ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-PN16 شاخه 6 متری 20
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-PN12.5 شاخه 6 متری 25
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.9mm-PN10 شاخه 6 متری 32
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN16-B شاخه 6 متری 32
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8mm-ناودانی شاخه 6 متری 40
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN16-B شاخه 6 متری 40
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8mm-ناودانی شاخه 6 متری 50
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN12.5-B شاخه 6 متری 50
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-ناودانی شاخه 6 متری 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN10-B شاخه 6 متری 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-ناودانی شاخه 6 متری 75
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-BD شاخه 6 متری 75
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8mm-ناودانی شاخه 6 متری 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-BD شاخه 6 متری 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 2.2mm-ناودانی شاخه 6 متری 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2mm-BD شاخه 6 متری 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 2.5mm-ناودانی شاخه 6 متری 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2mm-BD شاخه 6 متری 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2mm-ناودانی شاخه 6 متری 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4mm-BD شاخه 6 متری 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.7mm-SN8 شاخه 6 متری 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4mm-ناودانی شاخه 6 متری 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.9mm-BD شاخه 6 متری 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.9mm-B شاخه 6 متری 250
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 6.2mm-B شاخه 6 متری 315
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 7.7mm-BD شاخه 6 متری 315
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90*63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110*63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110*90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125*110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160*110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160*125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 90*63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت-90 درجه عدد 110*63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110*90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت-90 درجه عدد 125*110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 چهار راه 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 چهار راه 90 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 63*40
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 90*63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110*63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110*90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125*63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125*90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125*110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160*110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160*125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200*160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125*110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد 63
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد 90
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 شیر یکطرفه قفل دار تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راهی بازدید 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل