ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-16بار شاخه 32 398,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-16 بار شاخه 40 627,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر-10 بار شاخه 50 669,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-12.5 بار شاخه 50 836,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 63 514,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر-10 بار شاخه 63 1,045,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5 میلیمتر شاخه 75 646,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.9 میلیمتر شاخه 75 1,342,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.8 میلیمتر شاخه 90 890,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.8 میلیمتر شاخه 90 1,497,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.2 میلیمتر شاخه 110 1,325,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.2 میلیمتر شاخه 110 2,551,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 125 1,700,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.1 میلیمتر شاخه 125 2,246,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 160 2,880,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 160 3,570,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه 200 4,490,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 200 5,465,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه 250 6,825,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 250 9,096,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه 315 10,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 7.7 میلیمتر شاخه 315 13,357,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 30,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 44,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 64,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 113,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 زانو 87.5 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 174,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 197,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 394,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 زانو 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 742,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 40 28,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 50 35,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 63 56,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 90 109,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 110 154,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 125 201,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 160 308,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 زانو 45 پلیکا درجه پلیمر گلپایگان عدد 200 573,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 86,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 148,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 243,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 291,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 501,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 1,021,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 40 57,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 76,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 109,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 190,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 273,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 384,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 655,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 138,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 189,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*90 224,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 386,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 388,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 چهار راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 378,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90*63 169,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*63 220,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110*75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125*110 355,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*110 501,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160*125 503,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*32 33,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*40 35,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 63*50 35,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*50 57,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 90*63 60,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*63 77,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 110*75 78,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل پلیکا هم مرکز ( تو در تو )پلیمر گلپایگان عدد 160*125 202,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 75*50 49,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 90*63 63,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*50 86,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*63 87,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 110*90 101,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*90 108,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 125*110 123,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 160*110 199,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد 200*160 389,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 63 88,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 90 169,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 110*110 282,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد 125*110 300,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد 110 660,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 75
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 کوپلینگ ترمزدار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 26,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 32,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 66,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 170,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 90 324,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 125 591,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان عدد 200 1,901,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 ونت هواگیر اتوماتیک پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 50 923,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 زانو 15 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 129,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 زانو 30 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 131,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 110 182,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد 125 201,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63 66,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90 117,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110 180,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125 231,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160 423,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200 715,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 63
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 90
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان عدد 200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل