,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 75 252,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 75 359,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 90 59,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 90 74,930
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 90 115,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 90 200,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 90 348,970
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 90 498,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 15 شاخه 110 79,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 110 102,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 110 161,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 110 284,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 110 500,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 110 716,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 125 144,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 125 223,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 125 380,520
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 125 667,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 125 955,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 25 شاخه 160 228,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 160 355,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 160 586,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 160 1,039,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 لوله یکسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 160 1,492,060
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 50 59,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 50 93,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 50 154,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 50 214,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 63 85,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 63 136,180
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 63 222,680
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 63 309,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 75 100,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 75 165,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 75 272,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 75 379,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 90 139,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 90 224,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 90 374,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 90 526,260
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 110 190,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 110 314,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 110 531,880
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 110 750,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 125 261,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 125 419,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 125 709,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 125 999,410
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 50 شاخه 160 408,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 100 شاخه 160 641,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 200 شاخه 160 1,098,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 لوله دوسر سوکت پوش فیت نیوفلکس سانتی متری 300 شاخه 160 1,554,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 50 40,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 63 48,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 75 52,950
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 90 67,330
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 110 95,150
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 125 144,010
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 بوشن پوش فیت نیوفلکس عدد 160 218,760
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 37,730
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 39,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 63*75 40,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 42,660
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 46,130
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 63,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 67,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 71,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 84,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 98,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 133,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 تبدیل خارج ازمرکز پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 164,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 زانو 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50 27,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50 28,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 زانو 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63 38,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63 48,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75 49,480
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75 50,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90 67,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90 71,290
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110 92,580
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110 112,840
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125 132,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125 153,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 زانو45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160 279,140
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 زانو 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160 323,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63*50 64,490
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63*50 66,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*50 120,370
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*50 126,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 زانو جهت ارتباط با ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 17,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 30*50 35,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 40*50 26,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 26,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 49,050
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 59,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63 64,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 64,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*75 72,270
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 65,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 91,590
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*75 93,430
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*90 96,350
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 118,750
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 123,170
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 145,230
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 146,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110 161,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 207,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*125 234,810
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 288,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 323,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
128 سه راه 87 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*160 377,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
129 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 50*50 51,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
130 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*50 60,620
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
131 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 63*63 71,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
132 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*50 73,630
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
133 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 75*75 98,690
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
134 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*50 90,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
135 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*63 100,390
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
136 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*75 101,530
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
137 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 90*90 109,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
138 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*50 132,440
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
139 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*63 137,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
140 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*75 146,920
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
141 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*90 158,940
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
142 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110 182,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
143 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*110 217,080
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
144 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 125*125 254,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
145 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*110 387,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
146 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*125 437,560
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
147 سه راه 45 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 160*160 457,030
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
148 انشعاب دوبل 67 درجه پوش فیت نیوفلکس عدد 110*110*110 266,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
149 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 50 8,020
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
150 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 63 9,710
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
151 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 75 14,820
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
152 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 90 19,320
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
153 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 110 28,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
154 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 125 34,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
155 درپوش پوش فیت نیوفلکس عدد 160 61,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
156 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 75 98,990
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
157 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 90 143,090
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
158 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 110 167,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
159 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 125 205,280
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
160 دریچه بازدید پوش فیت نیوفلکس عدد 160 320,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
161 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 60 سانتی متر عدد 50 194,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
162 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 20 سانتی متر عدد 50 141,640
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
163 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 75 سانتی متر عدد 50 210,650
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
164 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 75 / 90 سانتی متر عدد 50 230,780
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
165 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 60 سانتی متر عدد 50 161,040
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
166 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 20 سانتی متر عدد 50 122,830
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
167 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 75 سانتی متر عدد 50 173,980
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
168 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله 63 / 90 سانتی متر عدد 50 189,550
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
169 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 63 197,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
170 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 63 142,310
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
171 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 63 217,380
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
172 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 63 232,250
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
173 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 75 217,190
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
174 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 75 165,240
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
175 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 75 229,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
176 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 75 250,070
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
177 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 90 291,790
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
178 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 90 218,570
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
179 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 90 312,910
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
180 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 90 340,610
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
181 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 60 سانتی متر عدد 110 561,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
182 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 20 سانتی متر عدد 110 412,890
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
183 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 75 سانتی متر عدد 110 600,870
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
184 سیفون یک تکه با درپوش پوش فیت نیوفلکس با لوله / 90 سانتی متر عدد 110 653,360
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
185 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/25 سانتی متر عدد 110 477,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
186 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/35 سانتی متر عدد 110 516,340
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
187 سیفون یک تکه پوش فیت نیوفلکس با لوله سوکتدار/60 سانتی متر عدد 110 580,460
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 18% از 10,000,001 تا بی نهایت
188 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 28,360
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
189 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 30,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
190 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 32,810
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
191 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 34,760
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
192 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 48,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
193 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 51,230
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
194 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 50 24,520
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
195 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 50 19,670
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
196 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 63 26,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
197 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 63 21,120
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
198 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 75 28,490
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
199 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 75 23,130
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
200 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 90 31,760
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
201 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 90 26,380
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
202 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 110 52,390
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
203 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 110 39,140
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
204 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 125 56,260
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
205 بست رایزر با تکیه گاه پلیمری پوش فیت نیوفلکس عدد 125 44,460
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
206 دستگاه برش نیوفلکس عدد 8,000,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
207 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 50 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
208 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 63 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
209 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 75 448,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
210 قالب دستگاه برش و پخ لوله عدد 90 389,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
211 جعبه ابزار کامل تست نیوفلکس(استاپر) عدد 3,425,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
212 ابزارتست نیوفلکس(استاپر) عدد 1,291,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
213 لاستیک یدک استاپر عدد 212,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
214 مایع روان کننده پوش فیت نیوفلکس سی سی 125 عدد 34,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل