ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 40 15,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 40 28,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 40 44,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 40 83,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 40 118,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 50 25,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 50 34,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 50 53,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 50 102,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 50 147,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 75 30,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 75 53,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 75 90,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 75 176,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 75 253,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 30 شاخه 110 64,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 110 102,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 110 184,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 110 364,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 110 538,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری30 شاخه 125 69,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 125 143,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 125 259,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 125 511,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 125 758,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 25 شاخه 160 131,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 160 219,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 160 438,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 160 877,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 160 1,315,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 40 32,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 40 61,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 40 96,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 40 137,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 50 52,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 50 72,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 50 117,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 50 169,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 75 61,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 75 114,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 75 194,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 75 292,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 110 139,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 110 216,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 110 397,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 110 607,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 125 157,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 125 291,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 125 529,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 125 785,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 50 شاخه 160 233,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 100 شاخه 160 467,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 200 شاخه 160 935,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت مسترفیت سانتی متری 300 شاخه 160 1,403,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 زانو 30 درجه مسترفیت عدد 75 53,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 زانو 30 درجه مسترفیت عدد 110 98,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 40 22,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 50 29,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 75 52,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 110 72,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 125 197,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 زانو 87 درجه مسترفیت عدد 160 358,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 40 21,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 50 27,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 75 49,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 110 96,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 125 157,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 زانو 45 درجه مسترفیت عدد 160 358,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 40 39,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 50 47,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 75 145,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه 87 درجه مسترفیت عدد 110 160,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 40 39,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 50 51,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 75 87,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 110 164,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 125 330,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه 45 درجه مسترفیت عدد 160 450,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 درپوش مسترفیت طول 39 میلی متر عدد 40 5,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 درپوش مسترفیت طول 39 میلی متر عدد 50 8,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 درپوش مسترفیت طول 39 میلی متر عدد 75 12,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 درپوش مسترفیت طول 46 میلی متر عدد 110 21,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 درپوش مسترفیت طول 50 میلی متر عدد 125 23,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 درپوش مسترفیت طول 58 میلی متر عدد 160 39,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 رابط مسترفیت طول 137 میلی متر عدد 50 41,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 رابط مسترفیت طول 144 میلی متر عدد 75 51,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 رابط مسترفیت طول 170میلی متر عدد 110 98,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 رابط مسترفیت طول 177 میلی متر عدد 125 105,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 چهارراهی 45 درجه مسترفیت عدد 110 185,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 چهارراهی 67 درجه مسترفیت عدد 110 282,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه بازدید 90 درجه مسترفیت طول 192 میلی متر عدد 75 96,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه بازدید 90 درجه مسترفیت طول 228 میلی متر عدد 110 169,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه بازدید 90 درجه مسترفیت طول 236 میلی متر عدد 125 231,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه تبدیل 87 درجه مسترفیت عدد 75*50 79,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه تبدیل 87 درجه مسترفیت عدد 110*50 128,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 سه راه تبدیل 87 درجه مسترفیت عدد 110*75 145,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 75*50 87,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 110*50 98,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 110*75 145,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 125*110 284,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 160*110 506,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 سه راه تبدیل 45 درجه مسترفیت عدد 160*125 606,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 تبدیل مسترفیت عدد 50*40 25,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 تبدیل مسترفیت عدد 75*40 44,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 تبدیل مسترفیت عدد 110*40 63,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 تبدیل مسترفیت عدد 75*50 42,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 تبدیل مسترفیت عدد 110*50 63,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 تبدیل مسترفیت عدد 110*75 67,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 تبدیل مسترفیت عدد 125*110 96,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 تبدیل مسترفیت عدد 160*110 177,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 تبدیل مسترفیت عدد 160*125 130,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 عصایی پشت بام مسترفیت متری 2 عدد 50 143,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 عصایی پشت بام مسترفیت متری 2 عدد 75 531,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 عصایی پشت بام مسترفیت متری 2 عدد 110 872,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 50 22,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 75 35,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 110 46,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 125 57,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 بست دیواری(پایه دار) مسترفیت عدد 160 66,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 بست سقفی مسترفیت عدد 50 22,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 بست سقفی مسترفیت عدد 75 36,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 بست سقفی مسترفیت عدد 110 46,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 بست سقفی مسترفیت عدد 125 58,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 بست سقفی مسترفیت عدد 160 68,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 سیفون یک تکه بلند مسترفیت عدد 50 312,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
126 سیفون یک تکه بلند مسترفیت عدد 75 460,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
127 سیفون یک تکه بلند مسترفیت عدد 110 734,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل