ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-16بار شاخه 32 326,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-16 بار شاخه 40 515,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-10 بار شاخه 50 549,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-12.5 بار شاخه 50 687,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 63 422,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-10 بار شاخه 63 858,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 75 504,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.9 میلیمتر شاخه 75 1,048,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.8 میلیمتر شاخه 90 730,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.8 میلیمتر شاخه 90 1,169,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.2 میلیمتر شاخه 110 1,086,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.2 میلیمتر شاخه 110 2,097,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 125 1,398,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.1 میلیمتر شاخه 125 1,802,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 160 2,278,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 160 3,006,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 200 3,529,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 200 4,641,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 250 5,428,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 250 7,464,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 315 8,685,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 7.7 میلیمتر شاخه 315 11,328,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 26,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 35,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 48,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 106,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 145,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 147,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 294,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 540,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 40 22,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 50 28,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 43,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 90 81,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 116,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 125 148,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 160 235,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 200 442,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 62,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 120,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 190,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 235,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 393,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 747,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 43,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 58,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 85,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 154,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 223,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 299,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 488,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 106,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 147,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*90 181,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 295,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 301,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 چهار راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 130,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 172,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*75 178,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125*110 272,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 368,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 385,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*32 26,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*40 27,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*50 28,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*50 44,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*63 49,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*63 59,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*75 60,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 160*125 133,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 75*50 37,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 90*63 54,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*50 64,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*63 74,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*90 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*90 85,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*110 90,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 160*110 146,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 200*160 283,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 63 69,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 90 133,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 110*110 217,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 125*110 233,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد 110 525,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 18,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 32,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 75 33,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 51,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 61,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 80,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 140,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 254,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 20,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 40,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 50,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 90,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 145,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 63 128,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 90 249,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 125 432,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 200 1,452,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 1,580,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 1,848,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 1,900,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 ونت هواگیر اتوماتیک پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 720,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 زانو 15 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 104,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 زانو 30 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 105,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 110 141,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 125 157,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 62,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 91,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 140,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 179,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 324,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 537,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 26,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 32,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 60,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 82,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 147,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 230,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل