ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 40 16,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 40 30,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 40 48,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 40 30,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 40 128,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 50 27,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 50 37,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 50 57,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 50 111,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 50 159,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 75 33,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 75 57,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 75 97,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 75 190,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 75 274,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 110 70,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 110 110,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 110 199,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 110 394,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 110 582,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 125 75,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 125 146,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 125 265,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 125 522,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 125 775,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 160 134,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 160 224,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 160 448,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 160 896,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 160 1,344,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 40 33,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 40 62,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 40 98,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 40 140,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 50 53,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 50 74,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 50 119,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 50 173,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 75 63,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 75 117,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 75 198,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 75 298,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 110 142,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 110 221,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 110 406,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 110 620,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 125 165,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 125 297,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 125 540,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 125 801,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 160 241,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 160 486,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 160 955,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 160 1,433,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل پوش فیت وحید عدد 50*40 23,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل پوش فیت وحید عدد 75*50 38,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل پوش فیت وحید عدد 110*50 57,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل پوش فیت وحید عدد 110*75 61,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 تبدیل پوش فیت وحید عدد 125*110 88,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 تبدیل پوش فیت وحید عدد 160*110 113,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 تبدیل پوش فیت وحید عدد 160*125 119,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید عدد 50 79,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید عدد 75 116,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید عدد 110 196,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید عدد 50 122,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید عدد 75 275,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید عدد 110 540,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید عدد 50 96,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید عدد 75 12,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید عدد 110 209,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 50 144,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 75 511,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 110 835,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 125 853,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 چهارراهی 67 درجه پوش فیت وحید عدد 110 256,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 75 40,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 110 52,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 125 70,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 40 7,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 50 10,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 75 13,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 110 25,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 125 27,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 160 45,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 روغن مخصوص نصب سی سی 250 عدد 105,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 روغن مخصوص نصب سی سی 500 عدد 144,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 40 20,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 40 20,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 زانو 30 درجه پوش فیت وحید عدد 50 25,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 50 25,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 زانو 67 درجه پوش فیت وحید عدد 50 25,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 50 25,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 زانو 30 درجه پوش فیت وحید عدد 75 45,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 75 45,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 75 45,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 زانو 15 درجه پوش فیت وحید عدد 110 87,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 زانو 30 درجه پوش فیت وحید عدد 110 87,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110 94,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 زانو 67 درجه پوش فیت وحید عدد 110 96,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 110 96,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 125 117,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 125 179,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 160 225,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 زانو بلند 87 درجه پوش فیت وحید عدد 50 32,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 زانو بلند 87 درجه پوش فیت وحید عدد 110 123,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 40 24,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 50 43,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 75 72,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 110 150,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 125 250,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 160 380,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 40 35,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 50 47,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 75 72,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110 149,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 125 250,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 160 409,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید عدد 75*50 72,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید عدد 110*50 141,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 75*50 79,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110*50 129,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110*75 132,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 125*110 218,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 160*110 383,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت وحید عدد 75 110,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
126 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت وحید عدد 110 164,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
127 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت وحید عدد 125 292,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
128 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 40 27,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
129 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 50 37,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
130 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 75 46,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
131 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 110 89,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
132 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 125 96,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
133 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 160 139,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
134 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 40 27,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
135 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 50 37,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
136 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 75 46,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
137 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 110 89,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
138 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 125 96,100
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
139 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 160 139,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
140 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 75 72,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
141 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 110 120,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
142 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 125 130,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
143 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 160 149,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
144 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 40 21,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
145 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 50 23,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
146 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 75 36,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
147 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 110 59,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
148 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 125 65,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
149 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 160 74,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
150 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 75 36,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
151 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 110 59,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
152 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 125 65,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
153 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 160 74,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
154 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 50 41,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
155 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 75 54,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
156 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 110 67,300
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
157 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 50 4,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
158 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 75 11,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
159 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 110 17,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
160 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 125 27,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
161 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 160 46,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
162 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 75 8,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
163 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 110 9,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
164 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 125 11,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
165 اورینگ عدد 40 8,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
166 اورینگ عدد 50 10,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
167 اورینگ عدد 75 11,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
168 اورینگ عدد 110 13,200
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
169 اورینگ عدد 125 15,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
170 اورینگ عدد 160 18,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 18% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل