ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 40 17,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 40 32,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 40 51,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 40 95,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 40 136,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 50 29,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 50 39,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 50 61,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 50 118,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 50 169,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 75 35,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 75 61,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 75 103,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 75 202,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 75 272,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 110 74,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 110 117,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 110 212,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 110 410,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 110 619,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری30 شاخه 125 80,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 125 160,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 125 290,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 125 572,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 125 850,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 25 شاخه 160 147,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 160 295,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 160 491,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 160 982,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 160 1,473,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 40 36,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 40 68,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 40 107,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 40 154,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 50 58,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 50 81,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 50 131,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 50 190,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 75 69,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 75 128,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 75 217,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 75 327,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 110 156,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 110 242,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 110 445,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 110 680,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 125 176,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 125 326,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 125 592,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 125 879,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 160 262,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 160 523,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 160 1,047,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 160 1,571,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 زانو 30 درجه مسترفیت عدد 75 59,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 زانو 30 درجه مسترفیت عدد 110 110,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 40 24,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 50 33,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 75 58,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 110 101,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 125 198,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 160 358,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 40 24,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 50 30,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 75 55,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 110 108,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 125 176,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 160 401,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 40 43,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 50 53,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 75 110,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 110 179,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 40 43,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 50 58,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 75 98,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 110 184,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 125 369,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 160 504,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 درپوش مسترفیت طول 39 میلی متر عدد 40 6,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 درپوش مسترفیت طول 39 میلی متر عدد 50 9,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 درپوش مسترفیت طول 39 میلی متر عدد 75 13,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 درپوش مسترفیت طول 46 میلی متر عدد 110 24,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 درپوش مسترفیت طول 50 میلی متر عدد 125 26,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 درپوش مسترفیت طول 58 میلی متر عدد 160 43,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 رابط مسترفیت طول 137 میلی متر عدد 50 45,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 رابط مسترفیت طول 144 میلی متر عدد 75 57,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 رابط مسترفیت طول 170میلی متر عدد 110 110,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 رابط مسترفیت طول 177 میلی متر عدد 125 118,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 چهارراهی 45 درجه مسترفیت عدد 110 185,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 چهارراهی 67 درجه مسترفیت عدد 110 282,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه بازدید 90 درجه مسترفیت طول 192 میلی متر عدد 75 145,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه بازدید 90 درجه مسترفیت طول 228 میلی متر عدد 110 194,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه بازدید 90 درجه مسترفیت طول 236 میلی متر عدد 125 347,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل 87 درجه مسترفیت عدد 75*50 88,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل 87 درجه مسترفیت عدد 110*50 143,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه تبدیل 87 درجه مسترفیت عدد 110*75 163,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 75*50 98,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 110*50 147,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 110*75 163,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 125*110 318,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 160*110 567,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 160*125 679,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 تبدیل مسترفیت عدد 50*40 28,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 تبدیل مسترفیت عدد 75*50 47,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 تبدیل مسترفیت عدد 110*50 69,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 تبدیل مسترفیت عدد 110*75 75,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 تبدیل مسترفیت عدد 125*110 98,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 تبدیل مسترفیت عدد 160*110 198,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 تبدیل مسترفیت عدد 160*125 146,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 عصایی پشت بام مسترفیت متری 2 عدد 50 143,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 عصایی پشت بام مسترفیت متری 2 عدد 75 531,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 عصایی پشت بام مسترفیت متری 2 عدد 110 872,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 50 22,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 75 35,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 110 46,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 125 57,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 160 66,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 بست سقفی مسترفیت عدد 50 22,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 بست سقفی مسترفیت عدد 75 46,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 بست سقفی مسترفیت عدد 110 58,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 بست سقفی مسترفیت عدد 125 72,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 بست سقفی مسترفیت عدد 160 162,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 سیفون یک تکه بلند مسترفیت عدد 50 210,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 سیفون یک تکه بلند مسترفیت عدد 75 320,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 سیفون یک تکه بلند مسترفیت عدد 110 645,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل