ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-16بار شاخه 32 418,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-16 بار شاخه 40 660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-10 بار شاخه 50 704,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-12.5 بار شاخه 50 880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 63 541,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-10 بار شاخه 63 1,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 75 646,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.9 میلیمتر شاخه 75 1,342,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.8 میلیمتر شاخه 90 937,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.8 میلیمتر شاخه 90 1,497,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.2 میلیمتر شاخه 110 1,394,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.2 میلیمتر شاخه 110 2,685,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 125 1,790,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.1 میلیمتر شاخه 125 2,310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 160 2,916,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 160 3,851,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 200 4,518,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 200 5,941,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 250 6,948,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 250 9,574,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 315 11,117,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 7.7 میلیمتر شاخه 315 14,528,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 35,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 47,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 65,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 118,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 186,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 199,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 397,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 729,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 40 30,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 50 38,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 58,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 90 110,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 157,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 125 200,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 160 318,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 200 598,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 84,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 156,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 256,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 317,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 531,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 1,008,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 59,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 78,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 115,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 208,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 301,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 404,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 660,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 144,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 199,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*90 245,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 398,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 406,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 چهار راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 396,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 175,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 233,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*75 241,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125*110 367,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 497,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 520,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*32 35,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*40 37,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*50 38,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*50 60,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*63 66,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*63 79,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*75 81,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 160*125 180,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 75*50 49,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 90*63 73,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*50 86,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*63 100,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*90 101,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*90 115,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*110 122,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 160*110 197,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 200*160 383,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 63 94,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 90 180,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 110*110 293,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 125*110 315,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد 110 709,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 25,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 44,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 75 45,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 69,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 83,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 109,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 189,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 343,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 27,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 54,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 68,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 122,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 196,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 90 337,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 125 583,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 200 1,960,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 2,133,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 2,495,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 2,566,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 ونت هواگیر اتوماتیک پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 972,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 زانو 15 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 141,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 زانو 30 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 141,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 110 191,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 125 212,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 84,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 123,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 190,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 242,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 438,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 725,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 36,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 43,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 82,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 111,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 199,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 311,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل