ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-PN16 شاخه 6 متری 20 77,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-PN12.5 شاخه 6 متری 25 99,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.9mm-PN10 شاخه 6 متری 32 157,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN16-B شاخه 6 متری 32 231,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8mm-ناودانی شاخه 6 متری 40 190,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN16-B شاخه 6 متری 40 292,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8mm-ناودانی شاخه 6 متری 50 245,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN12.5-B شاخه 6 متری 50 374,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-ناودانی شاخه 6 متری 63 255,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-PN10-B شاخه 6 متری 63 460,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5mm-ناودانی شاخه 6 متری 75 300,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-BD شاخه 6 متری 75 559,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8mm-ناودانی شاخه 6 متری 90 437,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3mm-BD شاخه 6 متری 90 675,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 2.2mm-ناودانی شاخه 6 متری 110 595,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2mm-BD شاخه 6 متری 110 865,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 2.5mm-ناودانی شاخه 6 متری 125 785,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2mm-BD شاخه 6 متری 125 1,001,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2mm-ناودانی شاخه 6 متری 160 1,271,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4mm-BD شاخه 6 متری 160 1,598,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.7mm-SN8 شاخه 6 متری 160 1,815,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4mm-ناودانی شاخه 6 متری 200 1,925,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.9mm-BD شاخه 6 متری 200 2,459,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.9mm-B شاخه 6 متری 250 3,062,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 6.2mm-B شاخه 6 متری 315 4,897,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 7.7mm-BD شاخه 6 متری 315 6,160,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
27 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 63 15,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
28 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 90 26,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
29 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 110 34,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
30 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 125 41,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
31 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 160 72,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
32 سوکت ترمزدار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد 200 126,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
33 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 63 11,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
34 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 90 20,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
35 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 110 29,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
36 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 125 46,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
37 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 160 75,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
38 درپوش تک ستاره گلپایگان عدد 200 89,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
39 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 63 30,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
40 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 90 44,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
41 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 110 67,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
42 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 125 90,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
43 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 160 161,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
44 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد 200 265,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
45 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40 9,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
46 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50 16,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
47 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63 22,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
48 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90 41,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
49 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110 55,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
50 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125 75,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
51 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160 148,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
52 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160 115,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
53 زانو 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200 225,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
54 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40 9,200
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
55 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50 17,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
56 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63 26,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
57 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90 52,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
58 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110 71,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
59 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125 77,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
60 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160 201,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
61 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160 150,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
62 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200 274,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
63 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40 21,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
64 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50 26,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
65 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63 42,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
66 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90 74,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
67 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110 112,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
68 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125 156,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
69 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160 256,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
70 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200 552,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
71 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 40 20,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
72 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 50 30,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63 35,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90 62,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110 97,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125 115,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160 195,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200 391,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90*63 63,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110*63 87,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110*90 95,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125*110 133,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160*110 188,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه تبدیل 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 160*125 196,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 90*63 46,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت-90 درجه عدد 110*63 77,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 110*90 83,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه تبدیل 87.5 درجه درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت-90 درجه عدد 125*110 130,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
89 چهار راه 45 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110 149,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
90 چهار راه 90 درجه درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110 145,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 63*40 13,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
92 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 90*63 25,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
93 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110*63 37,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
94 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110*90 37,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
95 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125*63 43,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
96 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125*90 43,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
97 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125*110 45,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
98 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160*110 75,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
99 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160*125 78,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
100 تبدیل درجه تک ستاره گلپایگان عدد 200*160 145,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
101 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 63 33,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
102 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 90 81,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
103 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد 125*110 133,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
104 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد 63 53,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
105 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد 90 60,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
106 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد 110 68,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
107 شیر یکطرفه قفل دار تک ستاره گلپایگان عدد 110 851,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
108 سه راهی بازدید 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 110 146,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
109 سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 125 160,000
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
110 سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد 160 238,500
 • 20% از 1 تا 10,000,000
 • 22% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل