ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 30 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 50 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 100 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 200 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید سانتی متری 300 شاخه 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 تبدیل پوش فیت وحید عدد 50*40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 تبدیل پوش فیت وحید عدد 75*50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 تبدیل پوش فیت وحید عدد 110*50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 تبدیل پوش فیت وحید عدد 110*75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 تبدیل پوش فیت وحید عدد 125*110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 تبدیل پوش فیت وحید عدد 160*110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 تبدیل پوش فیت وحید عدد 160*125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 عصایی پشت بام پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 چهارراهی 67 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 درپوش انتهایی پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 روغن مخصوص نصب سی سی 250 عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 روغن مخصوص نصب سی سی 500 عدد
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 زانو 30 درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 زانو 67 درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 زانو 30 درجه پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 زانو 15 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 زانو 30 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 زانو 67 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 زانو 87 درجه پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 زانو 45 درجه پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 زانو بلند 87 درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 زانو بلند 87 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 سه راه 87 درجه پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 سه راه 45 درجه پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید عدد 75*50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید عدد 110*50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 75*50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110*50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 110*75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 125*110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید عدد 160*110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 رابط افقی پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 اورینگ عدد 40
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 اورینگ عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 اورینگ عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 اورینگ عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 اورینگ عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 اورینگ عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل