ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-16بار شاخه 32 240,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-16 بار شاخه 40 379,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-10 بار شاخه 50 405,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-12.5 بار شاخه 50 507,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 63 310,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-10 بار شاخه 63 633,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 75 370,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر شاخه 75 740,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.8 میلیمتر شاخه 90 538,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر شاخه 90 885,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.2 میلیمتر شاخه 110 800,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 110 1,155,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 125 1,030,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 125 1,315,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 160 1,675,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 160 2,090,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 200 2,600,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 200 3,220,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 250 4,000,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 250 5,090,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 315 6,400,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 7.7 میلیمتر شاخه 315 7,970,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
23 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 18,700
 • 15% از 1 تا بی نهایت
24 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 25,200
 • 15% از 1 تا بی نهایت
25 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 35,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 75,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
27 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 99,300
 • 15% از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 106,300
 • 15% از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 212,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 388,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
31 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 40 16,250
 • 15% از 1 تا بی نهایت
32 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 50 20,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
33 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 31,100
 • 15% از 1 تا بی نهایت
34 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 90 58,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
35 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 84,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
36 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 125 106,700
 • 15% از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 160 170,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 200 319,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
39 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 44,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
40 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 86,700
 • 15% از 1 تا بی نهایت
41 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 136,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
42 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 169,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
43 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 283,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
44 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 537,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
45 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 31,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
46 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 42,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
47 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 61,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
48 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 110,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
49 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 160,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
50 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 215,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
51 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 353,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 76,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 109,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*90 134,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 213,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 217,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
57 چهار راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 212,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 96,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 125,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*75 130,700
 • 15% از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125*110 206,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 266,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 277,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
64 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*32 18,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
65 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*40 19,900
 • 15% از 1 تا بی نهایت
66 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*50 20,350
 • 15% از 1 تا بی نهایت
67 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*50 32,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*63 35,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*63 42,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*75 43,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 160*125 96,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 75*50 26,600
 • 15% از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 90*63 38,900
 • 15% از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*50 46,300
 • 15% از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*63 49,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*90 51,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*90 61,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*110 65,100
 • 15% از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 160*110 105,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 200*160 204,600
 • 15% از 1 تا بی نهایت
81 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 63 50,300
 • 15% از 1 تا بی نهایت
82 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 90 96,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
83 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 110*110 157,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
84 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 125*110 168,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
85 دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد 110 376,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
86 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 13,300
 • 15% از 1 تا بی نهایت
87 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 23,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
88 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 75 23,900
 • 15% از 1 تا بی نهایت
89 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 36,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
90 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 44,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
91 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 57,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 100,300
 • 15% از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 182,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
94 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 14,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
95 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 28,600
 • 15% از 1 تا بی نهایت
96 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 36,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
97 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 65,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
98 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 104,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
99 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 63 99,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
100 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 90 179,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
101 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 125 309,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
102 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 200 1,040,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
103 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 1,110,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
104 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 1,299,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
105 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 1,336,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
106 ونت هواگیر اتوماتیک پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 520,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
107 زانو 15 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 75,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
108 زانو 30 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 75,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
109 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 110 103,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
110 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 125 113,300
 • 15% از 1 تا بی نهایت
111 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 45,200
 • 15% از 1 تا بی نهایت
112 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 65,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
113 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 101,200
 • 15% از 1 تا بی نهایت
114 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 129,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
115 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 233,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
116 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 386,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
117 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 19,200
 • 15% از 1 تا بی نهایت
118 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 23,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
119 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 43,500
 • 15% از 1 تا بی نهایت
120 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 59,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
121 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 105,800
 • 15% از 1 تا بی نهایت
122 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 165,000
 • 15% از 1 تا بی نهایت
جمع کل