ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 30 شاخه 40 29,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 40 54,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 40 84,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 40 158,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 40 226,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 30 شاخه 50 48,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 50 65,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 50 101,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 50 196,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 50 280,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 30 شاخه 75 58,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 75 101,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 75 171,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 75 336,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 75 484,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 30 شاخه 110 123,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 110 195,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 110 352,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 110 696,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 110 1,027,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 30 شاخه 125 132,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 125 258,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 125 467,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 125 921,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 125 1,367,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 30 شاخه 160 237,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 160 395,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 160 790,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 160 1,580,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 160 2,369,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 40 59,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 40 110,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 40 173,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 40 248,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 50 95,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 50 131,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 50 211,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 50 305,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 70 111,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 70 206,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 70 350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 70 526,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 100 251,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 100 390,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 100 716,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 100 1,094,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 125 292,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 125 525,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 125 952,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 125 1,414,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 50 شاخه 160 425,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 100 شاخه 160 857,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 200 شاخه 160 1,685,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید سانتی متری 300 شاخه 160 2,527,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 50*40 44,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 75*50 72,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 110*50 109,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 110*70 115,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 125*110 166,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 160*110 215,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 160*125 224,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 150,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 371,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 161,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 363,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سیفون یک تکه با علمک پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 714,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 128,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 159,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 277,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 190,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 676,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 1,104,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 1,128,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 چهارراهی 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 485,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 درپوش دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 54,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 درپوش دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 69,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 درپوش دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 93,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید عدد 40 9,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 13,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 18,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 33,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 36,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید عدد 160 60,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 روغن مخصوص نصب سی سی 250 عدد 140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 روغن مخصوص نصب سی سی 500 عدد 191,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 40 37,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 40 38,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 48,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 47,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 زانو 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 51,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 51,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 85,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 85,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 90,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 زانو 15 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 162,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 165,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 181,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 زانو 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 181,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 181,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 262,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 339,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 160 420,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 61,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 100 232,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 81,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 136,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 40 67,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 89,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 150,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 283,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 472,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 160 773,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75*50 136,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110*50 268,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75*50 150,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110*50 245,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110*75 250,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 125*110 412,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 160*110 725,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 172,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 277,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 سه راه دریچه بازدید درجه پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 553,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید عدد 40 51,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 70,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید عدد 70 87,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید عدد 100 168,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 181,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید عدد 160 263,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت سایلنت وحید عدد 40 51,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت سایلنت وحید عدد 50 70,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت سایلنت وحید عدد 75 87,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت سایلنت وحید عدد 110 168,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت سایلنت وحید عدد 125 181,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 رابط عمودی (رایزری) پوش فیت سایلنت وحید عدد 160 263,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 75 129,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 110 158,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 125 173,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 بست مخصوص بیصدا پوش فیت وحید عدد 160 197,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 40 31,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 50 33,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 75 64,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 110 79,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 125 86,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 160 98,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 75 64,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 110 79,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 125 86,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 160 98,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 50 55,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 75 72,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 110 89,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 50 6,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 75 15,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 110 23,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 125 35,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید عدد 160 61,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 75 11,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 110 13,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید عدد 125 15,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 اورینگ عدد 40 10,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 اورینگ عدد 50 13,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
163 اورینگ عدد 75 15,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
164 اورینگ عدد 110 17,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
165 اورینگ عدد 125 20,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
166 اورینگ عدد 160 24,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل